aplikacja Matura google play app store

Kierunek Mechatronika

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:chemia
fizyka
informatyka
Kandydaci z nową maturą:
W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia jako podstawa wpisu na listę studentów uwzględniane są wyniki z trzech przedmiotów egzaminu
pisemnego: (języka polskiego, języka obcego i matematyki) oraz dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.pcz.pl/pl/kandydat
Dodatkowe informacje o kierunku Mechatronika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2013-06-20
Absolwenci kierunku Mechatronika uzyskają wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Cechą kształcenia na tym kierunku jest ponadto uzyskanie umiejętności integracji zdobytej wiedzy w zakresie wymienionych dyscyplin przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizie produktów w ich otoczeniu.

Zostaną przez to przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją; wytwarzaniem; sprzedażą; eksploatacją; serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urzśdzeń, w których one występują. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których takie układy są stosowane.


Strona www uczelni:
pcz.pl

Przykłady zawodów

Inżynier mechatronik
Zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją produktów mechatronicznych oraz sporządzaniem analiz produktów mechatronicznych w ich otoczeniu, np.: elektrycznych układów napędowych oraz układów sterowania maszyn i urządzeń mechatronicznych, wykorzystując do tego sieci komputerowe i aplikacje sieciowe; stosuje komputerowe wspomaganie w mechatronice i korzysta z komputerowego wspomagania do rozwiązywania zadań technicznych; posługuje się cyfrowymi metodami pomiaru, odpowiada za prawidłową ocenę poprawności pomiarów oraz prawidłowe ich prowadzenie; opracowuje systemy pomiarowe i ocenia jakość przyrządów pomiarowych; uczestniczy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.
Oficer automatyk okrętowy
Sprawuje funkcje kierownika statkowej służby elektrycznej w celu utrzymania w gotowości eksploatacyjnej statkowych urządzeń elektrycznych przez ich konserwację, naprawy i nadzór nad obsługą zgodnie z obowiązującymi przepisami międzynarodowymi i krajowymi oraz instrukcjami armatora.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Mechatronika - PCz, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201421
rok 201533
rok 201632
rok 201732
rok 201816
rok 201913
Liczba absolwentów
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Mechatronika - PCz, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,7%
absolwenci z roku 201687,5%
absolwenci z roku 201765,6%
absolwenci z roku 201881,2%
absolwenci z roku 201938,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Mechatronika - PCz, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,7%57,6%
absolwenci z roku 201684,4%68,8%
absolwenci z roku 201765,6%53,1%
absolwenci z roku 201881,2%62,5%
absolwenci z roku 201938,5%38,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku8,3%3,0%1,6%2,1%0,0%3,8%
w II roku9,5%6,1%2,9%3,1%2,1%2,6%
w III roku8,3%7,6%3,6%1,3%4,2%0,6%
w IV roku4,8%5,1%4,2%4,9%6,2%
w V roku7,9%3,8%2,1%4,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,620,290,200,300,000,69
w II roku0,860,770,610,510,560,54
w III roku0,781,280,660,270,670,16
w IV roku0,600,901,111,000,80
w V roku1,490,610,431,01
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Mechatronika - PCz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,8917,00
absolwenci z roku 201513,5216,03
absolwenci z roku 201612,5312,47
absolwenci z roku 201712,3313,36
absolwenci z roku 201811,0711,92
absolwenci z roku 20194,925,36
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - PCz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,3%33,3%0,0%
abs. z roku 201545,5%45,5%0,0%
abs. z roku 201640,6%40,6%0,0%
abs. z roku 201753,1%50,0%0,0%
abs. z roku 201856,2%37,5%6,2%
abs. z roku 201976,9%69,2%7,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Mechatronika - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca26,2%33,3%32,3%43,2%38,0%60,9%
umowa o pracę26,2%27,5%31,2%39,8%26,6%53,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%6,2%7,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - PCz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 955 zł1 869 zł1 951 zł2 977 zł2 488 zł3 213 zł
w II roku1 540 zł2 434 zł2 733 zł3 905 zł3 644 zł4 544 zł
w III roku2 807 zł3 286 zł3 734 zł5 003 zł3 613 zł5 881 zł
w IV roku3 444 zł3 926 zł4 814 zł5 157 zł5 514 zł
w V roku3 905 zł4 893 zł5 517 zł6 722 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - PCz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 955 zł1 950 zł1 973 zł3 141 zł2 964 zł3 161 zł
w II roku1 767 zł2 614 zł2 807 zł4 551 zł3 692 zł4 698 zł
w III roku2 823 zł3 607 zł3 911 zł5 395 zł4 256 zł5 924 zł
w IV roku3 477 zł4 247 zł4 909 zł5 370 zł5 514 zł
w V roku3 905 zł5 275 zł5 459 zł6 714 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Mechatronika - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,580,520,530,810,580,73
w II roku0,440,660,700,980,800,95
w III roku0,790,840,901,160,741,11
w IV roku0,910,941,101,071,00
w V roku0,961,101,181,22
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PCz, Mechatronika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności