aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria materiałowa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
informatyka
Kandydaci z nową maturą:
W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia jako podstawa wpisu na listę studentów uwzględniane są wyniki z trzech przedmiotów egzaminu
pisemnego: (języka polskiego, języka obcego i matematyki) oraz dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.pcz.pl/pl/kandydat
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria materiałowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-06-09
Jeżeli chcesz zostać nowoczesnym inżynierem wybierz Inżynierię Materiałową - interdyscyplinarny kierunek studiów ukształtowany w drugiej połowie minionego wieku i odgrywający bardzo ważną rolę w szybkim rozwoju cywilizacji materialnej. Prognozy na progu XXI wieku przewidują dla inżynierii materiałowej także kluczową rolę, gdyż priorytetowe obszary zastosowań będą obejmowały nanomateriały, materiały funkcjonalne i inteligentne oraz biomateriały. 

Student tego kierunku uzyskuje niezbędną wiedzę na temat wszystkich grup materiałów: metalicznych, ceramicznych, polimerowych oraz kompozytowych. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy z konstruktorami i technologami.

Dysponuje ponadto podstawowymi wiadomościami z zakresu prawa wynalazczego i bankowego oraz marketingu i dobrą znajomością co najmniej jednego języka obcego. Wykształcenie absolwenta kierunku inżynieria materiałowa jest więc uniwersalne.

Studia z tego zakresu na pewno nie należą do najłatwiejszych, ale mogą przynieść wiele satysfakcji w przyszłej pracy. Przygotowanie do pracy zawodowej uwzględnia szerokie możliwości zatrudnienia absolwenta w przemyśle, energetyce, transporcie, instytucjach naukowych, bankowości, administracji, biurach consultingowo-projektowych, rzemiośle i handlu zagranicznym oraz małych i średnich firmach wytwórczych i usługowych odgrywających bardzo ważną rolę w światowej gospodarce. 

Specjaliści z zakresu inżynierii materiałowej od wielu lat należą do ścisłej czołówki zawodów poszukiwanych, podobnie jak genetycy, informatycy, specjaliści od biotechnologii. Według opinii profesorów M.C Flemingsa ze słynnego Massachusetts Institute of Technology i R.W.Cahna z Cambridge University, zamieszczonej w Acta Materialia w 2000 roku, o przyszłości i rozwoju narodów zadecyduje rozwój trzech dziedzin – informatyki, biotechnologii i inżynierii materiałowej.

Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej od wielu lat prowadzi kształcenie na kierunku Inżynieria Materiałowa. Na rynku pracy daje się zauważyć zapotrzebowanie na specjalistów dysponujących szerokim spektrum wiedzy o materiałach, technologiach ich wytwarzania czy badania ich własności.

W ramach kierunku proponujemy studentom trzy grupy dyplomowania: Materiały Metaliczne i Ceramiczne, Materiały Polimerowe, Biomateriały i Kompozyty, Materiały i Handel. Szerokie spektrum treści programowych oraz nowoczesne laboratoria i sale dydaktyczne pozwalają na osiągniecie przez absolwentów kierunku wysokiego poziomu umożliwiającego skuteczne znalezienie się na rynku pracy. 

Modernizacja wyposażenia, dostosowanie poziomu ćwiczeń odbywa się na bieżąco wraz z rozwojem techniki. Na wydziale mieści się czytelnia i biblioteka specjalistyczna, posiadająca szeroki zasób podręczników, czasopism i norm, uzupełnianych i aktualizowanych na bieżąco. 

Prezentowany przez pracowników wysoki poziom naukowy oraz prace badawczo rozwojowe prowadzone we współpracy z wieloma branżami przemysłu (lotniczy, metalurgiczny, samochodowy, szklarski, maszynowy) pozwalają na zapoznanie absolwenta nie tylko z teoretycznymi problemami, ale również zastosowanie posiadanej wiedzy i umiejętności w praktyce.

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA KIERUNKIEM ZAMAWIANYM

Kierunek inżynieria materiałowa otrzymał dofinansowanie do prowadzenia na kierunku zamawianym. Rekrutacja będzie prowadzona w roku akademickim 2012/2013.

Strona www uczelni:
pcz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Inżynieria materiałowa PCz

Przykłady zawodów

Inżynier inżynierii materiałowej
Przeprowadza badania własności fizykochemicznych materiałów oraz projektuje sposoby ich przetwarzania, w celu polepszenia ich własności użytkowych; opracowuje założenia podstawowe i technologiczne wytwarzania kompozytów materiałowych oraz nowych syntetycznych materiałów; wskazuje i przewiduje zastosowania materiałów istniejących oraz nowo opracowanych; posługuje się współczesną aparaturą badawczą do diagnostyki materiałów; opracowuje nowe metody diagnostyczne; stosuje i ulepsza urządzenia technologiczne służące do przetwarzania materiałów; wdraża swoje opracowania do praktyki produkcyjnej

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria materiałowa - PCz, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201418
rok 201529
rok 201627
rok 201719
rok 201813
rok 201913
Liczba absolwentów
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria materiałowa - PCz, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201544,8%
absolwenci z roku 201685,2%
absolwenci z roku 201757,9%
absolwenci z roku 201869,2%
absolwenci z roku 20190,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria materiałowa - PCz, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201544,8%37,9%
absolwenci z roku 201670,4%63,0%
absolwenci z roku 201757,9%31,6%
absolwenci z roku 201869,2%69,2%
absolwenci z roku 20190,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku9,3%1,1%0,6%0,9%2,6%0,0%
w II roku14,4%3,2%4,3%1,3%3,8%1,3%
w III roku9,7%0,3%0,6%0,0%8,3%7,7%
w IV roku5,6%0,6%0,0%8,3%0,0%
w V roku5,6%0,0%0,0%5,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,720,090,100,100,360,00
w II roku1,370,330,610,210,760,21
w III roku1,090,030,090,001,581,26
w IV roku0,700,070,001,770,00
w V roku0,840,000,000,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria materiałowa - PCz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201424,4030,33
absolwenci z roku 20157,437,76
absolwenci z roku 201614,9316,96
absolwenci z roku 20177,117,56
absolwenci z roku 20188,4611,69
absolwenci z roku 20190,080,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa - PCz, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201422,2%11,1%5,6%
abs. z roku 201555,2%48,3%6,9%
abs. z roku 201644,4%33,3%7,4%
abs. z roku 201773,7%73,7%0,0%
abs. z roku 201861,5%53,8%0,0%
abs. z roku 201992,3%92,3%15,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria materiałowa - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca17,6%45,7%26,5%57,9%57,7%92,3%
umowa o pracę10,2%37,7%18,5%55,3%50,0%87,2%
samo­zatrudnienie3,7%6,9%4,3%0,0%0,0%15,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa - PCz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 056 zł2 440 zł1 525 zł1 856 zł2 381 zł5 564 zł
w II roku1 958 zł3 214 zł2 336 zł2 608 zł2 638 zł5 801 zł
w III roku2 830 zł3 988 zł2 892 zł2 914 zł3 298 zł6 837 zł
w IV roku3 764 zł4 709 zł3 353 zł3 361 zł4 080 zł
w V roku4 349 zł5 022 zł4 143 zł4 804 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa - PCz, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 446 zł1 633 zł1 872 zł2 705 zł5 466 zł
w II roku2 482 zł3 293 zł2 465 zł2 602 zł2 866 zł6 201 zł
w III roku2 838 zł3 991 zł3 029 zł3 100 zł3 496 zł6 733 zł
w IV roku3 578 zł4 709 zł3 463 zł3 807 zł3 937 zł
w V roku4 794 zł5 022 zł4 136 zł5 192 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria materiałowa - PCz, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,600,620,410,470,561,21
w II roku0,560,790,610,630,591,17
w III roku0,790,930,700,660,701,24
w IV roku0,991,040,750,700,79
w V roku1,061,040,870,89
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PCz, Inżynieria materiałowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności