Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
kryteria przyjęć - lista kierunków AGH »
prezentacja AGH »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Zarządzanie

przedmioty
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
informatyka
Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane w 2019 roku, z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100% punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru:

W = 4 · G + M

gdzie:
G – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego - w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym, według następujących zasad:
a) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu podstawowego z przedmiotu innego niż matematyka w wysokości N1 punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru:

G = N1

b) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości N2 punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:


d. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów - podstawowego w wysokości N1 i z rozszerzonego w wysokości N2 punktów procentowych, z przedmiotu innego niż matematyka – to składnik G obliczany jest jako suma tych punktów:

wzór nr 4

G = N1 + N2

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.


Więcej informacji o zasadach rekrutacji


Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności