aplikacja Matura google play app store

Kierunek Geofizyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:matematyka (pr)
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

wzór nr 1

WR = M + 3 · G1 + G2

gdzie

G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),

G2 –
liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGHTabela 3 lub Tabela 4).

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

Tytuły technika (kwalifikacje zawodowe) uznawane podczas procesu rekrutacji na studiaUchwała nr 93/2023 Senatu AGHTabela 2

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.agh.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Geofizyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-09-02
Geofizyka bada i opisuje procesy i zjawiska zachodzące w Ziemi wykorzystując naturalne ziemskie pola, np. pole siły ciężkości - grawitację, magnetyczne pole Ziemi, cieplne pole Ziemi, czy naturalną sejsmiczność (trzęsienia Ziemi). Wykorzystujemy także pola wzbudzone, np. sejsmika jest metodą, która rejestruje odpowiedź Ziemi (ośrodka skalnego) na sztucznie wzbudzone drgania sprężyste. Aby studiować geofizykę z sukcesem i przyjemnością, trzeba przyjąć, że jest to bardzo różnorodna dyscyplina, w której zarówno osoba zainteresowana technikami informatycznymi, jak i student pasjonujący się geologią znajdzie dla siebie miejsce. Jednych pociągną zajęcia o charakterze praktycznym - ćwiczenia terenowe z metod geofizycznych, poznanie i stosowanie aparatur pomiarowych, ale także praktyki z geologii i kartografii. Inni będą czerpali zadowolenie z prac laboratoryjnych - petrofizycznych, prowadzonych na próbkach skał. Jeszcze inni będą się pasjonować technikami obróbki dużych zbiorów danych - przetwarzaniem sejsmicznym. Wielu odnajdzie się w geologicznej interpretacji pomiarów geofizycznych, część studentów będzie specjalizować się w zarządzaniu pracami geofizycznymi, ich organizacji i aspektach ekonomicznych. Niektórzy odkryją w sobie zdolności menadżerskie, inni pasje naukowe. Każdy znajdzie swój obszar zainteresowań.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Geofizyka AGH

Przykłady zawodów

Geofizyk
Prowadzi badania cech fizycznych skał, gruntów i wód podziemnych za pomocą specjalistycznej aparatury oraz ulepsza metody tych badań; wykonuje badania z powierzchni ziemi, w otworach wiertniczych, w wyrobiskach górniczych, a także z samolotów - na potrzeby geologii podstawowej w celu rozpoznania płytkich i głębokich struktur geologicznych w skali regionalnej oraz rozpoznania zasięgu i zasobów złóż kopalin użytecznych, a także na potrzeby górnictwa, hydrogeologii oraz budownictwa.
Inżynier geofizyk - geofizyka górnicza
Bada budowę geologiczną Ziemi; obserwuje zespół zjawisk oraz procesów fizycznych zachodzących w górotworze; monitoruje i prognozuje warunki eksploatacji złoża oraz zagrożeń jej towarzyszących; stosuje metody i aparaturę rejestrującą wstrząsy oraz jej oprogramowanie; określa wpływ eksploatacji złóż na środowisko.
Inżynier geolog - geologia górnicza i poszukiwawcza
Poszukuje i rozpoznaje budowę geologiczną złóż kopalin; szacuje zasoby, ich rodzaje i jakość; określa geologiczne warunki wydobywania kopalin; pobiera próbki do badań chemicznych, technologicznych, stratygraficznych itp.; rozpoznaje zagrożenia występujące przy eksploatacji złóż; sporządza dokumentację prac geologicznych w kopalniach.
Inżynier geolog - hydrologia górnicza
Prowadzi badania na obecność i wielkość zasobów wody i jej składu fizykochemicznego na terenach objętych działalnością górniczą; prognozuje i określa zagrożenia wodne i sposoby ich zwalczania; opracowuje projekty odwadniania złóż kopalin oraz wtłaczania wód do górotworu; sporządza dokumentację oraz mapy hydrogeologiczne zasobów wód podziemnych.
Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi
Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z różnych działów nauk o Ziemi na poziomie wyższym; przygotowuje książki i skrypty do zajęć dydaktycznych; prowadzi badania w ramach swojej dyscypliny lub specjalności - określa stosunki ilościowe pierwiastków chemicznych oraz cechy geometryczne globu ziemskiego; opracowuje mapy geologiczne czy też klasyfikuje struktury sedymentacyjne; sprawuje opiekę nad młodszymi pracownikami nauki i studentami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201444
rok 201559
rok 201642
rok 201735
rok 201836
rok 201924
rok 202017
rok 202111
rok 202210
Liczba absolwentów
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201594,9%
absolwenci z roku 201697,6%
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 201894,4%
absolwenci z roku 201991,7%
absolwenci z roku 202094,1%
absolwenci z roku 2021100,0%
absolwenci z roku 202270,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201594,9%79,7%
absolwenci z roku 201697,6%76,2%
absolwenci z roku 2017100,0%77,1%
absolwenci z roku 201888,9%72,2%
absolwenci z roku 201987,5%58,3%
absolwenci z roku 202094,1%76,5%
absolwenci z roku 2021100,0%81,8%
absolwenci z roku 202270,0%30,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%0,0%0,0%3,1%0,0%1,0%0,5%0,0%1,7%
w II roku4,7%3,0%3,8%0,5%0,9%0,0%3,9%2,3%
w III roku9,3%5,4%2,2%1,7%2,8%1,0%0,5%
w IV roku5,7%4,2%0,0%2,6%3,0%1,0%
w V roku2,1%0,0%0,0%1,2%0,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,000,000,690,000,340,090,000,14
w II roku0,470,330,610,050,150,001,180,42
w III roku1,220,880,290,240,390,160,20
w IV roku1,230,700,000,450,330,16
w V roku0,480,000,000,160,11
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,4827,67
absolwenci z roku 201523,4125,73
absolwenci z roku 201621,5723,54
absolwenci z roku 201717,8623,46
absolwenci z roku 201814,5017,38
absolwenci z roku 201924,9124,30
absolwenci z roku 202017,8118,13
absolwenci z roku 202120,8019,33
absolwenci z roku 20229,3313,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201418,2%15,9%0,0%
abs. z roku 201511,9%10,2%0,0%
abs. z roku 20169,5%9,5%0,0%
abs. z roku 201722,9%20,0%2,9%
abs. z roku 201841,7%36,1%0,0%
abs. z roku 201929,2%29,2%0,0%
abs. z roku 202023,5%23,5%0,0%
abs. z roku 20219,1%9,1%0,0%
abs. z roku 202250,0%20,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca7,2%6,9%5,0%12,9%28,7%13,5%14,2%6,1%43,3%
umowa o pracę6,4%5,1%5,0%11,0%24,5%13,5%14,2%6,1%16,7%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,7%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 130 zł1 544 zł1 707 zł2 679 zł2 620 zł2 728 zł2 732 zł2 915 zł
w II roku2 228 zł2 324 zł3 022 zł2 651 zł4 272 zł4 457 zł4 125 zł5 947 zł
w III roku2 904 zł3 142 zł4 317 zł4 916 zł5 272 zł5 074 zł5 397 zł
w IV roku4 486 zł4 089 zł5 835 zł6 265 zł6 512 zł7 063 zł
w V roku5 510 zł5 296 zł7 599 zł7 496 zł8 555 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 625 zł1 858 zł1 707 zł3 083 zł3 231 zł2 728 zł2 732 zł
w II roku2 763 zł2 876 zł3 186 zł3 679 zł4 941 zł4 478 zł4 929 zł5 758 zł
w III roku3 460 zł3 723 zł4 507 zł5 438 zł5 400 zł6 017 zł5 633 zł
w IV roku4 728 zł4 564 zł6 057 zł6 528 zł6 572 zł7 195 zł
w V roku6 033 zł5 872 zł7 708 zł7 722 zł8 585 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geofizyka - AGH, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,600,440,450,630,590,560,570,51
w II roku0,550,610,680,580,840,810,720,85
w III roku0,700,790,930,980,990,900,85
w IV roku1,000,951,181,161,121,10
w V roku1,161,121,431,201,32
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AGH, Geofizyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» AGH - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Rekrutacja:
tel. +48 12 617 36 84
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
Wirtualny Dzień Otwarty
Polityka Prywatności