aplikacja Matura google play app store

Kierunek Ekologiczne źródła energii

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:matematyka (pr)
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, ustalany według wzoru:

wzór nr 1

WR = M + 3 · G1 + G2

gdzie

G1 – liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G1 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym),

G2 –
liczby punktów uzyskanych z przedmiotu głównego wymienionego w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGH – Tabela 1 w kolumnie G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) lub kwalifikacji zawodowej wymienionej w Uchwale nr 93/2023 Senatu AGHTabela 3 lub Tabela 4).

M – podwojona liczba punktów uzyskanych z matematyki na poziomie podstawowym.

Tytuły technika (kwalifikacje zawodowe) uznawane podczas procesu rekrutacji na studiaUchwała nr 93/2023 Senatu AGHTabela 2

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.agh.edu.pl/warunki-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Ekologiczne źródła energii

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne

Kierunek Ekologiczne Źródła Energii będzie uruchomiony od października 2012 roku na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska w Akademii Górniczo - Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Celem powołania kierunku jest kształcenie kompetentnej kadry inżynierskiej w dziedzinie odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii.


Dzięki unikatowemu programowi nauczania absolwent nowego kierunku zdobędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie ekologicznych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ich przyrodniczego pochodzenia. Absolwent tego kierunku będzie potrafił dokonać analizy zasobów ekologicznych źródeł energii, będzie znał uwarunkowania środowiskowe ich występowania oraz pozna prawne aspekty związane z ich pozyskiwaniem. Absolwent kierunku EZE będzie potrafił zaprojektować instalację produkującą i wykorzystującą energię z odnawialnych i niskoemisyjnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem idei poszanowania energii.

Zajęcia obliczeniowe, projektowe i laboratoryjne, stanowią ponad połowę z wszystkich zajęć. Realizowane będą w głównej mierze w nowopowstałym Laboratorium Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini, którego budowa została dofinansowana ze środków EFRR w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013. Laboratorium to stworzyło niepowtarzalną możliwość edukowania studentów, przekazując im wiedzę praktyczną z zakresu OZE i poszanowania energii.

Wykształcenie jakie otrzymają absolwenci kierunku Ekologiczne Źródła Energii pozwoli im na podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i obsługą instalacji wytwarzających energię z ekologicznych źródeł, w firmach wykonawczych, w regionalnych agencjach energetycznych, w instytucjach samorządowych - pełniąc rolę samorządowego specjalisty ds. zarządzania energią, a także w instytutach naukowych zajmujących się tematyką wykorzystania ekologicznych źródeł energii.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Ekologiczne źródła energii AGH

Przykłady zawodów

Ekolog
Ekolog bada środowisko przyrodnicze, wskazuje zagrożenia, działa na rzecz ochrony przyrody i zrównoważonego rozwoju.
Ekolog jest zawodem złożonym, skupiającym zadania o charakterze badawczym, ekspercko-doradczym, społecznym. Celem pracy ekologa jest praktyczne wykorzystanie wiedzy, w szczególności ekologicznej, dla wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Ekolog bada stan środowiska przyrodniczego, wzajemne zależności między organizmami oraz między organizmami a otaczającym je środowiskiem. Oceniając wpływ człowieka na środowisko, ekolog rozpoznaje i prognozuje szczególnie zjawiska negatywne. W przypadkach inwestycji o negatywnym oddziaływaniu na środowisko, zadaniem ekologa jest przygotowanie i wdrażanie działań dotyczących ochrony przyrody oraz przywracających równowagę przyrodniczą (projekty kompensacji przyrodniczych). Ekolog reaguje w przypadkach łamania przepisów dotyczących ochrony środowiska i ochrony przyrody, włącznie z wnioskowaniem o zmiany w obowiązującym prawie. Do zadań ekologa należy również opracowywanie projektów i wdrażanie działań prośrodowiskowych, w tym edukacyjnych i kampanii społecznych. Ekolog jest inicjatorem działań proekologicznych, często aktywizuje w tym celu społeczność lokalną. Efektem pracy ekologa są wyniki badań, ekspertyzy i raporty przyrodnicze oraz środowiskowe, opinie w zakresie wpływu na środowisko przyrodnicze bieżących i planowanych inwestycji, technologii, urządzeń. Przyjmują one często formę publikacji naukowych i popularyzacyjnych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ekologiczne źródła energii - AGH, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201635
rok 201746
rok 201844
rok 201941
rok 202038
rok 202148
rok 202225
Liczba absolwentów
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ekologiczne źródła energii - AGH, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201688,6%
absolwenci z roku 201797,8%
absolwenci z roku 201895,5%
absolwenci z roku 201990,2%
absolwenci z roku 202094,7%
absolwenci z roku 202193,8%
absolwenci z roku 202296,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ekologiczne źródła energii - AGH, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201682,9%60,0%
absolwenci z roku 201795,7%76,1%
absolwenci z roku 201890,9%77,3%
absolwenci z roku 201987,8%68,3%
absolwenci z roku 202092,1%57,9%
absolwenci z roku 202187,5%75,0%
absolwenci z roku 202292,0%68,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekologiczne źródła energii - AGH, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,1%3,1%0,6%0,4%2,6%0,5%0,0%
w II roku5,5%1,4%2,3%2,2%0,9%0,9%
w III roku3,3%1,1%3,0%6,3%0,0%
w IV roku1,7%2,5%0,0%5,3%
w V roku2,9%1,3%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekologiczne źródła energii - AGH, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,400,310,080,080,320,060,00
w II roku0,720,200,500,360,160,39
w III roku1,050,230,791,130,00
w IV roku0,420,520,001,12
w V roku0,590,210,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ekologiczne źródła energii - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201616,7521,47
absolwenci z roku 201718,4822,95
absolwenci z roku 201813,1219,29
absolwenci z roku 201916,3816,76
absolwenci z roku 202015,8418,34
absolwenci z roku 202116,3717,88
absolwenci z roku 202214,7314,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekologiczne źródła energii - AGH, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201631,4%22,9%0,0%
abs. z roku 201721,7%17,4%4,3%
abs. z roku 201850,0%27,3%6,8%
abs. z roku 201939,0%34,1%0,0%
abs. z roku 202044,7%28,9%2,6%
abs. z roku 202127,1%20,8%0,0%
abs. z roku 202216,0%16,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ekologiczne źródła energii - AGH, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca22,9%13,9%24,8%17,7%24,1%17,2%6,7%
umowa o pracę15,5%10,9%14,8%15,4%15,1%13,9%6,3%
samo­zatrudnienie0,0%2,4%5,3%0,0%0,2%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekologiczne źródła energii - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 892 zł2 109 zł1 577 zł2 967 zł2 005 zł3 114 zł3 270 zł
w II roku1 847 zł2 625 zł3 394 zł3 976 zł3 412 zł4 589 zł
w III roku3 163 zł4 497 zł4 752 zł5 078 zł5 282 zł
w IV roku3 893 zł5 845 zł6 018 zł6 980 zł
w V roku5 042 zł7 024 zł8 080 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekologiczne źródła energii - AGH, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 409 zł2 414 zł2 396 zł3 424 zł2 747 zł3 710 zł3 467 zł
w II roku2 205 zł3 432 zł3 665 zł4 351 zł3 599 zł5 015 zł
w III roku3 317 zł4 519 zł4 922 zł5 361 zł6 244 zł
w IV roku4 082 zł5 409 zł6 059 zł7 035 zł
w V roku5 429 zł6 972 zł8 030 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ekologiczne źródła energii - AGH, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,500,510,350,600,400,570,43
w II roku0,460,580,720,770,610,73
w III roku0,740,930,890,930,84
w IV roku0,821,111,021,09
w V roku0,981,241,21
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
AGH, Ekologiczne źródła energii (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» AGH - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

Rekrutacja:
tel. +48 12 617 36 84
(czynny przez cały rok w godz. 9.00-15.00)
Wirtualny Dzień Otwarty
Polityka Prywatności