dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Architektura krajobrazu

przedmioty
język polski
matematyka

Wskaźniki rekrutacyjne

W = P albo W = 2R gdzie P i R oznaczają wynik procentowy podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R) z jednego z przedmiotów, które stanowią podstawę rekrutacji. Na kierunki prowadzone w języku angielskim wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego (kandydaci na kierunek architektura mogą również zaliczyć test kompetencyjny przeprowadzany na PK).

Dla kierunku architektura przeprowadzane są dodatkowo egzaminy wstępne.

J, H i M oznaczają odpowiednio wynik procentowy podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i dwukrotność wyniku procentowego egzaminu na poziomie rozszerzonym z: języka oj-czystego (literatury) kraju, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny (J), matematyki (M) i historii albo historii sztuki albo historii sztuki i kultury albo wiedzy o społeczeństwie albo geografii albo fizyki albo fizyki i astronomii (H). Kandydat, który nie zdawał jednego lub dwóch przedmiotów będących podstawą rekrutacji, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Na kierunek architektura przeprowadzane są dodatkowo dwa egzaminy z rysunku: R1 – z na-tury, na podstawie przedstawionych elementów kompozycji (maksymalnie 100 punktów) i R2 – z wyobraźni: kompozycja o charakterze architektonicznym (maksymalnie 100 punktów):


Dokładne wytyczne dotyczące zasad postępowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki dostępne są w dokumencie w Internecie:

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.pk.edu.pl
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności