aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria środowiska

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Podstawą przyjęcia na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia jest liczba punktów rekrutacyjnych LPR. Kandydaci ze świadectwem „nowej matury” z lat 2007-2022 kwalifikowani są na studia na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym (pisemnym).

Dla egzaminu maturalnego „nowa matura” liczba punktów rekrutacyjnych LPR jest sumą:

LPR = 1,0 • M + 0,1 • Jp + 0,3 • Jo + ER
gdzie:

M - liczba punktów po przeliczeniu wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego za ten z przedmiotów, który daje najkorzystniejszy dla kandydata wynik
Jp - liczba punktów po przeliczeniu wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
Jo - liczba punktów po przeliczeniu wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego;
ER - tylko kandydaci na kierunek ARCHITEKTURA - liczba punktów z obowiązkowego egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne kandydata, ocenianego w skali od 0 do 500 punktów. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 150 punktów

Przy przeliczaniu punktów stosowane są zasady:

  • jeżeli przedmiot zdawany był tylko na poziomie podstawowym, to liczba punktów równa jest liczbie uzyskanych procent,
  • jeżeli przedmiot zdawany był tylko na poziomie rozszerzonym, to liczba punktów równa jest sumie wskaźników R + P, gdzie R jest równe liczbie uzyskanych procent, a:

P = R, dla R < 30%;
P = (6 • R+100) / 7, dla R z przedziału 30% - 100%.
  • jeżeli przedmiot zdawany był zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, liczba punktów uzyskana z tego przedmiotu jest równa sumie punktów uzyskanych z poziomu podstawowego (P) i poziomu rozszerzonego (R), czyli P + R.
Informator
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria środowiska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-06-24
Strona www uczelni:
pollub.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Inżynieria środowiska PL

Przykłady zawodów

Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Projektuje urządzenia gazowe, instalacje i sieci energetyczne w sferze komunalnej i przemysłowej; opracowuje nowe technologie i ulepsza już istniejące oraz prowadzi badania w dziedzinie ochrony środowiska; opracowuje koncepcje i metody działań dotyczące ulepszania instalacji gazowych i energetycznych; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów i sieci energetycznych oraz kieruje ich eksploatacją.
Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia
Zajmuje się hydrologią praktyczną, tzn. powierzchniowymi wodami płynącymi i stojącymi oraz wodami podziemnymi, pomiarami dla potrzeb hydrologii, obserwacją i opisywaniem zjawisk hydrologicznych, ustalaniem zależności między poszczególnymi zjawiskami hydrologicznymi, gospodarką wodną w układach regionalnych, zlewniowych, okręgowych, miejskich oraz w pojedynczych zakładach przemysłowych, w zakresie działalności technicznej i dysponowania wodą na potrzeby komunalne, rolnicze, przemysłowe, żeglugowe, rekreacyjne, energetyczne itp.
Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
Projektuje, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody działania instalacji dostarczających ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych; kieruje działaniem i utrzymaniem systemów instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych; doradza w sprawach technicznych aspektów stosowanych urządzeń i materiałów, szczególnie w rozwiązaniach nowatorskich.
Inżynier inżynierii środowiska – melioracje
Określa potrzeby w zakresie systemów: melioracji wodnych, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zbiorowego i zagrodowego zaopatrzenia rolnictwa w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, sanitacji wsi; programuje, projektuje, wykonuje, nadzoruje i eksploatuje wyżej wymienione systemy.
Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami
Prowadzi badania, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody składowania odpadów w miejscach ich powstawania, transportu odpadów oraz technologii ich unieszkodliwiania; doradza w sprawach technicznych i ekonomicznych procesów technologicznych unieszkodliwiania odpadów, stosowania urządzeń do zbierania odpadów oraz środków transportowych i innych.
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
Zajmuje się systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w sferze komunalnej i przemysłowej; prowadzi badania, projektuje, opracowuje koncepcje i metody działania dotyczące sposobów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sposobów zmniejszenia zużycia wody w zakładach przemysłowych, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów lub systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kieruje ich eksploatacją.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria środowiska - PL, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014127
rok 2015148
rok 2016139
rok 2017105
rok 2018103
rok 201969
rok 202053
rok 202152
rok 202250
Liczba absolwentów
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria środowiska - PL, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201585,1%
absolwenci z roku 201686,3%
absolwenci z roku 201780,0%
absolwenci z roku 201883,5%
absolwenci z roku 201968,1%
absolwenci z roku 202064,1%
absolwenci z roku 202192,3%
absolwenci z roku 202278,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria środowiska - PL, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201583,8%66,2%
absolwenci z roku 201683,4%73,4%
absolwenci z roku 201777,1%66,6%
absolwenci z roku 201882,5%64,1%
absolwenci z roku 201963,8%52,1%
absolwenci z roku 202064,1%51,0%
absolwenci z roku 202190,4%71,2%
absolwenci z roku 202278,0%32,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria środowiska - PL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,5%5,1%2,9%7,2%4,0%5,1%3,3%1,4%2,8%
w II roku3,2%5,7%3,9%5,1%4,0%6,0%4,4%2,1%
w III roku11,7%7,9%4,5%7,0%7,7%1,7%6,4%
w IV roku8,5%3,2%3,3%3,9%5,3%3,8%
w V roku4,6%2,8%5,1%2,4%3,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria środowiska - PL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,300,480,331,090,560,660,480,110,49
w II roku0,280,550,490,800,630,840,480,26
w III roku1,190,980,571,021,140,230,98
w IV roku0,990,410,510,610,850,67
w V roku0,520,390,730,360,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria środowiska - PL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,1122,46
absolwenci z roku 201516,8519,83
absolwenci z roku 201616,6520,98
absolwenci z roku 201714,6817,69
absolwenci z roku 201814,0016,00
absolwenci z roku 20199,3313,85
absolwenci z roku 202012,5412,71
absolwenci z roku 202114,7516,93
absolwenci z roku 20226,617,07
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria środowiska - PL, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201427,5%22,1%3,1%
abs. z roku 201535,1%27,7%6,1%
abs. z roku 201630,9%20,1%5,7%
abs. z roku 201741,0%29,5%3,8%
abs. z roku 201846,6%39,8%1,9%
abs. z roku 201963,7%43,4%1,5%
abs. z roku 202049,0%43,4%7,6%
abs. z roku 202130,8%23,1%5,8%
abs. z roku 202256,0%44,0%2,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria środowiska - PL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca18,9%25,7%21,7%30,4%34,1%44,4%46,6%21,3%37,8%
umowa o pracę14,8%19,7%15,2%20,3%29,5%32,4%41,5%16,0%28,7%
samo­zatrudnienie2,9%5,1%3,9%3,2%1,1%1,1%6,9%4,0%1,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria środowiska - PL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 696 zł1 841 zł1 594 zł2 046 zł2 516 zł2 315 zł3 978 zł2 469 zł3 309 zł
w II roku2 037 zł2 143 zł2 345 zł2 631 zł2 767 zł3 402 zł4 133 zł3 977 zł
w III roku2 416 zł3 128 zł3 201 zł3 478 zł3 896 zł4 270 zł4 971 zł
w IV roku2 920 zł4 086 zł3 977 zł3 920 zł4 633 zł5 102 zł
w V roku3 547 zł4 737 zł4 678 zł4 696 zł5 523 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria środowiska - PL, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 971 zł2 163 zł2 075 zł2 406 zł2 811 zł3 140 zł3 889 zł2 929 zł3 893 zł
w II roku2 180 zł2 362 zł2 684 zł2 901 zł3 120 zł4 074 zł4 126 zł4 046 zł
w III roku2 565 zł3 213 zł3 370 zł3 535 zł3 940 zł4 442 zł5 181 zł
w IV roku3 041 zł4 071 zł4 081 zł3 944 zł4 555 zł5 159 zł
w V roku3 571 zł4 794 zł4 740 zł4 689 zł5 547 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria środowiska - PL, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,470,500,410,500,600,510,790,470,55
w II roku0,550,570,580,610,620,690,740,67
w III roku0,620,780,750,760,800,800,81
w IV roku0,710,950,860,800,870,84
w V roku0,821,030,930,880,91
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PL, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności