aplikacja Matura google play app store

Kierunek Chemia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:chemia
fizyka
Dodatkowe informacje o kierunku Chemia
Chemia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-05-06
Absolwenci kierunku Chemia są przygotowani do:
- podjęcia pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych np. w branży farmaceutycznej, kosmetycznej, poligraficznej, spożywczej, w Polsce i za granicą
- prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, przedsiębiorstwach handlowych zajmujących się dystrybucją odczynników i sprzętu pomiarowego
- pracy w instytucjach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach ochrony środowiska
- podnoszenia kompetencji zawodowych, np. przez podejmowanie studiów drugiego stopnia. Przykładowe zawody, które mogą być wykonywane przez absolwenta kierunku Chemia: Chemik analityk, Kontroler jakości, Kontroler produkcji, Chemik syntetyk, Inżynier ds. produkcji.
Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Chemia PŁ

Przykładowe miejsca pracy

  • firmy farmaceutyczne i kosmetyczne
  • firmy zajmujące się dystrybucją odczynników chemicznych i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego
  • firmy, przedsiębiorstwa i biznes w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz farmaceutycznymi
  • instytucje zajmujących się ekologią, monitoringiem i ochroną środowiska
  • laboratoria chemiczne, przemysłowe, fizykochemiczne i biochemiczne
  • licea ogólnokształcące
  • przemysł chemiczny, farmaceutyczny i biotechnologiczny
  • przemysł wydobywczy i przetwórstwa surowców skalnych
  • specjalistyczne laboratoria analityczne, przemysłowe i kontrolno-pomiarowe
  • uniwersytety

Przykłady zawodów

chemik
Chemik
Prowadzi badania z dziedziny chemii, tj. badania pierwiastków i związków chemicznych, ich właściwości chemicznych i fizycznych oraz możliwości prowadzenia nowych reakcji chemicznych i otrzymywania nowych związków, mogących mieć zastosowanie w produkcji różnych wyrobów.
Chemik – technologia chemiczna
Prowadzi badania nad opracowaniem zasad i metod prowadzenia reakcji chemicznych, procesów i operacji jednostkowych otrzymywania związków nieorganicznych i organicznych; uczestniczy we wdrożeniach nowych technologii.
Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne
Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z różnych dziedzin chemii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; prowadzi badania nad metodami określenia jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych, zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji, z dziedziny chemii kwantowej, organicznej i nieorganicznej, radiochemii czy technologii chemicznych; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami.
Nauczyciel chemii
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Chemia - PŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201444
rok 201552
rok 201639
rok 201735
rok 201830
rok 201929
rok 202043
rok 202138
rok 202221
Liczba absolwentów
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Chemia - PŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,5%
absolwenci z roku 201694,9%
absolwenci z roku 201791,4%
absolwenci z roku 201893,3%
absolwenci z roku 201996,6%
absolwenci z roku 202093,0%
absolwenci z roku 202184,2%
absolwenci z roku 202295,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Chemia - PŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,6%80,8%
absolwenci z roku 201694,9%87,2%
absolwenci z roku 201791,4%85,7%
absolwenci z roku 201893,3%80,0%
absolwenci z roku 201996,6%89,7%
absolwenci z roku 202090,7%69,8%
absolwenci z roku 202184,2%68,4%
absolwenci z roku 202290,5%38,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,5%4,0%2,4%4,3%0,3%3,4%4,3%0,9%0,8%
w II roku10,0%2,7%4,7%3,6%3,1%4,0%3,9%0,0%
w III roku5,5%3,8%5,8%6,0%6,4%0,9%2,1%
w IV roku3,6%1,8%6,4%3,8%8,9%2,3%
w V roku0,8%2,9%3,8%4,0%5,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,180,350,410,540,040,650,600,170,12
w II roku0,850,280,770,570,730,580,560,00
w III roku0,550,410,960,991,090,140,27
w IV roku0,430,261,590,591,380,44
w V roku0,130,470,990,631,08
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Chemia - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201420,8822,02
absolwenci z roku 201521,7422,47
absolwenci z roku 201618,1317,71
absolwenci z roku 201719,6223,94
absolwenci z roku 201817,0320,15
absolwenci z roku 201916,3317,20
absolwenci z roku 202012,6513,08
absolwenci z roku 202111,3812,36
absolwenci z roku 20229,6715,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201429,5%22,7%0,0%
abs. z roku 201519,2%17,3%0,0%
abs. z roku 201635,9%33,3%2,6%
abs. z roku 201725,7%20,0%0,0%
abs. z roku 201846,7%30,0%0,0%
abs. z roku 201937,9%31,0%0,0%
abs. z roku 202051,2%48,8%0,0%
abs. z roku 202142,1%34,2%2,6%
abs. z roku 202238,1%9,5%4,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Chemia - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca14,4%11,4%27,8%15,7%30,3%25,3%30,0%35,1%19,8%
umowa o pracę12,3%9,9%21,8%13,6%23,3%21,8%28,5%28,1%6,0%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%2,1%0,0%0,0%0,0%0,0%2,6%4,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 472 zł1 456 zł1 814 zł1 644 zł1 997 zł2 324 zł2 671 zł3 189 zł2 395 zł
w II roku1 712 zł2 015 zł2 227 zł2 094 zł2 425 zł3 266 zł3 157 zł3 296 zł
w III roku2 461 zł2 364 zł3 451 zł3 254 zł3 875 zł4 061 zł4 885 zł
w IV roku3 263 zł3 162 zł3 668 zł3 567 zł4 113 zł5 446 zł
w V roku4 206 zł3 961 zł4 469 zł4 514 zł4 864 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 704 zł1 565 zł1 798 zł2 222 zł2 493 zł2 485 zł2 845 zł3 413 zł
w II roku1 926 zł2 213 zł2 494 zł2 731 zł2 486 zł3 423 zł3 331 zł3 643 zł
w III roku2 611 zł2 643 zł3 679 zł3 591 zł3 537 zł4 206 zł4 988 zł
w IV roku3 348 zł3 412 zł3 866 zł4 030 zł4 126 zł5 709 zł
w V roku4 323 zł4 038 zł4 520 zł4 766 zł4 917 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia - PŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,430,420,450,450,460,460,530,590,42
w II roku0,480,520,550,490,530,620,580,53
w III roku0,660,600,790,680,770,690,81
w IV roku0,830,740,760,690,740,85
w V roku0,990,860,860,800,79
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PŁ, Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności