aplikacja Matura google play app store

Kierunek Chemia budowlana

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:chemia
fizyka
Dodatkowe informacje o kierunku Chemia budowlana

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-05-06
Absolwent może podjąć pracę w dowolnym przedsiębiorstwie branży chemicznej projektującej i/lub produkującej materiały budowlane, jak również w laboratoriach przemysłowych - analitycznych lub badawczych ma stanowisku: technologa, pracownika działu badawczo-rozwojowego , technika analityka, specjalisty ds. produkcji. Absolwent posiada także kompetencje w zakresie: pracy w grupie, organizacji pracy, formułowania i rozwiązywania problemów. technolog, pracownik działu badawczo-rozwojowego , technik analityk. Firmy zainteresowane absolwentami: Atlas, Schomburg, MC-Bauchemie, Mapei, Ha-Be, Remei, BASF.
Strona www uczelni:
www.p.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Chemia budowlana PŁ

Przykłady zawodów

chemik
Chemik
Prowadzi badania z dziedziny chemii, tj. badania pierwiastków i związków chemicznych, ich właściwości chemicznych i fizycznych oraz możliwości prowadzenia nowych reakcji chemicznych i otrzymywania nowych związków, mogących mieć zastosowanie w produkcji różnych wyrobów.
Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne
Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z różnych dziedzin chemii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; prowadzi badania nad metodami określenia jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych, zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji, z dziedziny chemii kwantowej, organicznej i nieorganicznej, radiochemii czy technologii chemicznych; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Chemia budowlana - PŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201523
rok 201617
rok 201715
rok 201822
rok 201923
Liczba absolwentów
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Chemia budowlana - PŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201595,7%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201786,7%
absolwenci z roku 201895,5%
absolwenci z roku 201978,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Chemia budowlana - PŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201595,7%73,9%
absolwenci z roku 201682,4%70,6%
absolwenci z roku 201786,7%86,7%
absolwenci z roku 201895,5%72,7%
absolwenci z roku 201973,9%65,2%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia budowlana - PŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,4%3,4%0,0%0,0%0,7%
w II roku1,1%1,0%1,7%0,0%2,9%
w III roku0,7%1,5%5,6%0,0%2,9%
w IV roku1,1%1,0%1,1%0,0%0,0%
w V roku0,4%0,0%0,0%0,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia budowlana - PŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,040,340,000,000,04
w II roku0,130,100,290,000,38
w III roku0,100,391,090,000,37
w IV roku0,190,190,190,000,00
w V roku0,070,000,000,07
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Chemia budowlana - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201517,8021,53
absolwenci z roku 201622,3528,12
absolwenci z roku 20175,797,29
absolwenci z roku 201811,2415,19
absolwenci z roku 20199,249,89
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia budowlana - PŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201543,5%30,4%4,3%
abs. z roku 201629,4%23,5%0,0%
abs. z roku 201780,0%73,3%0,0%
abs. z roku 201854,5%36,4%0,0%
abs. z roku 201960,9%56,5%4,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Chemia budowlana - PŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca14,9%15,7%54,4%34,8%50,4%
umowa o pracę9,8%14,2%46,7%30,7%45,7%
samo­zatrudnienie2,2%0,0%0,0%0,0%4,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia budowlana - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 593 zł1 327 zł2 725 zł2 554 zł2 920 zł
w II roku2 671 zł2 191 zł4 258 zł3 760 zł3 158 zł
w III roku3 458 zł3 150 zł5 239 zł4 405 zł4 260 zł
w IV roku4 140 zł3 624 zł6 375 zł4 898 zł5 736 zł
w V roku4 910 zł4 382 zł6 685 zł5 594 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia budowlana - PŁ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 863 zł1 680 zł3 033 zł3 091 zł2 933 zł
w II roku2 716 zł2 325 zł4 402 zł3 760 zł3 323 zł
w III roku3 550 zł3 237 zł5 190 zł4 514 zł4 125 zł
w IV roku4 135 zł3 674 zł6 278 zł4 971 zł5 575 zł
w V roku4 845 zł4 653 zł6 687 zł5 582 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia budowlana - PŁ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,380,360,610,580,65
w II roku0,670,540,910,780,64
w III roku0,820,711,050,860,78
w IV roku0,920,741,170,870,95
w V roku1,020,821,110,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
PŁ, Chemia budowlana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności