dlamaturzysty.info

Kierunek Zootechnika

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język polski
Dodatkowe informacje o kierunku Zootechnika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-10-10
Strona www uczelni:
www.zut.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zootechnika

Przykłady zawodów

Inżynier zootechniki
Organizuje i nadzoruje produkcję zwierzęcą w przedsiębiorstwach rolniczych, gospodarstwach specjalistycznych, fermach zarodowych, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt i ośrodkach doradztwa rolniczego; planuje i zapewnia realizację zadań hodowlanych i chowu towarowego; prowadzi badania naukowe związane z chowem i hodowlą zwierząt; popularyzuje postęp hodowlany i naukowo-techniczny.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zootechnika - ZUT, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201421
rok 201523
rok 201632
rok 201717
rok 201925
Liczba absolwentów
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zootechnika - ZUT, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201573,9%
absolwenci z roku 201662,5%
absolwenci z roku 201782,4%
absolwenci z roku 201976,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zootechnika - ZUT, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201569,6%60,9%
absolwenci z roku 201662,5%53,1%
absolwenci z roku 201776,5%41,2%
absolwenci z roku 201968,0%24,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zootechnika - ZUT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
w I roku8,7%6,9%7,8%0,0%5,3%
w II roku5,6%11,2%10,4%3,4%
w III roku10,7%8,7%4,7%5,9%
w IV roku12,3%3,6%4,7%
w V roku0,8%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zootechnika - ZUT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,510,670,540,000,44
w II roku0,381,181,310,47
w III roku1,151,330,820,48
w IV roku1,630,481,12
w V roku0,070,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zootechnika - ZUT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,1131,00
absolwenci z roku 201517,3823,12
absolwenci z roku 201610,9213,10
absolwenci z roku 20179,6210,30
absolwenci z roku 201910,0610,91
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zootechnika - ZUT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,3%14,3%0,0%
abs. z roku 201534,8%17,4%4,3%
abs. z roku 201653,1%46,9%6,3%
abs. z roku 201752,9%47,1%5,9%
abs. z roku 201940,0%24,0%4,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zootechnika - ZUT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
jakakolwiek praca17,5%22,8%41,4%28,9%20,7%
umowa o pracę7,9%9,4%36,7%17,2%12,7%
samo­zatrudnienie0,0%2,9%2,1%5,4%2,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zootechnika - ZUT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
w I roku1 146 zł1 086 zł1 687 zł1 240 zł1 195 zł
w II roku1 737 zł1 577 zł1 963 zł2 182 zł
w III roku1 763 zł2 387 zł2 490 zł3 167 zł
w IV roku1 508 zł2 533 zł3 070 zł
w V roku2 472 zł3 339 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zootechnika - ZUT, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
w I roku1 869 zł1 392 zł1 743 zł1 220 zł1 577 zł
w II roku2 194 zł2 105 zł2 155 zł2 805 zł
w III roku1 973 zł3 186 zł2 669 zł3 300 zł
w IV roku1 645 zł3 229 zł3 116 zł
w V roku2 492 zł3 591 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zootechnika - ZUT, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,330,270,470,260,25
w II roku0,480,390,490,45
w III roku0,460,560,590,61
w IV roku0,370,560,68
w V roku0,570,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
ZUT, Zootechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności