dlamaturzysty.info

Kierunek Teleinformatyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Teleinformatyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
www.zut.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Teleinformatyka

Przykłady zawodów

Inżynier teleinformatyk
Zajmuje się prowadzeniem diagnostyki i utrzymywaniem sieci teleinformatycznych; odpowiada za efektywne wykorzystanie zasobów systemów teleinformatycznych; podejmuje działania zmierzające do rozwoju i optymalizacji systemów teleinformatycznych; zapewnia doradztwo techniczne związane z projektowaniem, wdrażaniem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Teleinformatyka - ZUT, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201517
rok 201640
rok 201737
rok 201811
rok 201922
Liczba absolwentów
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Teleinformatyka - ZUT, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201564,7%
absolwenci z roku 201657,5%
absolwenci z roku 201759,5%
absolwenci z roku 201890,9%
absolwenci z roku 201963,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Teleinformatyka - ZUT, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201564,7%29,4%
absolwenci z roku 201655,0%27,5%
absolwenci z roku 201756,8%35,1%
absolwenci z roku 201890,9%54,5%
absolwenci z roku 201954,5%4,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teleinformatyka - ZUT, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,5%3,3%1,1%3,8%12,9%
w II roku1,5%1,5%1,8%0,0%
w III roku5,4%0,4%5,6%
w IV roku2,5%0,6%
w V roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teleinformatyka - ZUT, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,190,460,290,993,24
w II roku0,430,180,420,00
w III roku0,810,102,42
w IV roku0,430,08
w V roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Teleinformatyka - ZUT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20158,2918,65
absolwenci z roku 20167,9710,42
absolwenci z roku 20178,679,63
absolwenci z roku 201810,828,33
absolwenci z roku 20197,715,08
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teleinformatyka - ZUT, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201576,5%47,1%17,6%
abs. z roku 201672,5%57,5%5,0%
abs. z roku 201770,3%62,2%5,4%
abs. z roku 201854,5%54,5%0,0%
abs. z roku 201954,5%45,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Teleinformatyka - ZUT, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca55,9%53,3%55,6%38,6%39,8%
umowa o pracę32,8%45,4%52,7%38,6%38,3%
samo­zatrudnienie12,7%3,1%1,8%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teleinformatyka - ZUT, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 782 zł3 008 zł3 704 zł3 601 zł2 794 zł
w II roku3 420 zł4 146 zł4 729 zł4 130 zł
w III roku4 782 zł5 084 zł5 588 zł
w IV roku5 476 zł6 362 zł
w V roku6 406 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teleinformatyka - ZUT, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 197 zł3 368 zł4 018 zł3 587 zł3 227 zł
w II roku3 655 zł4 455 zł4 834 zł4 588 zł
w III roku4 755 zł5 349 zł5 708 zł
w IV roku5 357 zł6 613 zł
w V roku6 267 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teleinformatyka - ZUT, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,710,740,850,790,59
w II roku0,820,961,010,85
w III roku1,091,091,11
w IV roku1,161,28
w V roku1,29
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
ZUT, Teleinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności