aplikacja Matura google play app store

Kierunek Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanego w formularzu zgłoszeniowym kierunku studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:
PK = Pmat × Wmat + Pwyb × W + Pjo × Wjo

w której:
Pmat – punkty z matematyki,
Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,
Pjo – punkty z języka obcego,
Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki,
W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika,
Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.pw.edu.pl/Rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-11-23
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Przykłady zawodów

automatyka i robotyka
Inżynier automatyki i robotyki
Zajmuje się twórczą pracą inżynierską oraz pracą badawczą w zakresie projektowania robotów i manipulatorów lub projektowania układów sterowania robotami, układów sensorycznych i robotów ze sztuczną inteligencją oraz napędów elektrycznych, współpracując z innymi specjalistami oraz wykorzystując odpowiednie komputerowe programy symulacyjne.
Inżynier elektryk automatyk
Inżynier elektryk automatyk
• Odpowiada za realizację projektów w zakresie systemów elektrycznych i automatyki;
• projektuje instalacje elektryczne;
• zajmuje się audytami i kontrolą stanu faktycznego systemów automatyki przemysłowej oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - PW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201957
rok 202044
rok 202157
rok 202265
Liczba absolwentów
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - PW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201996,5%
absolwenci z roku 202090,9%
absolwenci z roku 202180,7%
absolwenci z roku 202278,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - PW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201996,5%70,2%
absolwenci z roku 202088,6%50,0%
absolwenci z roku 202180,7%36,9%
absolwenci z roku 202273,8%6,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - PW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,3%0,0%1,0%0,7%
w II roku0,4%0,0%2,0%
w III roku0,0%0,0%
w IV roku0,0%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - PW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,040,000,190,13
w II roku0,040,000,25
w III roku0,000,00
w IV roku0,00
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - PW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201915,0217,08
absolwenci z roku 202013,1714,46
absolwenci z roku 20217,848,01
absolwenci z roku 20223,813,36
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - PW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201945,6%33,3%1,8%
abs. z roku 202050,0%38,6%11,4%
abs. z roku 202161,4%54,4%10,5%
abs. z roku 202264,6%52,3%4,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - PW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca32,7%32,4%53,5%54,3%
umowa o pracę27,3%24,8%44,3%44,4%
samo­zatrudnienie0,4%6,6%6,4%4,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - PW, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 602 zł4 028 zł5 587 zł7 165 zł
w II roku4 944 zł5 364 zł7 504 zł
w III roku7 330 zł8 388 zł
w IV roku10 073 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - PW, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku5 063 zł4 666 zł5 685 zł7 888 zł
w II roku5 651 zł5 677 zł7 544 zł
w III roku7 989 zł8 755 zł
w IV roku10 847 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - PW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,840,730,950,99
w II roku0,850,891,10
w III roku1,151,23
w IV roku1,43
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PW, Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności