aplikacja Matura google play app store

Kierunek Informatyka i Systemy Informacyjne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanego w formularzu zgłoszeniowym kierunku studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:
PK = Pmat × Wmat + Pwyb × W + Pjo × Wjo

w której:
Pmat – punkty z matematyki,
Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,
Pjo – punkty z języka obcego,
Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki,
W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika,
Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.pw.edu.pl/Rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-07-13
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Informatyka i Systemy Informacyjne

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne - PW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2019113
rok 2020110
rok 2021113
rok 2022111
Liczba absolwentów
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne - PW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201981,4%
absolwenci z roku 202074,1%
absolwenci z roku 202157,5%
absolwenci z roku 202260,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne - PW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201977,9%45,1%
absolwenci z roku 202071,7%37,0%
absolwenci z roku 202152,7%21,5%
absolwenci z roku 202259,4%5,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne - PW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,2%1,3%0,6%0,0%
w II roku0,0%0,2%1,2%
w III roku0,0%0,0%
w IV roku0,1%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne - PW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,020,510,180,00
w II roku0,000,080,22
w III roku0,000,00
w IV roku0,02
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne - PW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201911,3412,14
absolwenci z roku 202012,2414,60
absolwenci z roku 20215,647,27
absolwenci z roku 20223,664,01
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne - PW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201957,5%38,9%13,3%
abs. z roku 202044,1%27,3%14,1%
abs. z roku 202150,1%34,9%8,0%
abs. z roku 202254,7%39,4%14,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne - PW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca40,7%36,9%40,6%44,0%
umowa o pracę26,6%23,0%28,8%29,4%
samo­zatrudnienie8,7%10,9%6,7%13,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne - PW, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku6 087 zł6 762 zł7 681 zł10 816 zł
w II roku8 598 zł7 730 zł10 083 zł
w III roku10 232 zł10 659 zł
w IV roku10 360 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne - PW, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku7 099 zł7 482 zł8 542 zł11 390 zł
w II roku9 738 zł8 890 zł11 048 zł
w III roku11 914 zł10 881 zł
w IV roku13 334 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informatyka i Systemy Informacyjne - PW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,051,191,231,40
w II roku1,421,171,50
w III roku1,531,46
w IV roku1,43
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PW, Informatyka i Systemy Informacyjne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności