aplikacja Matura google play app store

Kierunek Geoinformatyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Liczba punktów kwalifikacyjnych PK dla każdego ze wskazanego w formularzu zgłoszeniowym kierunku studiów będzie ustalona zgodnie z formułą:
PK = Pmat × Wmat + Pwyb × W + Pjo × Wjo

w której:
Pmat – punkty z matematyki,
Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika,
Pjo – punkty z języka obcego,
Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki,
W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika; na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika,
Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.pw.edu.pl/Rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Geoinformatyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:informatyczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-11-23
Są to studia I stopnia inżynierskie prowadzone w systemie elastycznym - 7 semestrów (bez specjalności). Jest to kierunek mający tzw. „profil praktyczny”, to znaczy realizowana jest między innymi 3-miesięczna praktyka zawodowa. Absolwent tego kierunku może kontynuować naukę na II stopniu studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii na kierunku „Geodezja i Kartografia”.

Jakie są perspektywy zawodowe?
  • Własna działalność gospodarcza
  • Praca w nowoczesnych przedsiębiorstwach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, w tym produkujących oprogramowanie klasy GIS i aplikacje nawigacyjne
  • Praca w firmach i instytucjach informatycznych
  • Praca w administracji - obsługa geodezyjna i kartograficzna
  • Praca m.in. w firmach i instytucjach telekomunikacyjnych, energetycznych, finansowych, turystycznych, logistycznych,  transportowych oraz zajmujących się ochroną środowiska, planowaniem przestrzennym, geologią, leśnictwem, itp.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geoinformatyka - PW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201914
rok 202011
rok 202111
rok 202216
Liczba absolwentów
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Geoinformatyka - PW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201985,7%
absolwenci z roku 202081,8%
absolwenci z roku 202181,8%
absolwenci z roku 202275,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Geoinformatyka - PW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201978,6%50,0%
absolwenci z roku 202081,8%72,7%
absolwenci z roku 202154,5%45,5%
absolwenci z roku 202262,5%12,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geoinformatyka - PW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%2,3%0,0%0,0%
w II roku0,0%0,0%6,1%
w III roku0,0%0,0%
w IV roku4,8%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geoinformatyka - PW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,280,000,00
w II roku0,000,001,74
w III roku0,000,00
w IV roku1,74
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Geoinformatyka - PW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201915,0019,57
absolwenci z roku 20208,6411,82
absolwenci z roku 20216,909,57
absolwenci z roku 20225,086,83
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geoinformatyka - PW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201957,1%50,0%0,0%
abs. z roku 202063,6%54,5%9,1%
abs. z roku 202172,7%36,4%0,0%
abs. z roku 202268,8%31,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Geoinformatyka - PW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca42,3%43,2%48,5%38,5%
umowa o pracę38,1%34,8%35,6%23,4%
samo­zatrudnienie0,0%2,3%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geoinformatyka - PW, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 560 zł5 080 zł2 593 zł5 898 zł
w II roku4 717 zł8 249 zł4 801 zł
w III roku6 445 zł9 592 zł
w IV roku9 619 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geoinformatyka - PW, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku4 852 zł6 128 zł4 275 zł5 509 zł
w II roku4 683 zł8 302 zł5 501 zł
w III roku6 375 zł10 390 zł
w IV roku8 979 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geoinformatyka - PW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,860,810,390,80
w II roku0,821,240,68
w III roku1,081,33
w IV roku1,36
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PW, Geoinformatyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności