aplikacja Matura google play app store

Kierunek Sztuka ogrodowa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
geografia
historia
historia sztuki
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
  • matura z 2008 r. – 2023 r.

punkty URK = poziom podstawowy x 0,7
punkty URK = poziom rozszerzony x 1,0

dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty URK jak dla poziomu rozszerzonego.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.urk.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Sztuka ogrodowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-09-05
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358
Strona www uczelni:
urk.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Sztuka ogrodowa URK

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Sztuka ogrodowa - URK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201932
rok 202047
rok 202141
rok 202241
Liczba absolwentów
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Sztuka ogrodowa - URK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201971,9%
absolwenci z roku 202059,6%
absolwenci z roku 202180,5%
absolwenci z roku 202256,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Sztuka ogrodowa - URK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201971,9%56,3%
absolwenci z roku 202057,5%46,8%
absolwenci z roku 202175,6%68,3%
absolwenci z roku 202256,1%48,8%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka ogrodowa - URK, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku7,3%6,9%2,4%3,4%
w II roku11,2%10,1%13,6%
w III roku4,9%10,1%
w IV roku4,7%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka ogrodowa - URK, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,141,070,441,16
w II roku1,401,852,90
w III roku0,742,39
w IV roku0,83
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Sztuka ogrodowa - URK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201913,1616,78
absolwenci z roku 202010,6314,54
absolwenci z roku 20219,298,89
absolwenci z roku 20229,077,44
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka ogrodowa - URK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201950,0%40,6%6,3%
abs. z roku 202048,9%38,3%2,1%
abs. z roku 202156,1%48,7%12,2%
abs. z roku 202248,8%39,0%4,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Sztuka ogrodowa - URK, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca32,3%36,4%46,8%40,4%
umowa o pracę29,9%29,6%38,4%30,5%
samo­zatrudnienie3,4%0,9%11,6%4,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka ogrodowa - URK, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 612 zł2 166 zł2 638 zł2 832 zł
w II roku1 758 zł3 359 zł2 932 zł
w III roku2 430 zł4 348 zł
w IV roku3 482 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka ogrodowa - URK, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 997 zł2 461 zł2 835 zł2 727 zł
w II roku2 366 zł3 778 zł3 493 zł
w III roku2 857 zł4 501 zł
w IV roku3 662 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Sztuka ogrodowa - URK, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,370,410,460,46
w II roku0,380,580,47
w III roku0,460,70
w IV roku0,56
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
URK, Sztuka ogrodowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3358

Kryteria przyjęć:

» URK - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34
Polityka Prywatności