aplikacja Matura google play app store

Kierunek Weterynaria

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
biologia
chemia
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
  • matura z 2008 r. – 2023 r.

punkty URK = poziom podstawowy x 0,7
punkty URK = poziom rozszerzony x 1,0

dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty URK jak dla poziomu rozszerzonego.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.urk.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Weterynaria

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/7763
Strona www uczelni:
urk.edu.pl

Przykłady zawodów

Lekarz weterynarii
Rozpoznaje i zwalcza choroby zwierząt, zapobiega im, prowadzi kontrolę stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt oraz żywności pochodzenia zwierzęcego.
Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii weterynaryjnej
Rozpoznaje choroby i urazy zwierząt wymagające interwencji chirurgicznej; przeprowadza operacje i leczenie chirurgiczne zwierząt oraz wykonuje czynności z tym związane.
Lekarz weterynarii – specjalista chorób drobiu i ptaków ozdobnych
Rozpoznaje i zwalcza choroby drobiu, gołębi i ptaków ozdobnych oraz im zapobiega; prowadzi kontrolę stanu zdrowotnego i higienicznego drobiu w hodowlach wielkotowarowych i w chowie przydomowym; prowadzi nadzór nad produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego.
Lekarz weterynarii – specjalista chorób koni
Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby koni oraz podejmuje działania profilaktyczne zmierzające do promocji zdrowia, zapobiegania chorobom i urazom koni.
Lekarz weterynarii – specjalista chorób owadów użytkowych
Rozpoznaje i zwalcza choroby pszczoły miodnej, trzmieli i jedwabników; nadzoruje stan zdrowotny rodzin i nadzoruje postępowanie w chorobach podlegających obowiązkowi zwalczania lub rejestracji; prowadzi i nadzoruje działania profilaktyczne.
Lekarz weterynarii – specjalista chorób przeżuwaczy
Rozpoznaje i zwalcza choroby przeżuwaczy: bydła, owiec, kóz i ich potomstwa w różnych stanach fizjologicznych oraz zapobiega im; kontroluje stan zdrowia stada, żywienie, wydajność mleczną i warunki zoohigieniczne.
Lekarz weterynarii – specjalista chorób psów i kotów
Rozpoznaje, leczy i zapobiega chorobom psów i kotów; prowadzi kontrolę ich stanu zdrowotnego i higienicznego.
Lekarz weterynarii – specjalista chorób ryb
Rozpoznaje choroby ryb występujące z przyczyn środowiskowych, wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych oraz nadzoruje ich zwalczanie, w tym podawanie leków i stosowanie środków dezynfekcyjnych.
Lekarz weterynarii – specjalista chorób trzody chlewnej
Rozpoznaje i zwalcza choroby świń, zapobiega im, prowadzi kontrolę stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt, kontroluje dobrostan zwierząt, dba o ochronę zdrowia publicznego poprzez zwalczanie zoonoz oraz prawidłowe stosowanie leków.
Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt futerkowych
Rozpoznaje i zwalcza choroby zakaźne, pasożytnicze i niezakaźne u lisów, norek, królików, szynszyli i innych; monitoruje stan zdrowia zwierząt, ocenia i analizuje jakość żywienia w aspekcie przydatności karmy dla zwierząt i nierozprzestrzeniania zarazków na ludzi i zwierzęta; dba o stałe zabezpieczenie dobrostanu zwierząt i promuje należyte warunki utrzymania i żywienia.
Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt nieudomowionych
Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby zwierząt nieudomowionych, zapobiega im, prowadzi kontrolę stanu zdrowotnego i higienicznego tych zwierząt.
Lekarz weterynarii – specjalista epizootiologii i administracji weterynaryjnej
Zgodnie z ustawodawstwem weterynaryjnym wykonuje zadania Inspekcji Weterynaryjnej dotyczące w szczególności: granicznej kontroli weterynaryjnej, kontroli weterynaryjnej w handlu, spełniania wymagań weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, zwalczania chorób zakaźnych i ochrony zdrowia zwierząt w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.
Lekarz weterynarii – specjalista higieny zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego
Sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego w całym łańcuchu produkcyjnym, tj. od produkcji pierwotnej do umieszczania jej na rynku.
Lekarz weterynarii – specjalista prewencji weterynaryjnej i higieny pasz
Zapobiega zagrożeniom zdrowotnym zwierząt wywodzących się z warunków epizootycznych, warunków chowu i hodowli zwierząt oraz wynikających z jakości pasz, mających wpływ na jakość zdrowotną środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
Lekarz weterynarii – specjalista radiologii weterynaryjnej
Współuczestniczy w rozpoznawaniu chorób występujących u zwierząt hodowlanych (konie, bydło świnie), zwierząt towarzyszących (psy, koty) oraz zwierząt ogrodów zoologicznych stosując metody diagnostyki obrazowej, w szczególności: badania radiograficzne, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny, ultrasonografię i metody radioizotopowe; wykonuje badania rutynowe i specjalistyczne dla lekarzy praktyków zajmujących się lecznictwem zwierząt.
Lekarz weterynarii – specjalista rozrodu zwierząt
Diagnozuje i leczy zaburzenia czynności układu rozrodczego u samic i samców; rozpoznaje, leczy i zapobiega zaburzeniom płodności w stadach, określa przydatność reproduktorów do rozrodu; nadzoruje przestrzegania warunków weterynaryjnych w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu i wykorzystania materiału biologicznego.
Lekarz weterynarii – specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych
Nadzoruje i kontroluje stan zdrowia różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych: mysz, szczurów, chomików, kotów, królików, gerbili, wykorzystywanych w badaniach biomedycznych; wykonuje eksperymenty na tych zwierzętach i ocenia ich wyniki m.in. w zakresie mikrobiologii weterynaryjnej, patologii, chirurgii.
Lekarz weterynarii – specjalista weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej
Wykonuje badania laboratoryjne dotyczące oceny stanu zdrowia zwierząt, jakości surowców i żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt; rozpoznaje rodzaj i/lub określa zawartość (koncentrację) czynników (składników) stanowiących cel badań; organizuje i nadzoruje pracę laboratorium.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/7763

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Weterynaria - URK, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201840
rok 201960
rok 202060
rok 202144
rok 202262
Liczba absolwentów
URK, Weterynaria (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/7763

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Weterynaria - URK, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 201815,0%
absolwenci z roku 201911,7%
absolwenci z roku 202015,0%
absolwenci z roku 20219,1%
absolwenci z roku 20228,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
URK, Weterynaria (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/7763

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Weterynaria - URK, studia jednolite magisterskie
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku22,1%20,8%27,6%18,6%15,1%
w II roku2,7%3,1%6,5%0,9%
w III roku0,4%1,2%4,6%
w IV roku0,4%0,3%
w V roku0,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Weterynaria (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Weterynaria - URK, studia jednolite magisterskie
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,565,887,324,573,47
w II roku1,040,671,620,08
w III roku0,100,251,34
w IV roku0,090,05
w V roku0,05
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Weterynaria (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/7763

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Weterynaria - URK, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20182,9511,34
absolwenci z roku 20193,808,63
absolwenci z roku 20205,008,04
absolwenci z roku 20212,507,65
absolwenci z roku 20223,217,39
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
URK, Weterynaria (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
URK, Weterynaria (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Weterynaria - URK, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201892,5%60,0%12,5%
abs. z roku 201985,0%70,0%6,7%
abs. z roku 202081,7%66,7%11,7%
abs. z roku 202190,9%79,5%4,5%
abs. z roku 202283,9%64,5%8,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
URK, Weterynaria (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
URK, Weterynaria (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Weterynaria (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Weterynaria - URK, studia jednolite magisterskie
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca67,1%67,8%59,7%76,5%64,8%
umowa o pracę27,5%39,2%35,4%39,4%32,9%
samo­zatrudnienie5,2%3,8%4,7%2,7%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
URK, Weterynaria (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
URK, Weterynaria (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
URK, Weterynaria (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/7763

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Weterynaria - URK, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 374 zł2 261 zł2 282 zł2 280 zł2 617 zł
w II roku2 808 zł3 710 zł4 011 zł4 696 zł
w III roku3 263 zł4 170 zł5 366 zł
w IV roku3 704 zł4 920 zł
w V roku4 447 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
URK, Weterynaria (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Weterynaria - URK, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 443 zł3 033 zł2 796 zł3 264 zł3 480 zł
w II roku2 813 zł3 644 zł4 236 zł4 367 zł
w III roku3 313 zł3 910 zł5 375 zł
w IV roku3 589 zł4 682 zł
w V roku4 389 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
URK, Weterynaria (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Weterynaria - URK, studia jednolite magisterskie
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,290,450,420,360,39
w II roku0,540,690,680,65
w III roku0,570,690,79
w IV roku0,590,73
w V roku0,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
URK, Weterynaria (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/7763

Kryteria przyjęć:

» URK - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34
Polityka Prywatności