aplikacja Matura google play app store

Kierunek Biologia stosowana

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
geografia
informatyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
  • matura z 2008 r. – 2023 r.

punkty URK = poziom podstawowy x 0,7
punkty URK = poziom rozszerzony x 1,0

dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty URK jak dla poziomu rozszerzonego.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.urk.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Biologia stosowana

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:biologiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3362
Strona www uczelni:
urk.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Biologia stosowana URK

Przykłady zawodów

biolog
Biolog
Bada, obserwuje i poznaje organizmy roślinne i zwierzęce, ich budowę, funkcje życiowe, rozwój, rozmieszczenie geograficzne oraz zależności między nimi a środowiskiem naturalnym; klasyfikuje organizmy żywe w różne jednostki systematyczne; doskonali lub opracowuje koncepcje, teorie i metody działania w dziedzinie botaniki, zoologii, mikologii, biologii molekularnej, anatomii, morfologii, fizjologii, histologii, cytologii i innych lub stosuje w praktyce wiedzę naukową z tych obszarów w dziedzinie medycyny, weterynarii i zootechniki, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów biologii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania naukowe w zakresie biochemii, biologii, biotechnologii i ekologii; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3362

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biologia stosowana - URK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 202011
rok 202121
rok 202213
Liczba absolwentów
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3362

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biologia stosowana - URK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2020100,0%
absolwenci z roku 2021100,0%
absolwenci z roku 2022100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Biologia stosowana - URK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2020100,0%45,5%
absolwenci z roku 202195,2%90,5%
absolwenci z roku 202292,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3362

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia stosowana - URK, studia I stopnia
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%0,0%1,3%
w II roku0,0%0,4%
w III roku1,5%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia stosowana - URK, studia I stopnia
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,000,10
w II roku0,000,08
w III roku0,20
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3362

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biologia stosowana - URK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 202017,1015,89
absolwenci z roku 202121,8720,33
absolwenci z roku 20221,33
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia stosowana - URK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 202036,4%36,4%0,0%
abs. z roku 20219,5%9,5%0,0%
abs. z roku 202223,1%7,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biologia stosowana - URK, studia I stopnia
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca15,9%8,3%12,8%
umowa o pracę15,2%8,3%7,7%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3362

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia stosowana - URK, studia I stopnia
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 028 zł1 477 zł
w II roku2 982 zł1 857 zł
w III roku3 734 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia stosowana - URK, studia I stopnia
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 122 zł
w II roku2 982 zł3 257 zł
w III roku4 358 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia stosowana - URK, studia I stopnia
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,520,26
w II roku0,460,28
w III roku0,54
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
URK, Biologia stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://oferta.urk.edu.pl/index/site/3362

Kryteria przyjęć:

» URK - kierunki wg matury

Kontakt:

Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków
tel. 12 662 43 34
Polityka Prywatności