aplikacja Matura google play app store

Kierunek Bioinżynieria

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
up.lublin.pl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Bioinżynieria

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:biologiczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-03-14
Absolwent posiada wiedzę niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów dotyczących modelowania organizmów i procesów biologicznych zachodzących na poziomie molekularnym i komórkowym oraz w warunkach środowiska przyrodniczego. Jest przygotowany do pracy w: jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne oraz w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych a także jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi. Może podjąć pracę w przemyśle, instytucjach wspomagających rolnictwo, administracji, jednostkach samorządowych zwłaszcza powiązanych z projektowaniem i kontrolą zakładów wykorzystujących procesy bioinżynieryjne w zakresie modelowania i ochrony środowiska.
Strona www uczelni:
up.lublin.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Bioinżynieria

Przykłady zawodów

Bioinżynier
Prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe związane z wykorzystywaniem systemów biologicznych w produkcji przemysłowej, ochronie środowiska, ochronie zdrowia i rolnictwie;
projektuje i nadzoruje procesy biotechnologiczne oraz rozwiązuje techniczne i ekonomiczne problemy tych procesów.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bioinżynieria - UP w Lublinie, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201741
rok 201835
rok 201925
rok 202021
rok 202114
rok 202218
Liczba absolwentów
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bioinżynieria - UP w Lublinie, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2017100,0%
absolwenci z roku 201894,3%
absolwenci z roku 201992,0%
absolwenci z roku 202090,5%
absolwenci z roku 202192,9%
absolwenci z roku 202288,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bioinżynieria - UP w Lublinie, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201797,6%75,6%
absolwenci z roku 201891,4%65,7%
absolwenci z roku 201984,0%68,0%
absolwenci z roku 202085,7%71,4%
absolwenci z roku 202192,9%92,9%
absolwenci z roku 202277,8%66,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinżynieria - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,6%2,9%5,3%1,2%1,2%1,4%
w II roku16,5%11,2%6,0%6,0%7,1%
w III roku3,0%11,0%3,0%3,2%
w IV roku6,3%5,5%5,0%
w V roku5,5%2,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinżynieria - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,550,930,160,160,14
w II roku2,261,980,810,870,96
w III roku0,671,690,320,42
w IV roku1,000,940,45
w V roku0,870,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bioinżynieria - UP w Lublinie, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201720,9823,55
absolwenci z roku 201821,4425,31
absolwenci z roku 201916,4818,25
absolwenci z roku 202013,3015,24
absolwenci z roku 202117,3819,50
absolwenci z roku 202210,6711,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinżynieria - UP w Lublinie, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201722,0%14,6%0,0%
abs. z roku 201828,6%22,9%0,0%
abs. z roku 201932,0%24,0%0,0%
abs. z roku 202047,6%38,1%0,0%
abs. z roku 202114,3%14,3%0,0%
abs. z roku 202233,3%22,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bioinżynieria - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca12,2%14,0%16,0%28,6%13,1%19,0%
umowa o pracę6,1%11,9%12,0%21,8%13,1%16,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinżynieria - UP w Lublinie, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 198 zł1 357 zł2 105 zł2 629 zł3 572 zł
w II roku1 760 zł1 968 zł2 589 zł3 095 zł2 880 zł
w III roku3 087 zł2 517 zł3 572 zł4 658 zł
w IV roku3 820 zł3 289 zł3 725 zł
w V roku4 599 zł4 201 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinżynieria - UP w Lublinie, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 560 zł1 596 zł2 522 zł2 864 zł4 498 zł
w II roku2 294 zł2 584 zł2 894 zł3 921 zł3 936 zł
w III roku3 138 zł2 940 zł3 561 zł4 684 zł
w IV roku4 049 zł3 698 zł4 279 zł
w V roku4 794 zł4 218 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bioinżynieria - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,290,310,510,520,64
w II roku0,420,410,550,530,49
w III roku0,690,500,680,74
w IV roku0,780,610,64
w V roku0,830,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UP w Lublinie, Bioinżynieria (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności