aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria środowiska

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
up.lublin.pl/rekrutacja
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria środowiska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-02-25
Absolwent (inżynier) inżynierii środowiska nabywa umiejętności posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych, objętych programem studiów, a dotyczących inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego; rozwiązywania zadań o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń sieci wodnych i sanitarnych mających na celu kształtowanie i ochronę środowiska; rekultywacji terenów zdegradowanych i bezpiecznej gospodarki odpadami; poprawy infrastruktury technicznej wsi; ochrony środowisk naturalnych, rolniczych, leśnych i przemysłowych przed oddziaływaniem presji naturalnych i antropogenicznych. Tak szerokie przygotowanie poszerza możliwości na rynku pracy.
Strona www uczelni:
up.lublin.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Inżynieria środowiska UP w Lublinie

Przykłady zawodów

Inżynier inżynierii środowiska – gazowe urządzenia, instalacje i sieci energetyczne
Projektuje urządzenia gazowe, instalacje i sieci energetyczne w sferze komunalnej i przemysłowej; opracowuje nowe technologie i ulepsza już istniejące oraz prowadzi badania w dziedzinie ochrony środowiska; opracowuje koncepcje i metody działań dotyczące ulepszania instalacji gazowych i energetycznych; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów i sieci energetycznych oraz kieruje ich eksploatacją.
Inżynier inżynierii środowiska – gospodarka wodna i hydrologia
Zajmuje się hydrologią praktyczną, tzn. powierzchniowymi wodami płynącymi i stojącymi oraz wodami podziemnymi, pomiarami dla potrzeb hydrologii, obserwacją i opisywaniem zjawisk hydrologicznych, ustalaniem zależności między poszczególnymi zjawiskami hydrologicznymi, gospodarką wodną w układach regionalnych, zlewniowych, okręgowych, miejskich oraz w pojedynczych zakładach przemysłowych, w zakresie działalności technicznej i dysponowania wodą na potrzeby komunalne, rolnicze, przemysłowe, żeglugowe, rekreacyjne, energetyczne itp.
Inżynier inżynierii środowiska – instalacje sanitarne
Projektuje, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody działania instalacji dostarczających ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnych, gazowych i wentylacyjnych; kieruje działaniem i utrzymaniem systemów instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych; doradza w sprawach technicznych aspektów stosowanych urządzeń i materiałów, szczególnie w rozwiązaniach nowatorskich.
Inżynier inżynierii środowiska – melioracje
Określa potrzeby w zakresie systemów: melioracji wodnych, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, zbiorowego i zagrodowego zaopatrzenia rolnictwa w wodę, oczyszczania i odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych, sanitacji wsi; programuje, projektuje, wykonuje, nadzoruje i eksploatuje wyżej wymienione systemy.
Inżynier inżynierii środowiska – oczyszczanie miast i gospodarka odpadami
Prowadzi badania, opracowuje i ulepsza koncepcje i metody składowania odpadów w miejscach ich powstawania, transportu odpadów oraz technologii ich unieszkodliwiania; doradza w sprawach technicznych i ekonomicznych procesów technologicznych unieszkodliwiania odpadów, stosowania urządzeń do zbierania odpadów oraz środków transportowych i innych.
Inżynier inżynierii środowiska – systemy wodociągowe i kanalizacyjne
Zajmuje się systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi w sferze komunalnej i przemysłowej; prowadzi badania, projektuje, opracowuje koncepcje i metody działania dotyczące sposobów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, sposobów zmniejszenia zużycia wody w zakładach przemysłowych, technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; sprawuje nadzór nad budową nowych obiektów lub systemów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz kieruje ich eksploatacją.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria środowiska - UP w Lublinie, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201457
rok 201561
rok 201662
rok 201744
rok 201842
rok 201913
rok 202016
rok 202111
Liczba absolwentów
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria środowiska - UP w Lublinie, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,5%
absolwenci z roku 201680,7%
absolwenci z roku 201788,6%
absolwenci z roku 201892,9%
absolwenci z roku 201969,2%
absolwenci z roku 202081,2%
absolwenci z roku 202145,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria środowiska - UP w Lublinie, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,3%49,2%
absolwenci z roku 201675,8%61,3%
absolwenci z roku 201786,4%56,8%
absolwenci z roku 201892,9%83,3%
absolwenci z roku 201969,2%46,2%
absolwenci z roku 202081,2%81,2%
absolwenci z roku 202145,5%45,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria środowiska - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku7,6%7,5%1,6%6,4%0,2%0,0%6,2%0,0%
w II roku14,6%6,3%11,9%9,3%10,1%4,5%7,3%0,0%
w III roku16,9%11,0%9,7%9,5%7,1%8,3%6,8%
w IV roku10,6%7,9%2,2%11,9%2,8%19,2%
w V roku6,2%3,3%2,3%6,4%0,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria środowiska - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,560,800,150,730,020,000,930,00
w II roku1,300,701,411,211,550,600,950,00
w III roku1,661,371,201,191,001,270,86
w IV roku1,211,130,251,450,322,69
w V roku0,800,390,220,810,03
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria środowiska - UP w Lublinie, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,5225,23
absolwenci z roku 201512,8617,20
absolwenci z roku 201614,2117,57
absolwenci z roku 201713,7818,62
absolwenci z roku 201819,3221,28
absolwenci z roku 201917,7520,73
absolwenci z roku 202016,7319,00
absolwenci z roku 20211,551,82
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria środowiska - UP w Lublinie, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,3%24,6%1,7%
abs. z roku 201545,9%32,8%1,7%
abs. z roku 201646,7%38,7%4,8%
abs. z roku 201736,4%25,0%0,0%
abs. z roku 201821,4%19,0%2,4%
abs. z roku 201930,8%15,4%15,4%
abs. z roku 202018,8%12,5%0,0%
abs. z roku 202190,9%90,9%9,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria środowiska - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca19,6%29,0%33,6%17,4%14,9%26,3%9,4%90,9%
umowa o pracę13,3%23,5%27,0%11,4%11,9%11,5%8,3%81,8%
samo­zatrudnienie1,2%0,2%4,8%0,0%2,4%10,3%0,0%9,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria środowiska - UP w Lublinie, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 190 zł1 700 zł1 828 zł1 488 zł1 864 zł2 127 zł883 zł3 908 zł
w II roku1 711 zł1 939 zł2 057 zł1 851 zł2 122 zł2 278 zł2 108 zł4 864 zł
w III roku1 966 zł2 733 zł3 062 zł2 971 zł3 118 zł2 988 zł2 992 zł
w IV roku2 710 zł3 261 zł3 792 zł3 489 zł3 980 zł3 207 zł
w V roku3 207 zł3 658 zł4 559 zł4 646 zł4 498 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria środowiska - UP w Lublinie, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 387 zł2 083 zł2 172 zł1 810 zł1 880 zł3 918 zł
w II roku2 415 zł2 244 zł2 439 zł2 215 zł2 558 zł2 572 zł2 197 zł5 017 zł
w III roku2 225 zł2 953 zł3 230 zł3 154 zł3 358 zł3 173 zł3 333 zł
w IV roku2 827 zł3 325 zł3 851 zł3 643 zł4 171 zł3 339 zł
w V roku3 257 zł3 487 zł4 538 zł4 523 zł4 672 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria środowiska - UP w Lublinie, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,330,490,490,350,440,460,170,71
w II roku0,490,520,520,430,460,460,400,75
w III roku0,540,700,720,650,640,560,51
w IV roku0,710,780,830,720,740,54
w V roku0,770,800,940,870,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UP w Lublinie, Inżynieria środowiska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności