aplikacja Matura google play app store

Kierunek Rolnictwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Rolnictwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-05-06

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie technologii produkcji rolniczej, zwłaszcza roślinnej, wiedzę biologiczno-chemiczną i ekologiczną oraz z zakresu ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją, funkcjonowania infrastruktury rolniczej.

Absolwenci są przygotowani do pracy w szeroko rozumia­nym agrobiznesie, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej, firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się marketingiem środków ochrony roślin, firmach agrokonsultingowych, jednostkach zajmujących się ochroną i re­kultywacją środowiska, inspekcjach ochrony środowiska, stowarzyszeniach ekologicznych i jednostkach certyfiku­jących gospodarstwa ekologiczne, redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Rolnictwo SGGW

Przykłady zawodów

Agrochemik
Zajmuje się produkcją substancji i preparatów chemicznych na potrzeby rolnictwa; wykonuje prace z zakresu nawożenia, a także zajmuje się niektórymi aspektami ochrony roślin i żywienia zwierząt oraz z zakresu zagospodarowywania odpadów powstałych w trakcie produkcji rolno-spożywczej.
Doradca rolniczy
Świadczy usługi doradcze rolnikom oraz współpracuje z instytucjami i organizacjami sfery rolnictwa w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych, społecznych i socjalno-bytowych rolników; udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących produkcji rolniczej, inspiruje i wspiera rozwój gospodarstw rolnych w warunkach gospodarki rynkowej.
Inżynier rolnictwa
Prowadzi badania i opracowuje nowe lub udoskonala istniejące metody upraw polowych, ochrony i rekultywacji gruntów oraz ochrony roślin; organizuje i nadzoruje produkcję roślin w dużych gospodarstwach rolniczych.
Nauczyciel akademicki – nauki rolnicze
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie nauk rolniczych na poziomie wyższym; opracowuje programy kształcenia oraz przygotowuje podręczniki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; zajmuje się badaniami naukowymi z zakresu agronomii, inżynierii rolniczej, kształtowania środowiska, ogrodnictwa, rybactwa, technologii żywności i żywienia oraz zootechniki; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi, studentami i doktorantami.
Rolnik
Prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie.
Rolnik chmielarz
Planuje i wykonuje prace związane z uprawą chmielu, zbiorem i przygotowaniem szyszek chmielowych do sprzedaży lub okresowego przechowywania.
Rolnik łąkarz
Zajmuje się produkcją pasz na łąkach, jej zbiorem, konserwacją i magazynowaniem oraz produkcją zielonki na pastwiskach wraz z organizacją wypasów bydła; wykorzystuje i konserwuje urządzenia melioracyjne na łąkach i pastwiskach.
Rolnik producent kwalifikowanych nasion rolniczych
Prowadzi hodowlę (produkcję) kwalifikowanych nasion i sadzeniaków roślin rolniczych: zbóż, roślin okopowych, pastewnych, przemysłowych.
Rolnik upraw mieszanych
Planuje i wykonuje zabiegi związane z prowadzeniem określonych kombinacji upraw rolnych, ogrodniczych i sadowniczych oraz zbiorem płodów z przeznaczeniem na sprzedaż.
Rolnik upraw polowych
Rolnik upraw polowych prowadzi produkcję roślinną w warunkach polowych.
Rolnik upraw polowych jest zawodem o charakterze produkcyjnym. Celem pracy rolnika upraw polowych jest osiągnięcie najwyższych plonów uprawianych roślin, przy jednoczesnym zachowaniu jakości produkcji i przestrzeganiu zasad ochrony środowiska. Wykonując zadania zawodowe rolnik upraw polowych prowadzi i obsługuje pojazdy, maszyny i narzędzia rolnicze do uprawiania gleby, nawożenia, sadzenia, siewu, pielęgnowania, ochrony roślin, zbierania i przechowywania plonów. W celu ochrony uprawianych roślin stosuje preparaty chemiczne. Transportuje zebrane płody rolne, wyładowuje zbiory do magazynu lub suszarni. Zestawia ciągniki z maszynami rolniczymi (agregatuje), naprawia je i konserwuje używane maszyny rolnicze. Praca rolnika upraw polowych wymaga umiejętności planowania i wykonywania zadań związanych z uprawą roli.
Sadownik
Planuje i wykonuje prace związane z uprawą drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych w celu uzyskania owoców na sprzedaż.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/rolnictwo/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Rolnictwo - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014150
rok 2015150
rok 2016103
rok 2017101
rok 201886
rok 2019106
rok 202082
rok 202189
rok 202280
Liczba absolwentów
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/rolnictwo/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Rolnictwo - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201570,7%
absolwenci z roku 201677,5%
absolwenci z roku 201773,3%
absolwenci z roku 201862,8%
absolwenci z roku 201953,8%
absolwenci z roku 202064,7%
absolwenci z roku 202169,7%
absolwenci z roku 202248,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Rolnictwo - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,3%51,3%
absolwenci z roku 201674,3%59,5%
absolwenci z roku 201772,3%58,4%
absolwenci z roku 201862,8%48,9%
absolwenci z roku 201951,9%38,7%
absolwenci z roku 202064,7%52,4%
absolwenci z roku 202167,4%53,9%
absolwenci z roku 202248,7%37,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/rolnictwo/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rolnictwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,6%5,7%2,4%0,6%2,3%2,7%4,1%0,5%1,8%
w II roku4,2%3,4%5,5%2,5%2,5%3,7%2,5%2,0%
w III roku4,1%2,2%2,7%3,2%2,0%3,8%0,8%
w IV roku2,3%0,9%1,2%2,9%2,0%2,4%
w V roku1,3%1,2%2,4%1,0%3,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rolnictwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,320,580,270,050,280,480,500,080,25
w II roku0,380,500,770,530,400,690,430,34
w III roku0,500,510,560,740,320,630,19
w IV roku0,340,110,220,990,320,54
w V roku0,290,490,520,070,51
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/rolnictwo/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Rolnictwo - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,9020,13
absolwenci z roku 201514,3415,48
absolwenci z roku 201611,3014,18
absolwenci z roku 201719,3218,65
absolwenci z roku 201813,2915,50
absolwenci z roku 20199,8010,72
absolwenci z roku 202013,9517,36
absolwenci z roku 20219,9410,63
absolwenci z roku 20227,666,29
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rolnictwo - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201436,0%25,3%4,7%
abs. z roku 201531,3%25,3%1,3%
abs. z roku 201637,2%34,6%1,9%
abs. z roku 201721,8%18,8%2,0%
abs. z roku 201830,3%24,4%3,5%
abs. z roku 201934,9%28,3%0,9%
abs. z roku 202031,7%19,5%1,2%
abs. z roku 202131,4%28,1%2,3%
abs. z roku 202226,2%23,7%3,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Rolnictwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca26,7%21,2%29,4%19,5%26,0%26,1%21,4%24,2%21,8%
umowa o pracę20,7%16,4%24,2%16,2%19,4%20,6%12,9%21,5%20,0%
samo­zatrudnienie2,8%1,3%0,4%2,0%1,6%0,1%0,8%2,3%2,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/rolnictwo/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rolnictwo - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 987 zł2 003 zł2 065 zł2 521 zł2 785 zł3 396 zł2 662 zł4 025 zł5 244 zł
w II roku2 366 zł2 747 zł2 789 zł2 774 zł3 599 zł3 953 zł3 486 zł5 012 zł
w III roku2 875 zł3 402 zł3 357 zł3 416 zł4 031 zł4 655 zł4 101 zł
w IV roku3 470 zł4 152 zł4 178 zł3 853 zł5 123 zł6 027 zł
w V roku4 231 zł4 509 zł4 385 zł4 590 zł6 005 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rolnictwo - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 519 zł2 182 zł2 177 zł2 699 zł2 979 zł3 692 zł3 430 zł4 080 zł5 148 zł
w II roku2 727 zł3 032 zł2 912 zł2 886 zł3 615 zł4 361 zł3 933 zł5 019 zł
w III roku3 144 zł3 595 zł3 624 zł3 650 zł4 224 zł4 966 zł4 586 zł
w IV roku3 676 zł4 221 zł4 263 zł4 104 zł5 228 zł6 645 zł
w V roku4 392 zł4 741 zł4 425 zł4 781 zł6 216 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Rolnictwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,550,560,550,560,600,680,500,670,77
w II roku0,640,720,680,600,760,760,590,77
w III roku0,740,830,760,720,790,810,64
w IV roku0,830,940,860,750,900,94
w V roku0,940,930,850,810,94
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Rolnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/rolnictwo/

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności