aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zootechnika

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Zootechnika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-02-25

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci otrzymują zasób wiedzy na temat teorii i prak­tyki racjonalnego chowu, hodowli i utrzymania zwierząt, posiadają znajomość praw rynku i marketingu rolniczego oraz umiejętność posługiwania się rachunkiem ekono­micznym, przygotowani są także w zakresie oceny wy­dajności produkcyjnej i towaroznawstwa produktów oraz surowców zwierzęcych.

Główne kierunki działalności zawodowej absolwentów obejmują prowadzenie produkcji zwierzęcej, kierowanie hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych, orga­nizację zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spo­żywczego, pracę w firmach paszowych i innych prowa­dzących obrót środkami do produkcji zwierzęcej i obrót produktami rolniczymi, pracę w instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska, pracę w instytucjach finansowej obsługi rolnictwa, doradztwo rolnicze, pracę w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, działal­ność publicystyczną w redakcjach czasopism rolniczych oraz radiowych i telewizyjnych redakcjach programów rolniczych.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zootechnika SGGW

Przykłady zawodów

Inżynier zootechniki
Organizuje i nadzoruje produkcję zwierzęcą w przedsiębiorstwach rolniczych, gospodarstwach specjalistycznych, fermach zarodowych, stacjach hodowli i unasieniania zwierząt i ośrodkach doradztwa rolniczego; planuje i zapewnia realizację zadań hodowlanych i chowu towarowego; prowadzi badania naukowe związane z chowem i hodowlą zwierząt; popularyzuje postęp hodowlany i naukowo-techniczny.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zootechnika - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014112
rok 2015143
rok 201659
rok 201779
rok 201883
rok 201972
rok 202061
rok 202163
rok 202248
Liczba absolwentów
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zootechnika - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201555,3%
absolwenci z roku 201667,8%
absolwenci z roku 201767,1%
absolwenci z roku 201871,1%
absolwenci z roku 201965,3%
absolwenci z roku 202077,0%
absolwenci z roku 202153,9%
absolwenci z roku 202256,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zootechnika - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201552,4%30,1%
absolwenci z roku 201666,1%52,5%
absolwenci z roku 201765,8%53,2%
absolwenci z roku 201868,7%51,8%
absolwenci z roku 201961,1%45,8%
absolwenci z roku 202075,4%50,8%
absolwenci z roku 202152,4%42,9%
absolwenci z roku 202250,0%18,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zootechnika - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,8%5,6%3,8%6,6%2,0%2,8%4,9%0,9%3,5%
w II roku5,4%7,2%1,6%4,4%2,0%2,5%2,9%0,5%
w III roku6,4%4,8%0,9%5,2%3,2%2,8%2,5%
w IV roku3,1%4,6%0,9%4,3%2,6%2,4%
w V roku3,9%4,3%3,1%3,6%1,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zootechnika - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,510,830,531,270,510,590,780,210,83
w II roku0,871,250,271,070,500,550,500,10
w III roku1,170,950,141,670,710,681,20
w IV roku0,721,690,251,040,530,41
w V roku0,751,880,830,580,07
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zootechnika - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,3617,46
absolwenci z roku 201512,5414,73
absolwenci z roku 201611,4014,52
absolwenci z roku 201716,7222,96
absolwenci z roku 201811,3814,66
absolwenci z roku 201911,3814,26
absolwenci z roku 202014,1415,43
absolwenci z roku 202110,0310,63
absolwenci z roku 20225,086,07
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zootechnika - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201445,6%36,6%3,6%
abs. z roku 201550,3%41,2%5,6%
abs. z roku 201647,4%35,6%3,4%
abs. z roku 201740,5%30,4%3,8%
abs. z roku 201851,8%42,2%3,6%
abs. z roku 201948,6%37,5%1,4%
abs. z roku 202039,3%31,1%1,6%
abs. z roku 202146,0%39,7%0,0%
abs. z roku 202266,6%54,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zootechnika - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca36,3%41,2%32,9%28,5%38,7%36,9%25,1%38,9%54,1%
umowa o pracę28,6%32,6%27,4%22,4%28,7%30,7%18,2%29,9%44,6%
samo­zatrudnienie2,7%3,8%1,8%1,9%3,0%1,4%1,5%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zootechnika - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 944 zł2 058 zł2 660 zł2 079 zł2 683 zł2 573 zł2 185 zł3 231 zł4 150 zł
w II roku2 253 zł2 473 zł2 869 zł2 610 zł2 890 zł3 251 zł3 261 zł4 268 zł
w III roku2 553 zł2 806 zł3 738 zł3 298 zł3 628 zł3 957 zł4 384 zł
w IV roku2 811 zł3 480 zł3 909 zł3 814 zł4 421 zł5 000 zł
w V roku3 374 zł3 973 zł4 102 zł4 741 zł5 305 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zootechnika - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 184 zł2 308 zł3 214 zł2 375 zł2 780 zł3 167 zł2 200 zł3 323 zł4 593 zł
w II roku2 436 zł2 726 zł3 050 zł2 797 zł3 365 zł3 527 zł3 728 zł4 623 zł
w III roku2 713 zł3 044 zł3 937 zł3 514 zł3 870 zł4 224 zł4 715 zł
w IV roku2 941 zł3 691 zł3 982 zł4 075 zł4 726 zł5 407 zł
w V roku3 521 zł4 164 zł4 451 zł4 926 zł5 633 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zootechnika - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,480,460,590,450,540,500,390,520,60
w II roku0,530,540,630,540,540,600,540,63
w III roku0,570,590,760,650,630,660,66
w IV roku0,600,700,750,700,720,73
w V roku0,640,750,730,780,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Zootechnika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności