aplikacja Matura google play app store

Kierunek Gastronomia i hotelarstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Gastronomia i hotelarstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2017-12-07

Nowy kierunek Gastronomia i hotelarstwo to wynik ciągłego monitorowania rynku pracy i wieloletniej współpracy wydziału z przedsiębiorstwami branżowymi. Celem kształcenia na tym kierunku jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej oraz kierowania przedsiębiorstwami gastronomicznymi, cateringowymi i hotelarskimi.

Absolwenci będą mogli także pracować w placówkach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności i żywienia człowieka. Będą przygotowani do pracy zarówno w gastronomii indywidualnej, systemowej jak i specjalnej, wykorzystując wiedzę z zakresu żywienia człowieka, dietetyki, produkcji żywności oraz nauk ekonomicznych.

Zdobędą umiejętności projektowania, organizacji i wyposażania przedsiębiorstw gastronomicznych i hotelarskich, zarządzania finansami i zasobami ludzkimi, techniki i technologii gastronomicznej, jak również planowania żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb konsumentów oraz doboru optymalnych strategii marketingowych na rynku usług gastronomicznych i hotelarskich.

W programie kształcenia są między innymi zagadnienia dotyczące planowanie żywienia dla różnych grup ludności, mikrobiologii i higieny produkcji żywności, zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w gastronomii, technologii gastronomicznej, obsługi konsumentów w gastronomii, towaroznawstwa, hotelarstwa, projektowania technologicznego w zakładach gastronomicznych i hotelarskich, cateringu oraz badań marketingowych na rynku usług.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gastronomia i hotelarstwo - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201762
rok 201858
rok 201983
rok 202074
rok 202152
rok 202256
Liczba absolwentów
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gastronomia i hotelarstwo - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201761,3%
absolwenci z roku 201837,9%
absolwenci z roku 201945,8%
absolwenci z roku 202041,9%
absolwenci z roku 202155,7%
absolwenci z roku 202248,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gastronomia i hotelarstwo - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201761,3%46,8%
absolwenci z roku 201839,6%24,1%
absolwenci z roku 201941,0%31,3%
absolwenci z roku 202039,2%20,3%
absolwenci z roku 202153,8%32,7%
absolwenci z roku 202239,3%5,4%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gastronomia i hotelarstwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,3%4,2%4,6%5,1%3,0%2,5%
w II roku0,8%3,9%6,7%2,4%3,6%
w III roku5,8%6,0%4,7%2,5%
w IV roku8,6%2,0%2,2%
w V roku6,6%2,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gastronomia i hotelarstwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,350,920,880,960,860,71
w II roku0,131,540,900,470,64
w III roku1,281,931,540,81
w IV roku1,481,030,37
w V roku1,620,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gastronomia i hotelarstwo - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20176,4211,77
absolwenci z roku 20185,459,60
absolwenci z roku 20195,4410,33
absolwenci z roku 20207,539,29
absolwenci z roku 20216,008,23
absolwenci z roku 20222,983,77
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gastronomia i hotelarstwo - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201772,5%50,0%9,7%
abs. z roku 201882,8%67,3%1,7%
abs. z roku 201975,9%56,6%8,5%
abs. z roku 202066,2%56,8%1,3%
abs. z roku 202173,1%57,7%5,8%
abs. z roku 202264,3%48,2%9,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gastronomia i hotelarstwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca58,7%63,1%60,2%54,2%59,0%49,2%
umowa o pracę38,3%48,7%43,4%43,0%43,7%35,6%
samo­zatrudnienie8,3%0,3%6,0%0,7%5,6%7,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gastronomia i hotelarstwo - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 175 zł2 457 zł3 142 zł2 983 zł3 564 zł3 693 zł
w II roku3 085 zł3 034 zł3 524 zł3 947 zł4 798 zł
w III roku3 763 zł3 271 zł4 299 zł4 731 zł
w IV roku3 958 zł3 966 zł5 537 zł
w V roku4 732 zł5 045 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gastronomia i hotelarstwo - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 513 zł2 757 zł3 784 zł3 207 zł4 180 zł4 158 zł
w II roku3 374 zł3 175 zł4 051 zł4 055 zł5 542 zł
w III roku3 945 zł3 371 zł4 622 zł4 956 zł
w IV roku4 280 zł4 081 zł5 625 zł
w V roku4 831 zł5 208 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gastronomia i hotelarstwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,460,470,560,500,590,51
w II roku0,590,540,580,620,71
w III roku0,690,540,650,66
w IV roku0,690,610,75
w V roku0,730,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Gastronomia i hotelarstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności