Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Budownictwo

przedmioty
1 spośród:matematyka (pp)
chemia
fizyka
Więcej informacji na stronie:

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym albo egzaminie dojrzałości z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych kierunków studiów (oraz dodatkowo sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunku architektura krajobrazu).

Wyniki egzaminów będą przeliczane na Punkty SGGW w następujący sposób:

Kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych pisemnych, których wyniki przeliczane będą na punkty SGGW według poniższych zasad w zależności od roku uzyskania wyniku egzaminu maturalnego:

Matura/Aneks z lat 2008 - 2019:
punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7
punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, będą przeliczane na punkty SGGW według zasad podanych powyżej.

Punkty SGGW

Minimalna liczba punktów SGGW z przedmiotów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów, która umożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wynika z przeliczenia wyniku dowolnego poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na punkty SGGW, z którego kandydat uzyskał minimum 30% na świadectwie dojrzałości. Dla poziomu podstawowego jest to 21 pkt SGGW, dla poziomu rozszerzonego - 30 pkt SGGW.

Punkty SGGW są podstawą do umieszczenia kandydata na liście rankingowej wybranego kierunku studiów.

Przy dwóch lub więcej przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki w punktach SGGW są sumowane, z wyjątkiem kierunków: architektura krajobrazu, bioinżynieria zwierzą, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, turystyka i rekreacja.

W przypadku kandydatów z jednakową punktacją, dodatkowo mogą być uwzględnione wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego, a jeśli przedmiotem kwalifikacyjnym jest język polski – z języka obcego. W przypadku świadectw uzyskanych poza granicami RP, na których kandydat nie ma oceny z języka polskiego, dodatkowo uwzględniany będzie wynik z języka obcego, który nie jest językiem urzędowym kraju, w którym zostało wydane świadectwo.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
boks_podyplomowe.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności