aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria systemów biotechnicznych

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne

Przykłady zawodów

Inżynier systemów i sieci komputerowych
Nadzoruje, projektuje i konstruuje systemy komputerowe oraz tworzy oprogramowanie systemowe, posługując się znajomością stosowanego sprzętu i metod programowania systemowego oraz dokumentacją i informacjami aplikacyjnymi uzyskiwanymi od producentów, w celu budowy efektywnych systemów komputerowych, przystosowanych do realizacji określonych zadań; organizuje i nadzoruje obsługę, konserwację oraz prace remontowe sprzętu komputerowego i oprogramowania, posługując się znajomością istniejących systemów komputerowych, ich podstawowych zastosowań oraz dokumentacją techniczno-ruchową.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201943
rok 202024
rok 202133
rok 202233
Liczba absolwentów
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201981,4%
absolwenci z roku 202066,7%
absolwenci z roku 202178,8%
absolwenci z roku 202263,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201981,4%46,5%
absolwenci z roku 202066,7%33,3%
absolwenci z roku 202178,8%42,4%
absolwenci z roku 202263,6%36,4%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych - SGGW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,0%7,3%2,5%0,0%
w II roku3,3%0,7%1,0%
w III roku10,1%1,4%
w IV roku3,9%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych - SGGW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,112,870,480,00
w II roku0,530,120,10
w III roku2,380,25
w IV roku1,76
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201916,3718,47
absolwenci z roku 20209,388,41
absolwenci z roku 20218,4011,16
absolwenci z roku 20226,939,29
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201930,2%25,6%2,3%
abs. z roku 202066,7%54,2%4,2%
abs. z roku 202163,6%45,5%3,0%
abs. z roku 202257,6%45,5%3,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych - SGGW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca23,4%45,1%40,4%41,9%
umowa o pracę17,8%38,9%27,8%33,8%
samo­zatrudnienie2,1%0,7%3,0%1,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 423 zł2 632 zł3 556 zł4 210 zł
w II roku3 629 zł4 365 zł4 673 zł
w III roku4 518 zł5 413 zł
w IV roku6 361 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 133 zł2 843 zł4 317 zł4 702 zł
w II roku4 147 zł4 566 zł5 508 zł
w III roku5 223 zł5 462 zł
w IV roku6 179 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria systemów biotechnicznych - SGGW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,660,510,560,67
w II roku0,660,780,68
w III roku0,740,85
w IV roku0,93
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria systemów biotechnicznych (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności