aplikacja Matura google play app store

Kierunek Logistyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język polski
język angielski
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Logistyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-01-13
SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych; znają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej podmiotów gospodarczych; potrafią zastosować zdobytą wiedzę w rolnictwie i gospodarce żywnościowej; łączyć zagadnienia ekonomiczne i technologiczne z nastawieniem na organizację systemów logistycznych w różnych jednostkach gospodarczych.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przed­siębiorstwach transportowych, jednostkach zaopatrze­nia i zbytu, hurtowniach, instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z transportem.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Logistyka SGGW

Przykłady zawodów

Specjalista do spraw logistyki
Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/logistyka/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Logistyka - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014223
rok 2015138
rok 2016142
rok 2017174
rok 2018156
rok 2019162
rok 2020123
rok 2021133
rok 2022168
Liczba absolwentów
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/logistyka/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Logistyka - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,7%
absolwenci z roku 201686,6%
absolwenci z roku 201775,9%
absolwenci z roku 201871,1%
absolwenci z roku 201972,8%
absolwenci z roku 202075,6%
absolwenci z roku 202159,4%
absolwenci z roku 202264,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Logistyka - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201585,5%69,6%
absolwenci z roku 201685,2%68,3%
absolwenci z roku 201774,7%56,9%
absolwenci z roku 201868,0%51,9%
absolwenci z roku 201972,8%61,1%
absolwenci z roku 202074,7%60,2%
absolwenci z roku 202157,9%43,6%
absolwenci z roku 202262,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/logistyka/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,2%1,2%1,0%1,0%2,0%1,7%0,4%1,6%1,8%
w II roku2,4%1,5%0,8%0,6%1,9%0,4%0,5%0,8%
w III roku4,1%2,6%0,6%1,8%0,9%0,8%1,1%
w IV roku1,7%0,7%2,2%4,8%0,5%0,9%
w V roku1,6%1,4%2,5%2,4%1,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,280,160,090,140,340,310,040,170,44
w II roku0,250,340,110,200,270,090,110,13
w III roku0,580,540,130,410,130,220,27
w IV roku0,330,050,720,770,050,23
w V roku0,460,340,660,360,49
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/logistyka/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Logistyka - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,2812,67
absolwenci z roku 201511,1512,88
absolwenci z roku 201611,9914,24
absolwenci z roku 20177,609,06
absolwenci z roku 20189,6612,74
absolwenci z roku 20199,7911,46
absolwenci z roku 202011,1914,05
absolwenci z roku 20217,178,38
absolwenci z roku 20222,383,28
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201465,9%55,6%5,8%
abs. z roku 201558,0%49,3%4,3%
abs. z roku 201655,6%49,3%2,9%
abs. z roku 201772,4%66,1%4,1%
abs. z roku 201867,3%56,5%6,4%
abs. z roku 201963,6%57,4%2,5%
abs. z roku 202053,6%43,1%1,7%
abs. z roku 202163,9%53,4%2,3%
abs. z roku 202268,4%58,3%4,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Logistyka - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca49,9%44,9%45,1%60,1%57,7%51,0%41,9%49,9%52,7%
umowa o pracę43,3%38,8%39,6%54,5%47,7%45,9%36,4%44,0%46,4%
samo­zatrudnienie3,0%2,7%1,5%1,7%5,7%1,4%1,7%1,6%1,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/logistyka/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 435 zł2 412 zł2 791 zł3 358 zł3 359 zł3 746 zł3 438 zł4 050 zł5 110 zł
w II roku3 175 zł3 231 zł3 248 zł4 100 zł3 626 zł4 450 zł4 177 zł5 224 zł
w III roku3 636 zł3 901 zł4 547 zł5 002 zł4 513 zł5 810 zł5 780 zł
w IV roku4 431 zł4 723 zł5 339 zł5 632 zł5 663 zł7 166 zł
w V roku5 197 zł5 445 zł5 979 zł6 482 zł7 311 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 634 zł2 670 zł3 029 zł3 474 zł3 635 zł3 984 zł3 839 zł4 376 zł5 549 zł
w II roku3 335 zł3 379 zł3 389 zł4 243 zł4 181 zł4 813 zł4 523 zł5 764 zł
w III roku3 728 zł4 022 zł4 718 zł5 042 zł4 666 zł5 897 zł5 943 zł
w IV roku4 442 zł4 783 zł5 365 zł5 725 zł5 765 zł7 326 zł
w V roku5 313 zł5 401 zł6 097 zł6 824 zł7 105 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Logistyka - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,590,580,620,680,650,700,600,610,69
w II roku0,730,740,690,780,680,760,660,72
w III roku0,810,850,890,900,760,890,81
w IV roku0,940,960,980,930,860,98
w V roku1,001,031,030,950,97
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Logistyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/logistyka/

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności