aplikacja Matura google play app store

Kierunek Gospodarka przestrzenna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
geografia
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Gospodarka przestrzenna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-09-02
SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci posiadają interdyscyplinarną wiedzę o charakterze przyrodniczym, technicznym, społecznym, prawnym i ekonomicznym, z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, programowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami europejskimi.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Gospodarka przestrzenna SGGW

Przykłady zawodów

Inżynier gospodarki przestrzennej
Wykonuje prace badawcze, analizy, ekspertyzy i opracowania w dziedzinie planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, projektowania urbanistycznego, inżynierii środowiska oraz gospodarki i zarządzania nieruchomościami; przygotowuje plany zagospodarowania przestrzennego i programy rozwoju jednostek terytorialnych; ustala strategię rozwoju gospodarczego jednostek terytorialnych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014127
rok 2015121
rok 2016117
rok 2017133
rok 2018104
rok 2019118
rok 202087
rok 202164
rok 202258
Liczba absolwentów
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201571,1%
absolwenci z roku 201681,2%
absolwenci z roku 201775,2%
absolwenci z roku 201869,3%
absolwenci z roku 201964,4%
absolwenci z roku 202072,4%
absolwenci z roku 202165,6%
absolwenci z roku 202268,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201569,4%49,6%
absolwenci z roku 201679,5%69,2%
absolwenci z roku 201770,7%48,9%
absolwenci z roku 201867,3%56,7%
absolwenci z roku 201958,4%46,6%
absolwenci z roku 202062,1%51,7%
absolwenci z roku 202165,6%42,2%
absolwenci z roku 202263,8%25,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku3,4%4,1%3,0%3,2%2,1%3,3%1,2%2,6%2,1%
w II roku3,2%5,5%3,4%3,0%1,5%2,3%0,6%1,4%
w III roku3,7%3,8%2,0%2,7%1,8%3,4%1,1%
w IV roku3,8%3,5%0,4%2,7%1,1%2,1%
w V roku3,7%1,8%0,8%2,9%1,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,290,540,320,720,290,540,160,580,57
w II roku0,280,750,420,780,260,390,090,26
w III roku0,390,580,330,750,450,440,22
w IV roku0,590,600,080,450,320,33
w V roku0,560,360,090,530,28
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,5618,23
absolwenci z roku 201510,2814,67
absolwenci z roku 201611,2513,84
absolwenci z roku 201710,8113,61
absolwenci z roku 20188,199,98
absolwenci z roku 201910,6713,40
absolwenci z roku 20209,1412,35
absolwenci z roku 20219,5211,64
absolwenci z roku 20228,287,94
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201439,4%33,9%1,6%
abs. z roku 201557,8%45,4%4,1%
abs. z roku 201653,0%44,5%1,7%
abs. z roku 201757,1%48,9%3,0%
abs. z roku 201869,2%62,5%0,0%
abs. z roku 201958,4%48,3%2,5%
abs. z roku 202062,1%48,3%2,3%
abs. z roku 202151,6%42,2%3,1%
abs. z roku 202248,3%43,1%5,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca32,8%42,8%38,6%48,5%54,2%50,6%49,4%42,6%38,7%
umowa o pracę26,4%32,5%31,1%41,1%48,2%40,5%41,0%35,6%31,7%
samo­zatrudnienie1,4%2,8%0,6%2,3%0,0%0,7%2,1%3,1%5,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 090 zł2 081 zł2 325 zł2 848 zł3 130 zł3 162 zł3 242 zł4 779 zł3 906 zł
w II roku2 449 zł2 780 zł3 077 zł3 488 zł3 841 zł3 577 zł4 106 zł5 022 zł
w III roku3 282 zł3 555 zł3 991 zł4 179 zł4 426 zł4 533 zł5 446 zł
w IV roku4 226 zł4 315 zł4 821 zł4 986 zł5 192 zł5 678 zł
w V roku4 916 zł5 243 zł5 284 zł5 683 zł6 337 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 065 zł2 187 zł2 616 zł3 038 zł3 271 zł3 607 zł3 794 zł5 124 zł4 162 zł
w II roku2 943 zł2 947 zł3 274 zł3 734 zł4 034 zł4 031 zł4 390 zł5 260 zł
w III roku3 500 zł3 589 zł4 149 zł4 346 zł4 499 zł4 709 zł5 449 zł
w IV roku4 292 zł4 335 zł4 909 zł5 038 zł5 253 zł5 817 zł
w V roku4 982 zł5 236 zł5 332 zł5 653 zł6 330 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,570,490,560,640,710,630,600,780,60
w II roku0,610,630,680,740,820,650,670,73
w III roku0,770,780,830,810,870,750,80
w IV roku0,940,890,950,890,910,85
w V roku1,011,000,970,920,99
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności