Znajdź kierunki i uczelnie
wg przedmiotów zdawanych na maturze (studia stacjonarne)

województwo
miasto
grupa kierunków 
język 
typ uczelni  
status uczelni  
kierunek
przyjęcia
Kryteria przyjęć
Zaznacz przedmioty
poziom podstawowy

poziom rozszerzony


Rodzaj wyszukiwania
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Bezpieczeństwo żywności

przedmioty
1 spośród:matematyka (pp)
biologia
chemia

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym albo egzaminie dojrzałości z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych kierunków studiów (oraz dodatkowo sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunku architektura krajobrazu).

Studia stacjonarne I stopnia i jednolite studia magisterskie na kier. weterynaria - przedmioty wymagane w kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów podane są w Załączniku nr 1 do Uchwały Nr 46-2015/2016 Senatu SGGW w Warszawie z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia w SGGW w roku akademickim 2017/2018 (z poźn. zm.).

Wyniki egzaminów będą przeliczane na Punkty SGGW w następujący sposób:

Kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych pisemnych, których wyniki przeliczane będą na punkty SGGW według poniższych zasad w zależności od roku uzyskania wyniku egzaminu maturalnego:

  • Matura/Aneks z lat 2002 i 2005 - 2007:
    punkty SGGW= 0,4 x poziom podstawowy + 0,6 x poziom rozszerzony
  • Matura/Aneks z lat 2008 - 2017:
    punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7
    punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, będą przeliczane na punkty SGGW według zasad podanych powyżej.

Kwalifikacja na podstawie wyników egzaminów dojrzałości.

Oceny tradycyjne egzaminu dojrzałości będą przeliczane na punkty SGGW według następujących zasad:

Ocena
(skala 1-6)
Punkty SGGW Ocena
(skala 2-5)
Punkty SGGW
2 (dop/mier) 20 3 (dst) 40
3 (dst) 40 4 (db) 70
4 (db) 60 5 (bdb) 100
5 (bdb) 80

6 (cel) 100

Zapis "zwolniony" na świadectwie dojrzałości jest równoznaczny z maksymalną punktacją z danego przedmiotu

Kandydaci, którzy na egzaminie dojrzałości nie będą posiadali ocen z przedmiotów wymaganych w kwalifikacji na dany kierunek studiów mogą przystąpić do egzaminu maturalnego i otrzymać zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpili, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE). Wyniki z zaświadczenia wydanego przez OKE przeliczane są na punkty SGGW tak jak wyniki egzaminu maturalnego.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


Nauka języka za granicą
ef_220.jpg

Przegląd uczelni w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności