aplikacja Matura google play app store

Kierunek Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-04-07

Zmiany społeczne, potrzeba większej dbałości o środowisko przyrodnicze z bytującymi w nim zwierzętami spowodowały, że wzrosło zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chowu i hodowli zwierząt towarzyszących człowiekowi oraz specjalistów zajmujących się różnymi aspektami relacji człowiek - zwierzę w środowisku przyrodniczym.

W Polsce, podobnie jak i w innych krajach rozwiniętych, szybko zwiększa się liczba utrzymywanych przez ludzi zwierząt towarzyszących. Mogą one wykonywać określone zadania i "prace", pozwalają rozwijać zainteresowania i pasje właściciela, są towarzyszami człowieka, wypełniając jego wolny czas oraz zaspokajając potrzeby emocjonalne. Zwierzęta towarzyszące wykorzystywane są również do rehabilitacji.

Wartość rynku usług i produkcji artykułów dla hodowców-amatorów w ciągu ostatnich 10 lat w USA uległa podwojeniu i osiągnęła 43 mld dolarów. W Europie wartość rynku zoologicznego wzrasta w tempie 13 procent rocznie. Również w Polsce obserwujemy podobne tendencje. Wzrasta zatem zapotrzebowanie na usługi obejmujące doradztwo odnośnie utrzymania i żywienia zwierząt, ich pielęgnację, i itp.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich SGGW

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201643
rok 201763
rok 201852
rok 201956
rok 202041
rok 202153
rok 202248
Liczba absolwentów
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201669,8%
absolwenci z roku 201768,3%
absolwenci z roku 201867,3%
absolwenci z roku 201966,1%
absolwenci z roku 202085,4%
absolwenci z roku 202169,8%
absolwenci z roku 202264,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201665,1%44,2%
absolwenci z roku 201765,1%47,6%
absolwenci z roku 201865,4%57,7%
absolwenci z roku 201958,9%35,7%
absolwenci z roku 202078,0%48,8%
absolwenci z roku 202162,3%34,0%
absolwenci z roku 202256,2%20,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - SGGW, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,6%3,7%4,1%4,6%1,0%2,7%4,8%
w II roku6,0%3,6%3,1%3,2%4,1%2,0%
w III roku4,3%2,8%1,9%6,5%3,5%
w IV roku4,3%4,5%1,7%4,2%
w V roku2,5%2,9%3,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - SGGW, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,001,170,611,850,141,011,00
w II roku1,121,640,370,430,540,83
w III roku0,981,170,471,850,52
w IV roku0,971,060,690,98
w V roku0,441,050,38
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201614,4419,71
absolwenci z roku 201711,2816,23
absolwenci z roku 201815,1417,56
absolwenci z roku 201911,3115,94
absolwenci z roku 202015,1518,23
absolwenci z roku 202111,1410,98
absolwenci z roku 20226,066,56
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201653,5%37,2%2,3%
abs. z roku 201753,9%42,8%3,2%
abs. z roku 201853,9%46,1%0,0%
abs. z roku 201957,2%39,3%9,0%
abs. z roku 202036,6%29,3%0,0%
abs. z roku 202149,1%41,5%0,0%
abs. z roku 202256,3%43,7%6,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - SGGW, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca35,0%40,6%40,7%43,4%25,8%39,5%44,3%
umowa o pracę28,3%33,6%34,3%26,6%22,2%34,6%33,5%
samo­zatrudnienie2,1%1,6%0,0%8,4%0,0%0,0%4,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 497 zł2 142 zł2 594 zł2 705 zł2 814 zł3 744 zł3 327 zł
w II roku1 955 zł2 612 zł2 938 zł3 014 zł3 242 zł3 659 zł
w III roku2 238 zł3 221 zł3 322 zł3 689 zł4 065 zł
w IV roku2 758 zł3 868 zł4 001 zł4 500 zł
w V roku3 074 zł4 318 zł4 983 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 688 zł2 491 zł2 686 zł2 936 zł2 910 zł3 863 zł3 961 zł
w II roku2 101 zł2 883 zł3 218 zł3 203 zł3 656 zł4 609 zł
w III roku2 574 zł3 596 zł3 665 zł3 929 zł4 556 zł
w IV roku2 848 zł3 948 zł4 148 zł5 078 zł
w V roku3 218 zł4 408 zł5 429 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich - SGGW, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,320,450,510,470,430,570,44
w II roku0,410,480,510,500,500,48
w III roku0,430,570,560,550,57
w IV roku0,490,630,620,58
w V roku0,510,650,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności