Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
kryteria przyjęć - lista kierunków »
prezentacja uczelni »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

przedmioty
1 spośród:matematyka (pp)
biologia
chemia
Więcej informacji na stronie:

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym albo egzaminie dojrzałości z przedmiotów wymaganych dla poszczególnych kierunków studiów (oraz dodatkowo sprawdzianu z rysunku odręcznego na kierunku architektura krajobrazu).

Wyniki egzaminów będą przeliczane na Punkty SGGW w następujący sposób:

Kwalifikacja na podstawie egzaminów maturalnych pisemnych, których wyniki przeliczane będą na punkty SGGW według poniższych zasad w zależności od roku uzyskania wyniku egzaminu maturalnego:

Matura/Aneks z lat 2008 - 2019:
punkty SGGW = poziom podstawowy x 0,7
punkty SGGW = poziom rozszerzony x 1,0

Dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych wyniki egzaminów z przedmiotów nauczanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, będą przeliczane na punkty SGGW według zasad podanych powyżej.

Punkty SGGW

Minimalna liczba punktów SGGW z przedmiotów kwalifikacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów, która umożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym, wynika z przeliczenia wyniku dowolnego poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na punkty SGGW, z którego kandydat uzyskał minimum 30% na świadectwie dojrzałości. Dla poziomu podstawowego jest to 21 pkt SGGW, dla poziomu rozszerzonego - 30 pkt SGGW.

Punkty SGGW są podstawą do umieszczenia kandydata na liście rankingowej wybranego kierunku studiów.

Przy dwóch lub więcej przedmiotach kwalifikacyjnych wyniki w punktach SGGW są sumowane, z wyjątkiem kierunków: architektura krajobrazu, bioinżynieria zwierzą, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, turystyka i rekreacja.

W przypadku kandydatów z jednakową punktacją, dodatkowo mogą być uwzględnione wyniki egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości z języka polskiego, a jeśli przedmiotem kwalifikacyjnym jest język polski – z języka obcego. W przypadku świadectw uzyskanych poza granicami RP, na których kandydat nie ma oceny z języka polskiego, dodatkowo uwzględniany będzie wynik z języka obcego, który nie jest językiem urzędowym kraju, w którym zostało wydane świadectwo.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka w Warszawie
Archibald_220_weloveenglish.gif

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSPA_online_220.png
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Rektor ze studentami
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności