aplikacja Matura google play app store

Kierunek Meblarstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Meblarstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-07-13
Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Meblarstwo to specjalista o gruntownej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, jak również aspektów związanych z organizacją pracy i zarządzaniem w przedsiębiorstwie. Posiada on wiedzę i umiejętności, dotyczące: prawnych, społeczno-ekonomicznych i technologicznych uwarunkowań działania zakładów, zajmujących się produkcją mebli i drzewnych elementów aranżacji wnętrz. Absolwent dysponuje umiejętnościami niezbędnymi do pracy na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach o strukturach organizacyjnych różnej skali, tj. od mikroprzedsiębiorstw do scentralizowanych koncernów międzynarodowych, a także w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Meblarstwo - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201825
rok 201935
rok 202023
rok 202132
Liczba absolwentów
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/meblarstwo/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Meblarstwo - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201872,0%
absolwenci z roku 201977,1%
absolwenci z roku 202073,9%
absolwenci z roku 202165,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Meblarstwo - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201868,0%44,0%
absolwenci z roku 201971,4%45,7%
absolwenci z roku 202065,2%30,4%
absolwenci z roku 202156,2%12,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/meblarstwo/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Meblarstwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,0%8,1%2,9%0,5%
w II roku1,7%7,1%2,9%
w III roku7,0%9,0%
w IV roku7,3%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Meblarstwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,781,780,470,14
w II roku0,371,480,57
w III roku2,851,46
w IV roku1,72
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/meblarstwo/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Meblarstwo - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201813,0916,09
absolwenci z roku 201910,0017,97
absolwenci z roku 202010,8114,58
absolwenci z roku 20214,645,23
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Meblarstwo - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201856,0%36,0%4,0%
abs. z roku 201968,6%34,3%2,9%
abs. z roku 202047,8%17,4%4,3%
abs. z roku 202165,6%56,2%3,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Meblarstwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca36,3%41,4%28,6%52,3%
umowa o pracę29,0%23,1%15,2%40,1%
samo­zatrudnienie2,0%2,9%2,5%1,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/meblarstwo/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Meblarstwo - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 639 zł2 136 zł2 350 zł3 970 zł
w II roku3 010 zł3 456 zł3 577 zł
w III roku3 900 zł3 848 zł
w IV roku4 886 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Meblarstwo - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 928 zł2 821 zł3 238 zł4 098 zł
w II roku3 270 zł3 568 zł3 770 zł
w III roku4 220 zł3 959 zł
w IV roku5 108 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Meblarstwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,480,400,410,57
w II roku0,530,600,54
w III roku0,680,61
w IV roku0,73
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Meblarstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/meblarstwo/

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Polityka Prywatności