aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria i gospodarka wodna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
geografia
1 spośród:język angielski
informatyka
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria i gospodarka wodna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Inżynieria i gospodarka wodna to nowoczesny kierunek studiów, który pozwoli zdobyć wysoce specjalistyczną wiedzę i umiejętności z pogranicza wielu dyscyplin naukowych - m.in. inżynierii, hydrologii i gospodarki wodnej - deficytowe obecnie w tym segmencie rynku pracy. Zajęcia są prowadzone w najnowocześniejszym Laboratorium - Centrum Wodnym, które stanowi doskonałe zaplecze dydaktyczne umożliwiające zdobywanie wiedzy w praktyce. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w ośrodkach naukowo-badawczych, zarówno w przemyśle polskim, jak i zagranicznym, w przedsiębiorstwach budownictwa wodnego i wodno-melioracyjnego, biurach projektów i firmach konsultingowych. Będą mogli pracować w zarządach gospodarki wodnej, wojewódzkich zarządach melioracji i urządzeń wodnych, instytucjach administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci otrzymają uprawnienia do podjęcia praktyki zawodowej w kierunku uzyskania uprawnień w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Inżynieria i gospodarka wodna SGGW

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201921
rok 202030
rok 202124
Liczba absolwentów
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201990,5%
absolwenci z roku 202096,7%
absolwenci z roku 202187,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201990,5%76,2%
absolwenci z roku 202096,7%36,7%
absolwenci z roku 202187,5%4,2%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - SGGW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,6%0,0%1,0%
w II roku9,1%0,8%
w III roku6,7%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - SGGW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,220,000,14
w II roku1,010,15
w III roku1,23
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201912,6015,42
absolwenci z roku 202012,5313,57
absolwenci z roku 20214,608,06
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201957,1%42,9%0,0%
abs. z roku 202050,0%43,3%0,0%
abs. z roku 202175,0%50,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - SGGW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca34,5%24,2%46,5%
umowa o pracę27,4%21,9%37,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 791 zł2 480 zł4 048 zł
w II roku3 853 zł4 146 zł
w III roku4 735 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku3 355 zł2 646 zł4 439 zł
w II roku4 230 zł4 160 zł
w III roku4 680 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria i gospodarka wodna - SGGW, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,480,400,66
w II roku0,640,64
w III roku0,76
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Inżynieria i gospodarka wodna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Polityka Prywatności