aplikacja Matura google play app store

Kierunek Leśnictwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Leśnictwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-07-08

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, a także dotyczące projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwami leśnymi; są przygotowani do sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, do projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji.

Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach organi­zacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrek­cjach regionalnych, dyrekcji generalnej, zakładach Lasów Państwowych), placówkach związanych z ochroną śro­dowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej, przed­siębiorstwach leśnych, przemyśle drzewnym, przedsię­biorstwach leśnej produkcji niedrzewnej, placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych, placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie, administracji pań­stwowej i samorządowej.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Leśnictwo SGGW

Przykłady zawodów

Inżynier leśnictwa
Prowadzi gospodarkę zasobami leśnymi, zajmując się ich eksploatacją i odnawianiem drzewostanów, kieruje działami gospodarki leśnej, prowadzi prace badawcze związane z gospodarką leśną, hodowlą i ochroną lasu.
Nauczyciel akademicki – nauki leśne
Prowadzi zajęcia dydaktyczne w swojej specjalności w zakresie nauk leśnych na poziomie wyższym; przygotowuje książki, skrypty i środki dydaktyczne do prowadzonych zajęć; zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie drzewnictwa i leśnictwa i publikuje wyniki tych badań oraz wykorzystuje je w dydaktyce; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach i konferencjach naukowych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014173
rok 2015148
rok 2016127
rok 2017171
rok 2018161
rok 2019127
rok 2020158
rok 202193
rok 2022119
Liczba absolwentów
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201571,6%
absolwenci z roku 201678,7%
absolwenci z roku 201770,7%
absolwenci z roku 201876,4%
absolwenci z roku 201979,5%
absolwenci z roku 202075,3%
absolwenci z roku 202173,1%
absolwenci z roku 202266,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201571,0%56,8%
absolwenci z roku 201679,5%66,2%
absolwenci z roku 201769,0%53,2%
absolwenci z roku 201873,9%63,4%
absolwenci z roku 201977,9%67,7%
absolwenci z roku 202074,6%53,2%
absolwenci z roku 202173,1%51,6%
absolwenci z roku 202264,7%24,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,6%3,4%2,4%1,9%2,1%1,5%1,4%3,8%3,3%
w II roku6,0%5,5%5,5%4,0%4,2%3,7%2,1%5,1%
w III roku7,9%6,2%8,4%7,2%8,8%4,1%2,7%
w IV roku6,6%6,5%5,8%6,7%5,0%1,2%
w V roku3,6%3,2%2,6%4,0%2,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,130,240,170,210,390,130,160,430,50
w II roku0,590,540,660,640,640,440,370,95
w III roku0,920,791,291,061,700,630,46
w IV roku0,810,930,821,000,780,24
w V roku0,520,360,280,930,50
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,5811,09
absolwenci z roku 201511,7313,20
absolwenci z roku 201611,6112,93
absolwenci z roku 20179,5110,74
absolwenci z roku 201812,3113,16
absolwenci z roku 201911,2512,29
absolwenci z roku 202011,4812,79
absolwenci z roku 202111,0712,90
absolwenci z roku 20228,089,35
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201451,4%49,7%2,9%
abs. z roku 201547,3%43,2%2,0%
abs. z roku 201651,9%48,8%2,4%
abs. z roku 201759,7%56,2%2,3%
abs. z roku 201852,8%46,6%1,9%
abs. z roku 201952,0%46,5%0,0%
abs. z roku 202053,8%47,5%3,8%
abs. z roku 202150,6%42,0%5,4%
abs. z roku 202252,1%50,4%3,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca46,1%40,2%39,1%48,4%41,1%44,2%41,5%37,0%41,3%
umowa o pracę44,2%35,5%37,8%43,9%35,6%41,0%36,3%30,8%36,6%
samo­zatrudnienie2,1%1,5%0,6%1,2%1,9%0,0%2,5%2,6%2,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 216 zł2 964 zł3 069 zł3 200 zł2 956 zł3 373 zł3 047 zł3 433 zł4 631 zł
w II roku3 725 zł3 560 zł3 410 zł3 784 zł3 648 zł4 058 zł4 554 zł4 944 zł
w III roku4 258 zł4 341 zł4 197 zł4 540 zł4 129 zł5 552 zł6 072 zł
w IV roku4 923 zł4 939 zł4 621 zł5 057 zł5 845 zł7 075 zł
w V roku5 621 zł5 306 zł5 225 zł6 548 zł7 123 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 241 zł3 148 zł3 201 zł3 306 zł3 208 zł3 800 zł3 290 zł4 000 zł4 744 zł
w II roku3 764 zł3 623 zł3 524 zł3 815 zł3 728 zł4 103 zł4 638 zł5 094 zł
w III roku4 270 zł4 443 zł4 306 zł4 533 zł4 267 zł5 668 zł6 146 zł
w IV roku4 995 zł5 119 zł4 833 zł5 020 zł6 097 zł7 131 zł
w V roku5 675 zł5 497 zł5 282 zł6 552 zł7 389 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Leśnictwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,930,830,820,780,670,710,600,600,73
w II roku1,050,940,860,870,780,800,830,80
w III roku1,151,101,000,990,821,000,99
w IV roku1,241,161,021,011,061,14
w V roku1,331,171,051,191,15
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Leśnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/lesnictwo/
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności