aplikacja Matura google play app store

Kierunek Żywienie człowieka i ocena żywności

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-01-12

Kierunek Żywienie człowieka i ocena żywności utworzony na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji w miejsce obecnie prowadzonego jeszcze kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka.

Kierunek ma charakter przyrodniczy i odpowiada nowoczesnej szybko rozwijającej się wiedzy w dziedzinie nauk żywieniowych, stanowiących podstawę postępu w profilaktyce i leczeniu chorób dietozależnych, promocji właściwego stylu i jakości życia oraz ochrony zdrowia. Kierunek przygotowuje absolwentów do pracy w placówkach profilaktyczno-zdrowotnych, instytucjach naukowo-badawczych, szkolnictwie różnego szczebla, placówkach żywienia zbiorowego, przetwórstwa i obrotu żywnością, ochrony konsumenta oraz poradnictwa i upowszechniania wiedzy o żywieniu człowieka i konsumpcji.

Absolwenci potrafią też organizować produkcję, włącznie z doborem maszyn i urządzeń, a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Żywienie człowieka i ocena żywności SGGW

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2016154
rok 2017165
rok 2018163
rok 2019117
rok 2020143
rok 2021113
Liczba absolwentów
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201688,9%
absolwenci z roku 201770,3%
absolwenci z roku 201868,1%
absolwenci z roku 201972,7%
absolwenci z roku 202076,3%
absolwenci z roku 202174,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201688,3%76,0%
absolwenci z roku 201767,2%58,8%
absolwenci z roku 201863,2%50,9%
absolwenci z roku 201970,9%57,3%
absolwenci z roku 202075,6%60,8%
absolwenci z roku 202171,6%32,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,6%3,0%2,5%3,6%1,9%3,5%
w II roku2,7%2,4%3,8%4,3%1,8%
w III roku2,3%1,8%4,2%7,0%
w IV roku2,9%3,3%3,2%
w V roku2,1%4,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,480,410,631,110,241,01
w II roku0,480,471,161,080,40
w III roku0,570,401,342,20
w IV roku1,120,680,93
w V roku0,620,95
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201614,4218,39
absolwenci z roku 201710,8915,02
absolwenci z roku 20189,9313,37
absolwenci z roku 201910,9615,71
absolwenci z roku 202011,7712,35
absolwenci z roku 20216,336,61
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201639,6%32,5%1,3%
abs. z roku 201756,3%41,8%3,6%
abs. z roku 201863,8%50,3%3,1%
abs. z roku 201957,3%37,6%1,7%
abs. z roku 202046,1%37,7%3,5%
abs. z roku 202161,0%53,1%4,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca27,8%42,4%51,6%37,1%35,3%44,9%
umowa o pracę23,2%32,1%40,6%28,5%29,5%35,1%
samo­zatrudnienie1,3%1,4%1,5%1,2%2,3%2,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 072 zł2 291 zł2 656 zł2 384 zł2 667 zł3 244 zł
w II roku2 364 zł2 955 zł3 288 zł3 384 zł3 603 zł
w III roku3 251 zł3 625 zł3 851 zł4 357 zł
w IV roku3 940 zł4 131 zł4 770 zł
w V roku4 283 zł4 774 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 129 zł2 422 zł3 117 zł3 386 zł2 818 zł3 499 zł
w II roku2 615 zł3 137 zł3 717 zł3 428 zł3 774 zł
w III roku3 437 zł3 736 zł4 093 zł4 562 zł
w IV roku4 158 zł4 277 zł4 961 zł
w V roku4 457 zł5 030 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Żywienie człowieka i ocena żywności - SGGW, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,450,480,500,430,470,49
w II roku0,490,590,590,570,57
w III roku0,620,680,650,67
w IV roku0,690,720,73
w V roku0,710,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Żywienie człowieka i ocena żywności (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Polityka Prywatności