aplikacja Matura google play app store

Kierunek Ogrodnictwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
biologia
chemia
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Ogrodnictwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:rolnicze, leśnictwo i rybactwo, weterynaryjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-07-16

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrówno­ważonego, zagospodarowania terenów zieleni, kształto­wania krajobrazu i ochrony przyrody, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespo­łami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdra­żania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie.

Absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy w spe­cjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, przetwór­stwie owocowo-warzywnym, administracji, usługach i doradztwie ogrodniczym, instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni, insty­tutach badawczych, ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz szkolnictwie.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Ogrodnictwo SGGW

Przykłady zawodów

Inżynier ogrodnictwa
Organizuje i nadzoruje produkcję ogrodniczą w przedsiębiorstwach i zakładach zajmujących się tą dziedziną oraz buduje, pielęgnuje i konserwuje tereny zieleni; prowadzi badania naukowe, opracowuje nowe technologie i hodowlę roślin ogrodniczych oraz prowadzi doradztwo, prace projektowe i rzeczoznawstwo w zakresie ogrodnictwa w określonych specjalnościach.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ogrodnictwo - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014111
rok 2015102
rok 2016101
rok 201783
rok 201882
rok 201987
rok 202072
rok 202153
Liczba absolwentów
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ogrodnictwo - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,5%
absolwenci z roku 201675,3%
absolwenci z roku 201777,1%
absolwenci z roku 201870,7%
absolwenci z roku 201964,3%
absolwenci z roku 202054,2%
absolwenci z roku 202164,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ogrodnictwo - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201574,5%60,8%
absolwenci z roku 201673,2%55,4%
absolwenci z roku 201772,3%53,0%
absolwenci z roku 201870,7%61,0%
absolwenci z roku 201960,9%42,5%
absolwenci z roku 202051,4%36,1%
absolwenci z roku 202162,3%28,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,3%1,1%2,2%2,1%0,8%5,4%3,6%5,9%
w II roku5,5%4,5%3,6%3,4%2,0%5,6%1,6%
w III roku6,3%4,5%5,0%3,3%2,5%5,2%
w IV roku4,0%5,6%3,0%4,5%2,6%
w V roku2,1%3,8%2,5%3,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,150,140,370,420,251,180,741,51
w II roku0,680,530,500,620,651,140,25
w III roku1,200,700,930,620,521,33
w IV roku0,721,960,390,770,60
w V roku0,391,840,541,12
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ogrodnictwo - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,4122,19
absolwenci z roku 201516,4520,82
absolwenci z roku 201615,6717,02
absolwenci z roku 201714,8816,81
absolwenci z roku 201814,8316,81
absolwenci z roku 201912,4615,30
absolwenci z roku 202011,2812,75
absolwenci z roku 20219,4311,06
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,3%24,4%3,6%
abs. z roku 201528,4%19,6%4,9%
abs. z roku 201628,7%24,8%1,0%
abs. z roku 201742,1%31,3%4,8%
abs. z roku 201830,5%25,6%0,0%
abs. z roku 201934,5%25,3%2,3%
abs. z roku 202034,7%25,0%1,4%
abs. z roku 202130,2%20,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ogrodnictwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca24,4%22,0%20,8%32,0%21,4%30,2%25,0%20,9%
umowa o pracę19,0%15,5%18,0%21,7%16,3%21,4%16,8%15,1%
samo­zatrudnienie2,3%4,0%0,2%4,8%0,0%2,3%1,4%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 148 zł1 802 zł1 988 zł2 107 zł2 544 zł3 267 zł3 227 zł2 899 zł
w II roku2 393 zł2 019 zł2 346 zł2 960 zł2 830 zł3 362 zł3 133 zł
w III roku2 650 zł2 753 zł2 753 zł3 480 zł3 362 zł5 169 zł
w IV roku3 008 zł3 313 zł3 355 zł3 828 zł3 824 zł
w V roku3 309 zł3 916 zł3 488 zł4 671 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 673 zł1 834 zł2 352 zł2 380 zł2 808 zł3 636 zł3 285 zł2 966 zł
w II roku2 743 zł2 383 zł2 462 zł3 143 zł3 289 zł3 586 zł3 498 zł
w III roku2 917 zł3 145 zł2 995 zł3 782 zł3 925 zł5 288 zł
w IV roku3 292 zł3 632 zł3 501 zł4 193 zł4 390 zł
w V roku3 528 zł4 076 zł3 777 zł5 245 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ogrodnictwo - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,520,440,440,460,520,640,590,43
w II roku0,560,490,520,600,550,620,52
w III roku0,590,610,570,670,580,90
w IV roku0,650,680,660,690,60
w V roku0,670,750,640,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Ogrodnictwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Polityka Prywatności