aplikacja Matura google play app store

Kierunek Pedagogika

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
biologia
historia
Wyniki procentowe uzyskane z egzaminu maturalnego („nowa matura”*) przelicza się na punkty SGGW według następujących zasad
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie podstawowym × 0,7 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny uzyskany na poziomie rozszerzonym × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik maturalny z języka obcego nowożytnego (zwanego dalej językiem obcym) uzyskany na poziomie dwujęzycznym × 4/3 = liczba punktów SGGW (z zaokrągleniem do liczby całkowitej, przy czym wynik maksymalny nie może przekroczyć 100 – jeżeli jest wyższy otrzymuje wartość 100).
Dla kandydatów, którzy zdali egzamin zawodowy lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, za wyniki z tych egzaminów z części pisemnej i/lub części praktycznej punkty SGGW będą przyznawane według następujących zasad:
  • wynik egzaminu zawodowego z części pisemnej × 1,0 = liczba punktów SGGW
  • wynik egzaminu zawodowego z części praktycznej × 1,0 = liczba punktów SGGW.
Dodatkowe informacje o kierunku Pedagogika
Pedagogika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:pedagogiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-06-23

SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwenci posiadają podstawowe kwalifikacje w zakre­sie pedagogiki kultury, terapii pedagogicznej, dysponują podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną i psycholo­giczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego, uzyskują wykształcenie interdyscyplinarne.

Studia przygotowują specjalistów do pracy w placów­kach oświatowo-wychowawczych, instytucjach i stowa­rzyszeniach kulturalnych, organizacjach społecznych, samorządowych, jak również we wszystkich dziedzinach gospodarki, wymagających kompetencji międzyludzkich, instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych, ad­ministracji samorządowej i organizacjach społecznych, lokalnych i międzynarodowych programach kulturalnych, ośrodkach pomocy społecznej, muzealnictwie i ochronie zabytków, regionalnych programach i stowarzyszeniach kulturalnych, animacji społeczno-kulturowej, organizacji turystyki edukacyjnej i agroturystyki.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Pedagogika SGGW

Przykłady zawodów

Analityk pracy
Analityk pracy zbiera i opracowuje informacje o stanowiskach pracy, analizuje ich efektywność oraz inicjuje zmiany w celu usprawnienia funkcjonowania systemu pracy. Analityk pracy jest zawodem wspierającym procesy zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
Pedagog
Opisuje i bada zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych; określa wpływ na człowieka różnorodnych oddziaływań, warunkujących jego rozwój w poszczególnych fazach całego życia: rodziny, przedszkola, szkoły, kręgu rówieśników, otoczenia społecznego, środowiska lokalnego, zakładu pracy, służby wojskowej, organizacji społecznych, placówek kulturalnych, środków masowego przekazu i innych instytucji powołanych do wywierania wpływów wychowawczych .
Pedagog szkolny
Organizuje w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, bursach oraz domach wczasów dziecięcych pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się; współdziała z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły (placówki) oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/pedagogika/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Pedagogika - SGGW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014155
rok 201599
rok 2016107
rok 201794
rok 2018103
rok 2019118
rok 202097
rok 2021125
rok 2022107
Liczba absolwentów
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/pedagogika/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Pedagogika - SGGW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,0%
absolwenci z roku 201689,7%
absolwenci z roku 201791,5%
absolwenci z roku 201888,4%
absolwenci z roku 201982,2%
absolwenci z roku 202086,6%
absolwenci z roku 202181,6%
absolwenci z roku 202278,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Pedagogika - SGGW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201591,9%73,7%
absolwenci z roku 201689,7%73,8%
absolwenci z roku 201791,5%77,7%
absolwenci z roku 201885,5%72,8%
absolwenci z roku 201981,4%64,4%
absolwenci z roku 202084,5%78,3%
absolwenci z roku 202177,6%58,4%
absolwenci z roku 202260,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/pedagogika/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,9%2,8%4,1%0,7%2,8%2,9%0,2%1,1%2,0%
w II roku4,7%2,5%1,9%0,6%1,1%1,9%0,2%1,6%
w III roku2,3%3,9%2,4%1,7%4,4%2,0%1,7%
w IV roku2,0%2,4%3,8%3,6%1,9%2,2%
w V roku1,8%0,6%3,5%3,2%1,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,620,260,740,130,820,430,030,250,35
w II roku0,600,250,240,150,260,280,060,44
w III roku0,240,880,530,980,930,400,31
w IV roku0,260,850,741,150,350,40
w V roku0,350,170,550,630,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/pedagogika/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Pedagogika - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201413,3916,54
absolwenci z roku 201512,6615,44
absolwenci z roku 201612,9614,67
absolwenci z roku 201712,1414,02
absolwenci z roku 20189,6211,18
absolwenci z roku 20199,7710,27
absolwenci z roku 20208,649,24
absolwenci z roku 20215,706,79
absolwenci z roku 20223,113,99
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - SGGW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201456,8%48,4%1,9%
abs. z roku 201549,5%44,5%0,0%
abs. z roku 201650,4%44,9%1,9%
abs. z roku 201756,4%53,2%0,0%
abs. z roku 201863,1%59,3%1,0%
abs. z roku 201966,9%62,7%3,4%
abs. z roku 202069,1%63,9%1,0%
abs. z roku 202175,2%70,4%0,0%
abs. z roku 202259,8%52,4%2,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Pedagogika - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca41,7%41,8%39,6%43,9%48,6%56,8%57,3%63,3%48,2%
umowa o pracę36,1%36,5%35,0%40,8%45,3%51,5%53,8%58,2%43,1%
samo­zatrudnienie1,8%0,0%1,3%0,0%1,0%2,7%1,0%0,0%1,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/pedagogika/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 770 zł2 076 zł2 027 zł2 430 zł2 683 zł2 923 zł3 221 zł3 678 zł3 839 zł
w II roku2 148 zł2 368 zł2 292 zł2 901 zł3 360 zł3 551 zł3 513 zł4 453 zł
w III roku2 612 zł2 929 zł2 987 zł3 577 zł3 710 zł3 937 zł4 507 zł
w IV roku3 022 zł3 479 zł3 512 zł3 984 zł4 270 zł4 671 zł
w V roku3 354 zł3 939 zł3 691 zł4 612 zł5 109 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - SGGW, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 988 zł2 292 zł2 089 zł2 519 zł2 754 zł3 074 zł3 429 zł3 874 zł4 131 zł
w II roku2 191 zł2 581 zł2 508 zł3 023 zł3 406 zł3 605 zł3 716 zł4 545 zł
w III roku2 705 zł3 058 zł2 975 zł3 752 zł3 706 zł3 980 zł4 615 zł
w IV roku3 119 zł3 519 zł3 458 zł4 058 zł4 270 zł4 743 zł
w V roku3 379 zł4 050 zł3 725 zł4 690 zł5 120 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Pedagogika - SGGW, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,450,480,480,510,550,570,560,570,55
w II roku0,530,520,510,560,660,630,550,61
w III roku0,610,620,610,640,660,630,64
w IV roku0,650,690,670,660,690,66
w V roku0,670,750,660,680,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
SGGW, Pedagogika (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.sggw.edu.pl/kierunki-sggw/pedagogika/

Kryteria przyjęć:

» SGGW - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
tel. (48 22) 59 31 000
dla kandydatów tel.:
22 59 386 91
22 59 386 92
22 59 386 93
e-mail: rekrutacja@sggw.edu.pl
Informator dla kandydatów na studia 2024/2025

Na czasie:

Ideas for English-language studies in Poland
Polityka Prywatności