dlamaturzysty.info

Kryteria przyjęć:
Kierunek Rolnictwo

przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka

Jak przeliczyć punkty?

Liczba punktów (LP) na wszystkie kierunki (z wyjątkiem weterynarii) przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = Jo + Jp + (Pw x 10)

Gdzie dla kandydatów z nową maturą:

  • Jo - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka obcego,
  • Jp - oznacza większą liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka polskiego),
  • Pw - oznacza większą liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego do wyboru,

liczone według poniższej zasady:

0,4 x P albo 1,0 x R

P - liczba punktów procentowych z poziomu podstawowego,

R - liczba punktów procentowych z poziomu rozszerzonego


Jak przeliczyć punkty na weterynarię?

Liczba punktów (LP) dla kandydatów na weterynarię przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = B + C

gdzie:

  • B - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z biologii,
  • C - liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym z chemii

Kandydaci na weterynarię, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie egzaminu maturalnego z biologii i chemii mogą zostać wpisani na listę rankingową, jeżeli uzyskają z biologii na poziomie rozszerzonym i chemii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30 punktów procentowych. W przypadku niespełnienia tego warunku, choćby z jednego z przedmiotów, system wygeneruje na formularzu ogólną liczbę punktów 0,00.

Kandydaci na weterynarię, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologii i chemii) nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów.

Wyjaśnienie zasad rekrutacji na weterynarię.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni:
www.upwr.edu.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności