aplikacja Matura google play app store

Kierunek Gospodarka przestrzenna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
geografia
informatyka

Jak przeliczyć punkty?

Liczba punktów (LP) na wszystkie kierunki (z wyjątkiem weterynarii, budownictwa oraz geodezji i kartografii) przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = Jo + Jp + (10 x Pw lub 4 x KZ)

dla kandydatów z nową maturą:

  • Jo – oznacza liczbę punktów procentowych z języka obcego,
  • Jp – oznacza liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego),
  • Pw – oznacza liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego,

Liczba punktów z danego przedmiotu (Jp, Jo, Pw) liczona jest według zasady: 0,4 x P albo 1,0 x R gdzie:

P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,

R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

  • lub KZ – oznacza liczbę punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. (wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego). Lista zawodów uprawniających do aplikowania na dany kierunek znajduje się tutaj.
Dodatkowe informacje o kierunku Gospodarka przestrzenna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2012-07-05
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Gospodarka przestrzenna UPWr

Przykłady zawodów

Inżynier gospodarki przestrzennej
Wykonuje prace badawcze, analizy, ekspertyzy i opracowania w dziedzinie planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, projektowania urbanistycznego, inżynierii środowiska oraz gospodarki i zarządzania nieruchomościami; przygotowuje plany zagospodarowania przestrzennego i programy rozwoju jednostek terytorialnych; ustala strategię rozwoju gospodarczego jednostek terytorialnych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UPWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014117
rok 2015100
rok 201654
rok 201791
rok 2018103
rok 201961
rok 202067
rok 202162
rok 202277
Liczba absolwentów
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UPWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201575,0%
absolwenci z roku 201677,8%
absolwenci z roku 201771,4%
absolwenci z roku 201878,7%
absolwenci z roku 201983,6%
absolwenci z roku 202080,6%
absolwenci z roku 202185,5%
absolwenci z roku 202284,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UPWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201573,0%58,0%
absolwenci z roku 201675,9%64,8%
absolwenci z roku 201770,4%59,4%
absolwenci z roku 201878,7%60,2%
absolwenci z roku 201983,6%73,8%
absolwenci z roku 202080,6%73,1%
absolwenci z roku 202183,9%67,7%
absolwenci z roku 202283,1%46,8%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UPWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku4,4%3,8%3,7%1,7%1,8%0,5%1,7%1,1%1,5%
w II roku6,1%6,0%0,8%3,0%4,0%3,6%3,6%5,9%
w III roku6,1%7,6%2,8%3,7%4,4%2,6%2,6%
w IV roku2,9%3,3%2,1%1,9%2,9%1,8%
w V roku1,9%3,2%4,6%1,3%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UPWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,350,470,530,280,500,110,320,220,44
w II roku0,630,980,140,560,950,670,541,16
w III roku1,041,330,390,870,840,670,69
w IV roku0,650,960,510,360,550,44
w V roku0,450,760,830,260,53
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UPWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,0216,94
absolwenci z roku 201512,7514,78
absolwenci z roku 201613,0214,82
absolwenci z roku 20179,9911,75
absolwenci z roku 201810,9213,72
absolwenci z roku 201915,1019,42
absolwenci z roku 202013,5514,25
absolwenci z roku 202112,1013,05
absolwenci z roku 20228,489,93
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UPWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201440,2%35,9%0,8%
abs. z roku 201551,0%46,0%2,0%
abs. z roku 201644,5%38,9%1,9%
abs. z roku 201761,6%57,2%4,4%
abs. z roku 201854,4%47,6%2,9%
abs. z roku 201942,6%31,1%1,6%
abs. z roku 202041,8%38,8%4,5%
abs. z roku 202145,2%43,5%1,6%
abs. z roku 202254,5%44,2%1,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UPWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca33,2%36,9%27,5%50,6%39,4%25,7%27,7%31,3%35,2%
umowa o pracę28,9%31,5%23,3%44,8%33,3%19,9%24,9%28,8%27,3%
samo­zatrudnienie0,4%1,1%0,5%3,2%2,6%1,0%3,0%0,8%0,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UPWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 068 zł1 939 zł1 565 zł2 265 zł2 186 zł2 178 zł2 544 zł3 252 zł3 200 zł
w II roku2 023 zł2 296 zł2 245 zł2 852 zł2 782 zł2 905 zł3 124 zł3 479 zł
w III roku2 614 zł3 036 zł3 099 zł3 567 zł3 613 zł3 823 zł4 564 zł
w IV roku3 258 zł3 799 zł3 888 zł4 323 zł4 524 zł4 915 zł
w V roku3 813 zł4 307 zł4 353 zł4 976 zł5 483 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UPWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 333 zł2 094 zł1 557 zł2 319 zł2 382 zł2 478 zł2 603 zł3 258 zł3 657 zł
w II roku2 220 zł2 535 zł2 425 zł3 021 zł3 029 zł3 349 zł3 363 zł3 821 zł
w III roku2 822 zł3 128 zł3 240 zł3 766 zł3 728 zł4 136 zł4 716 zł
w IV roku3 324 zł3 783 zł3 984 zł4 275 zł4 482 zł5 145 zł
w V roku3 853 zł4 370 zł4 552 zł4 924 zł5 455 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UPWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,560,510,380,530,470,470,470,540,48
w II roku0,530,570,540,630,570,560,530,52
w III roku0,670,720,710,740,680,650,70
w IV roku0,780,840,820,840,780,74
w V roku0,850,880,850,850,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UPWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UPWr - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
rekrutacja 71 320 1075

Na czasie:

Polityka Prywatności