aplikacja Matura google play app store

Kierunek Architektura krajobrazu

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
geografia
informatyka

Jak przeliczyć punkty?

Liczba punktów (LP) na wszystkie kierunki (z wyjątkiem weterynarii, budownictwa oraz geodezji i kartografii) przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = Jo + Jp + (10 x Pw lub 4 x KZ)

dla kandydatów z nową maturą:

  • Jo – oznacza liczbę punktów procentowych z języka obcego,
  • Jp – oznacza liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego),
  • Pw – oznacza liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego,

Liczba punktów z danego przedmiotu (Jp, Jo, Pw) liczona jest według zasady: 0,4 x P albo 1,0 x R gdzie:

P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,

R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

  • lub KZ – oznacza liczbę punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. (wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego). Lista zawodów uprawniających do aplikowania na dany kierunek znajduje się tutaj.
Dodatkowe informacje o kierunku Architektura krajobrazu

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2007-04-12
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Architektura krajobrazu UPWr

Przykłady zawodów

Architekt krajobrazu
Opracowuje programy i projekty ochrony i kształtowania krajobrazu oraz projekty budowy i modernizacji obiektów architektury krajobrazu, w celu zachowania i rozwijania projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego; prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w dziedzinie architektury krajobrazu wyników prac z innych dziedzin.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Architektura krajobrazu - UPWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014181
rok 2015106
rok 201687
rok 201790
rok 201850
rok 201947
rok 202053
rok 202157
rok 202246
Liczba absolwentów
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Architektura krajobrazu - UPWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,9%
absolwenci z roku 201663,0%
absolwenci z roku 201782,2%
absolwenci z roku 201882,0%
absolwenci z roku 201974,5%
absolwenci z roku 202071,7%
absolwenci z roku 202170,2%
absolwenci z roku 202276,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Architektura krajobrazu - UPWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,0%52,9%
absolwenci z roku 201659,6%45,9%
absolwenci z roku 201778,9%65,6%
absolwenci z roku 201882,0%70,0%
absolwenci z roku 201974,5%59,6%
absolwenci z roku 202069,8%50,9%
absolwenci z roku 202166,7%49,1%
absolwenci z roku 202271,7%43,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - UPWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,9%7,3%6,1%4,7%3,3%2,5%4,9%4,2%0,9%
w II roku6,3%5,8%4,8%3,8%4,5%3,4%4,4%2,0%
w III roku8,0%8,8%5,7%7,2%5,5%9,6%5,3%
w IV roku4,4%7,4%5,5%4,9%4,2%7,8%
w V roku2,6%4,1%7,7%3,6%5,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - UPWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,610,980,740,930,870,961,420,880,19
w II roku0,770,910,720,800,910,520,850,49
w III roku1,451,641,141,881,181,901,52
w IV roku1,051,521,431,060,891,63
w V roku0,580,922,220,951,05
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Architektura krajobrazu - UPWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,2120,19
absolwenci z roku 201517,3621,44
absolwenci z roku 201611,7515,13
absolwenci z roku 201717,2923,19
absolwenci z roku 201818,6621,31
absolwenci z roku 201916,4419,35
absolwenci z roku 202014,5916,98
absolwenci z roku 202112,2115,57
absolwenci z roku 20228,069,84
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - UPWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201443,1%28,2%3,9%
abs. z roku 201539,6%27,3%3,8%
abs. z roku 201657,4%46,2%3,3%
abs. z roku 201733,3%16,7%3,3%
abs. z roku 201832,0%26,0%4,0%
abs. z roku 201938,3%31,9%2,1%
abs. z roku 202041,5%28,3%3,8%
abs. z roku 202140,4%29,8%7,0%
abs. z roku 202241,3%28,3%4,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Architektura krajobrazu - UPWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca26,2%24,3%41,0%18,3%18,5%24,3%30,0%29,1%33,5%
umowa o pracę16,9%16,9%32,5%7,6%12,7%18,4%21,1%19,2%22,5%
samo­zatrudnienie2,5%2,7%1,5%1,4%2,8%2,1%3,1%4,8%2,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - UPWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 482 zł1 500 zł1 542 zł1 147 zł1 550 zł1 692 zł2 229 zł2 651 zł2 704 zł
w II roku1 728 zł1 998 zł2 046 zł1 727 zł2 117 zł2 420 zł2 905 zł2 654 zł
w III roku2 124 zł2 232 zł2 658 zł2 487 zł3 160 zł3 338 zł3 449 zł
w IV roku2 653 zł2 766 zł3 192 zł3 166 zł3 729 zł3 833 zł
w V roku3 173 zł3 138 zł3 480 zł3 858 zł4 750 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - UPWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 840 zł1 609 zł1 615 zł1 593 zł1 582 zł1 883 zł2 904 zł3 117 zł3 237 zł
w II roku2 084 zł2 226 zł2 119 zł2 095 zł2 021 zł2 755 zł3 267 zł3 393 zł
w III roku2 374 zł2 478 zł2 974 zł2 836 zł3 357 zł3 459 zł3 803 zł
w IV roku2 848 zł2 884 zł3 417 zł3 586 zł4 311 zł4 205 zł
w V roku3 370 zł3 356 zł3 616 zł4 071 zł5 237 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Architektura krajobrazu - UPWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,400,370,400,270,340,310,400,460,42
w II roku0,440,470,470,360,440,420,480,42
w III roku0,500,500,580,490,600,520,50
w IV roku0,600,580,620,560,640,55
w V roku0,670,620,630,630,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UPWr, Architektura krajobrazu (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UPWr - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
rekrutacja 71 320 1075

Na czasie:

Polityka Prywatności