aplikacja Matura google play app store

Kierunek Zarządzanie jakością i analiza żywności

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka

Jak przeliczyć punkty?

Liczba punktów (LP) na wszystkie kierunki (z wyjątkiem weterynarii, budownictwa oraz geodezji i kartografii) przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = Jo + Jp + (10 x Pw lub 4 x KZ)

dla kandydatów z nową maturą:

  • Jo – oznacza liczbę punktów procentowych z języka obcego,
  • Jp – oznacza liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego),
  • Pw – oznacza liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego,

Liczba punktów z danego przedmiotu (Jp, Jo, Pw) liczona jest według zasady: 0,4 x P albo 1,0 x R gdzie:

P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,

R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

  • lub KZ – oznacza liczbę punktów odpowiadających końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie nauczanym na poziomie technika, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, liczonemu zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. (wynik z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z dyplomu zawodowego). Lista zawodów uprawniających do aplikowania na dany kierunek znajduje się tutaj.
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ekonomiczne, administracyjne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-03-08
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Zarządzanie jakością i analiza żywności UPWr

Przykłady zawodów

Inżynier technologii żywności
Prowadzi badania, opracowuje technologie, doradza i kieruje przemysłowymi procesami przetwarzania i utrwalania: surowców roślinnych (zboża, surowce oleiste, owoce, warzywa, ziemniaki, buraki cukrowe, tytoń) i surowców pochodzenia zwierzęcego (mięso, ryby, mleko, jaja).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności - UPWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201927
rok 202017
rok 202134
rok 202224
Liczba absolwentów
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności - UPWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201988,9%
absolwenci z roku 202094,1%
absolwenci z roku 202179,4%
absolwenci z roku 202291,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności - UPWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201988,9%85,2%
absolwenci z roku 202094,1%94,1%
absolwenci z roku 202179,4%70,6%
absolwenci z roku 202291,7%79,2%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności - UPWr, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%0,0%2,9%0,3%
w II roku6,5%2,0%4,4%
w III roku4,6%0,5%
w IV roku1,5%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności - UPWr, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,000,450,07
w II roku1,050,300,64
w III roku1,500,08
w IV roku0,32
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności - UPWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201917,3516,88
absolwenci z roku 202013,6914,62
absolwenci z roku 202112,9114,62
absolwenci z roku 20229,679,81
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności - UPWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201933,3%33,3%0,0%
abs. z roku 202041,2%35,3%0,0%
abs. z roku 202138,2%35,3%2,9%
abs. z roku 202241,7%37,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności - UPWr, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca19,4%16,7%30,1%29,9%
umowa o pracę17,3%15,7%23,8%24,7%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,2%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności - UPWr, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 223 zł1 574 zł2 991 zł2 277 zł
w II roku2 614 zł3 903 zł3 852 zł
w III roku4 318 zł5 249 zł
w IV roku5 346 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności - UPWr, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 276 zł1 734 zł3 239 zł2 488 zł
w II roku2 940 zł3 987 zł4 169 zł
w III roku4 308 zł5 337 zł
w IV roku5 321 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Zarządzanie jakością i analiza żywności - UPWr, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,470,330,540,36
w II roku0,500,740,59
w III roku0,740,88
w IV roku0,82
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UPWr, Zarządzanie jakością i analiza żywności (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kryteria przyjęć:

» UPWr - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
rekrutacja 71 320 1075

Na czasie:

Polityka Prywatności