aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia angielska

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
język angielski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia angielska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-10-20
Studia stacjonarne:
I stopień - nauczycielska, translatoryczna, II stopień - nauczycielska, translatoryczna.
Studia niestacjonarne:
I stopień - brak specjalności, II stopień - językoznawcza, literaturoznawcza.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Specjalność nauczycielska: Praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyka opisowa języka angielskiego, historia Wielkiej Brytanii, historia USA, kultura brytyjska, kultura amerykańska, historia literatury brytyjskiej i irlandzkiej, historia literatury amerykańskiej, socjolingwistyka, dydaktyka języka angielskiego.
Specjalność translatoryczna: Praktyczna nauka języka angielskiego, gramatyka opisowa języka angielskiego, tłumaczenia ogólne, tłumaczenia specjalistyczne (prawnicze, medyczne, ekonomiczne, literackie, ustne), teoria przekładu, kultura brytyjska, kultura amerykańska, historia literatury brytyjskiej, historia literatury amerykańskiej, socjolingwistyka.

ATUTY KIERUNKU

Specjalność nauczycielska: Praktyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe, e-learning, tablice interaktywne. Wymiana międzynarodowa: program Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii). Nauczyciele akademiccy z Wielkiej Brytanii i USA. Koło naukowe anglistów. Wykłady gościnne.
Specjalność translatoryczna: Współpraca z firmami tłumaczeniowymi, praktyki w firmach tłumaczeniowych. Innowacyjne narzędzia dydaktyczne: laboratoria językowe i tłumaczeniowe, e-learning, tablice interaktywne. Współpraca w ramach programów translatorycznych Unii Europejskiej, program Erasmus (uniwersytety w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Włoszech, Wielkiej Brytanii). Koło naukowe translatoryków. Warsztaty i wykłady gościnne wybitnych praktyków i teoretyków przekładu.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Specjalność nauczycielska: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, szkoły językowe, instytucje kultury, wydawnictwa, media, firmy wymagające znajomości języka angielskiego i kultury brytyjskiej i amerykańskiej w biznesie, linie lotnicze.
Specjalność translatoryczna: firmy tłumaczeniowe, instytucje Unii Europejskiej, wydawnictwa, instytucje kultury, media, firmy wymagające umiejętności tłumaczeniowych.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia angielska UG

Przykłady zawodów

Filolog języka nowożytnego
Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.
Lektor języka obcego
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.
Nauczyciel języka obcego
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka obcego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na kursach językowych, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie określonym w podstawie programowej kształcenia językowego obowiązującej dla poszczególnych typów szkół. Realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły określone w szkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych; posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, w tym z zakresu kultury, sztuki, polityki i historii krajów z danego obszaru językowego.
Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
Prowadzi w szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia, szczególnie umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie.
Tłumacz
Dokonuje tłumaczeń ustnych lub pisemnych, kładąc szczególny nacisk na merytoryczno-techniczne treści tłumaczonych tekstów lub materiałów. Wykonuje przekłady tekstów pisemnych z różnych dziedzin na potrzeby wydawnictw, instytucji naukowych, organizacji społecznych, zakładów produkcyjnych, urzędów państwowych, teatrów, radia i telewizji, osób prywatnych, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń technicznych. Dokonuje tłumaczeń prawnych dokumentów urzędowych na potrzeby organów państwowych (np. sądy, policja, urzędy, itp.), na rzecz osób prywatnych (np. umów, metryk, dyplomów, itp.) oraz firm (np. uczestniczy w negocjacjach handlowych, itp.).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201582
rok 201686
rok 201781
rok 2018102
rok 201981
rok 202067
rok 202165
rok 202257
Liczba absolwentów
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201584,2%
absolwenci z roku 201689,6%
absolwenci z roku 201775,3%
absolwenci z roku 201878,4%
absolwenci z roku 201974,1%
absolwenci z roku 202080,6%
absolwenci z roku 202175,4%
absolwenci z roku 202266,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201580,5%65,8%
absolwenci z roku 201686,1%74,4%
absolwenci z roku 201774,1%53,1%
absolwenci z roku 201873,5%51,0%
absolwenci z roku 201971,6%55,6%
absolwenci z roku 202076,1%49,2%
absolwenci z roku 202170,8%7,7%
absolwenci z roku 202268,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,5%1,1%2,0%2,0%2,8%1,7%2,7%0,9%
w II roku0,4%0,4%1,3%2,2%2,1%0,3%1,5%
w III roku3,0%1,5%0,3%2,3%4,3%2,5%
w IV roku1,2%1,4%1,2%1,8%4,7%
w V roku1,1%1,2%2,9%2,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,240,150,450,190,410,260,530,15
w II roku0,030,050,410,320,230,040,27
w III roku0,520,220,110,400,590,68
w IV roku0,360,280,210,440,69
w V roku0,310,210,690,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201515,9119,53
absolwenci z roku 201615,4517,62
absolwenci z roku 201711,5616,62
absolwenci z roku 201814,5218,52
absolwenci z roku 201915,8019,76
absolwenci z roku 202014,1513,99
absolwenci z roku 20217,126,34
absolwenci z roku 20223,323,70
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201543,9%35,3%1,2%
abs. z roku 201651,1%43,1%3,5%
abs. z roku 201759,3%45,7%2,5%
abs. z roku 201851,0%38,3%1,0%
abs. z roku 201944,4%29,6%3,7%
abs. z roku 202046,3%41,8%1,5%
abs. z roku 202156,9%47,7%1,5%
abs. z roku 202252,6%40,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca32,3%35,5%44,3%36,3%29,2%38,6%47,4%40,9%
umowa o pracę25,8%29,5%36,3%27,0%20,5%35,7%38,4%31,5%
samo­zatrudnienie1,2%1,9%1,3%0,7%2,4%0,6%0,9%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 161 zł2 559 zł2 750 zł2 379 zł2 231 zł3 356 zł3 609 zł3 957 zł
w II roku2 457 zł3 234 zł3 622 zł2 739 zł2 849 zł3 392 zł4 207 zł
w III roku2 895 zł3 332 zł4 174 zł3 214 zł4 328 zł4 771 zł
w IV roku3 442 zł4 344 zł4 888 zł4 791 zł5 601 zł
w V roku4 381 zł4 860 zł5 503 zł5 770 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 294 zł2 859 zł3 146 zł2 771 zł2 599 zł3 559 zł3 970 zł4 680 zł
w II roku2 808 zł3 533 zł4 073 zł3 149 zł3 579 zł3 784 zł5 038 zł
w III roku3 521 zł3 868 zł4 580 zł3 617 zł4 852 zł5 528 zł
w IV roku4 053 zł4 613 zł5 108 zł5 165 zł5 700 zł
w V roku4 633 zł5 006 zł6 143 zł6 192 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia angielska - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,550,590,630,480,420,590,590,54
w II roku0,560,700,760,510,460,550,63
w III roku0,630,680,800,560,660,69
w IV roku0,710,830,860,760,77
w V roku0,840,860,870,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Filologia angielska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności