aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia germańska

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
język polski
lub
przedmioty
2 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język polski
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia germańska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-03-24

ATUTY KIERUNKU

Filologia germańska to szansa na profesjonalne opanowanie języka niemieckiego, poznanie literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych, ich codzienności i obyczajów, historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Zajęcia prowadzi zespół doświadczonych native speakerów i wykładowców z pasją, czynnych nauczycieli i tłumaczy.
W czasie studiów studenci odbywają praktyki nauczycielskie lub translatoryczne, mają możliwość ubiegania się o stypendia w krajach niemieckojęzycznych, rozwijają swoje zainteresowania w ramach koła literackiego, warsztatów artystycznych i translatorycznych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Doskonała znajomość języka niemieckiego oraz znajomość krajów niemieckojęzycznych pozwalają na podjęcie pracy w wielu dziedzinach opartych o kontakty międzynarodowe. Studia o specjalności translatorycznej rozwijają kompetencje niezbędne w zawodzie tłumacza. Nabyta wiedza teoretyczna oraz doświadczenia z praktyk zawodowych umożliwiają pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, biurach tłumaczeń, turystyce oraz w instytucjach, przedsiębiorstwach i organizacjach polsko-niemieckich.
Absolwent specjalności nauczycielskiej (studia I stopnia) uzyskuje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego i angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych, zaś po ukończeniu specjalności nauczycielskiej II stopnia ma pełne uprawnienia do nauczania języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacji.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia germańska UG

Przykłady zawodów

Filolog języka nowożytnego
Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.
Lektor języka obcego
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.
Nauczyciel języka obcego
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z języka obcego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz na kursach językowych, dbając aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie określonym w podstawie programowej kształcenia językowego obowiązującej dla poszczególnych typów szkół. Realizuje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zadania szkoły określone w szkolnych programach opiekuńczo-wychowawczych; posiada wiedzę pedagogiczną, socjologiczną, z zakresu dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, w tym z zakresu kultury, sztuki, polityki i historii krajów z danego obszaru językowego.
Nauczyciel języka obcego w szkole podstawowej
Prowadzi w szkole podstawowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia, szczególnie umiejętności komunikowania się w języku obcym w mowie i piśmie, na wymaganym poziomie.
Tłumacz
Dokonuje tłumaczeń ustnych lub pisemnych, kładąc szczególny nacisk na merytoryczno-techniczne treści tłumaczonych tekstów lub materiałów. Wykonuje przekłady tekstów pisemnych z różnych dziedzin na potrzeby wydawnictw, instytucji naukowych, organizacji społecznych, zakładów produkcyjnych, urzędów państwowych, teatrów, radia i telewizji, osób prywatnych, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń technicznych. Dokonuje tłumaczeń prawnych dokumentów urzędowych na potrzeby organów państwowych (np. sądy, policja, urzędy, itp.), na rzecz osób prywatnych (np. umów, metryk, dyplomów, itp.) oraz firm (np. uczestniczy w negocjacjach handlowych, itp.).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201562
rok 201638
rok 201752
rok 201860
rok 201942
rok 202046
rok 202142
rok 202223
Liczba absolwentów
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201567,7%
absolwenci z roku 201678,9%
absolwenci z roku 201771,2%
absolwenci z roku 201873,3%
absolwenci z roku 201969,0%
absolwenci z roku 202069,6%
absolwenci z roku 202176,2%
absolwenci z roku 202273,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201566,1%58,1%
absolwenci z roku 201678,9%65,8%
absolwenci z roku 201763,5%53,8%
absolwenci z roku 201870,0%43,3%
absolwenci z roku 201966,7%54,8%
absolwenci z roku 202063,0%41,3%
absolwenci z roku 202173,8%31,0%
absolwenci z roku 202273,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,7%1,8%2,6%1,8%0,8%2,7%0,8%1,1%
w II roku0,2%1,3%3,5%2,1%0,4%0,7%0,8%
w III roku2,8%0,0%3,8%1,2%0,2%2,2%
w IV roku1,1%2,2%2,7%1,7%1,2%
w V roku0,7%0,4%1,3%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,180,200,410,260,210,290,100,44
w II roku0,020,190,460,350,060,120,10
w III roku0,460,000,620,130,040,32
w IV roku0,260,530,410,130,09
w V roku0,260,120,190,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201511,7712,94
absolwenci z roku 201612,5114,91
absolwenci z roku 201710,5211,66
absolwenci z roku 20187,638,06
absolwenci z roku 20194,425,89
absolwenci z roku 20205,624,67
absolwenci z roku 20213,664,29
absolwenci z roku 20221,791,79
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201546,8%45,2%1,6%
abs. z roku 201644,7%42,1%0,0%
abs. z roku 201771,2%67,3%0,0%
abs. z roku 201865,0%58,3%0,0%
abs. z roku 201976,2%69,0%0,0%
abs. z roku 202073,9%71,7%2,2%
abs. z roku 202171,4%71,4%0,0%
abs. z roku 202260,9%60,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca36,4%37,5%56,1%53,8%60,1%62,7%61,1%54,3%
umowa o pracę34,6%33,6%52,1%51,1%53,8%59,1%56,0%54,3%
samo­zatrudnienie1,6%0,0%0,0%0,0%0,0%2,2%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 835 zł2 905 zł3 278 zł3 823 zł3 178 zł3 967 zł4 490 zł5 700 zł
w II roku3 317 zł3 361 zł3 805 zł3 841 zł4 309 zł4 478 zł5 101 zł
w III roku4 047 zł4 539 zł4 690 zł4 754 zł5 383 zł6 090 zł
w IV roku4 895 zł5 048 zł4 974 zł6 068 zł6 674 zł
w V roku5 183 zł5 925 zł6 275 zł7 889 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 863 zł3 120 zł3 452 zł4 160 zł3 464 zł4 117 zł4 577 zł5 659 zł
w II roku3 304 zł3 522 zł3 860 zł4 156 zł4 426 zł4 958 zł5 322 zł
w III roku3 979 zł4 786 zł4 949 zł4 908 zł5 431 zł6 276 zł
w IV roku4 806 zł5 258 zł5 402 zł6 218 zł6 709 zł
w V roku5 301 zł6 101 zł6 321 zł7 908 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia germańska - UG, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,680,630,760,800,610,740,720,81
w II roku0,750,740,830,760,780,760,76
w III roku0,890,890,940,880,900,90
w IV roku1,030,940,901,001,00
w V roku1,021,031,011,16
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Filologia germańska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności