aplikacja Matura google play app store

Kierunek Chemia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
chemia
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
fizyka
geografia
Dodatkowe informacje o kierunku Chemia
Chemia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2008-10-23

ATUTY KIERUNKU

Studenci w trakcie studiów mogą odbywać staże i praktyki studenckie w zakładach pracy z pomorskiego otoczenia gospodarczego. Absolwenci posiadają dogłębną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadanień chemii. Nabyte kompetencje są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zajęcia odbywają się w jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie.

Studenci mogą uczestniczyć w ramach wymiany studenckiej w programach MOST i ERASMUS, rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, sekcjach sportowych i innych ciekawych inicjatywach.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające zatrudnienie w firmach, przedsiębiorstwach i biznesie w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz farmaceutycznymi. Posiadają kompetencje pozwalające podejmować pracę w specjalistycznych laboratoriach analitycznych, przemysłowych i kontrolno-pomiarowych. Studenci, którzy zrealizowali opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego są przygotowani do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Chemia UG

Przykładowe miejsca pracy

  • firmy farmaceutyczne i kosmetyczne
  • firmy zajmujące się dystrybucją odczynników chemicznych i specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego
  • firmy, przedsiębiorstwa i biznes w obszarze produkcji, wykorzystania i obrotu substancjami i preparatami chemicznymi oraz farmaceutycznymi
  • instytucje zajmujących się ekologią, monitoringiem i ochroną środowiska
  • laboratoria chemiczne, przemysłowe, fizykochemiczne i biochemiczne
  • licea ogólnokształcące
  • przemysł chemiczny, farmaceutyczny i biotechnologiczny
  • przemysł wydobywczy i przetwórstwa surowców skalnych
  • specjalistyczne laboratoria analityczne, przemysłowe i kontrolno-pomiarowe
  • uniwersytety

Przykłady zawodów

chemik
Chemik
Prowadzi badania z dziedziny chemii, tj. badania pierwiastków i związków chemicznych, ich właściwości chemicznych i fizycznych oraz możliwości prowadzenia nowych reakcji chemicznych i otrzymywania nowych związków, mogących mieć zastosowanie w produkcji różnych wyrobów.
Chemik – technologia chemiczna
Prowadzi badania nad opracowaniem zasad i metod prowadzenia reakcji chemicznych, procesów i operacji jednostkowych otrzymywania związków nieorganicznych i organicznych; uczestniczy we wdrożeniach nowych technologii.
Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne
Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z różnych dziedzin chemii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; prowadzi badania nad metodami określenia jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych, zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji, z dziedziny chemii kwantowej, organicznej i nieorganicznej, radiochemii czy technologii chemicznych; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami.
Nauczyciel chemii
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Chemia - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014105
rok 2015184
rok 201795
rok 201892
rok 201990
rok 202084
rok 202193
rok 202270
Liczba absolwentów
UG, Chemia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Chemia - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,9%
absolwenci z roku 201798,9%
absolwenci z roku 201891,3%
absolwenci z roku 201995,6%
absolwenci z roku 202094,0%
absolwenci z roku 202193,5%
absolwenci z roku 202292,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Chemia - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,4%82,1%
absolwenci z roku 201796,8%81,1%
absolwenci z roku 201888,0%72,8%
absolwenci z roku 201994,4%82,2%
absolwenci z roku 202094,0%76,2%
absolwenci z roku 202191,4%10,8%
absolwenci z roku 202290,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,3%6,8%0,9%0,5%0,2%1,2%1,1%0,5%
w II roku0,7%2,1%1,1%0,5%0,4%0,6%1,3%
w III roku6,6%3,6%2,6%5,9%4,4%1,9%
w IV roku3,5%2,4%3,1%4,5%1,9%
w V roku2,8%5,1%2,9%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Chemia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Chemia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,120,740,090,070,030,150,200,07
w II roku0,040,250,080,100,080,150,24
w III roku0,680,520,520,971,040,36
w IV roku0,480,450,470,930,50
w V roku0,481,100,660,43
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Chemia - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,5326,24
absolwenci z roku 201515,6423,71
absolwenci z roku 201719,7623,54
absolwenci z roku 201819,1521,82
absolwenci z roku 201918,1022,16
absolwenci z roku 202013,2415,81
absolwenci z roku 202114,1015,55
absolwenci z roku 20223,454,23
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Chemia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Chemia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201421,9%16,2%0,0%
abs. z roku 201551,1%25,5%1,1%
abs. z roku 201729,5%25,3%1,1%
abs. z roku 201837,0%27,2%0,0%
abs. z roku 201930,0%18,9%0,0%
abs. z roku 202047,6%36,9%2,4%
abs. z roku 202136,6%26,9%2,2%
abs. z roku 202230,0%17,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Chemia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Chemia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca13,0%26,2%17,8%22,9%18,9%30,4%24,6%14,3%
umowa o pracę10,8%15,9%13,5%16,8%14,4%25,3%18,8%12,3%
samo­zatrudnienie0,0%1,0%0,4%0,0%0,0%1,4%0,8%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Chemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Chemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Chemia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku941 zł1 401 zł1 481 zł1 950 zł1 992 zł2 262 zł2 706 zł1 547 zł
w II roku1 517 zł2 038 zł1 860 zł2 220 zł2 219 zł3 205 zł3 351 zł
w III roku2 264 zł2 756 zł3 134 zł2 795 zł3 436 zł4 070 zł
w IV roku2 868 zł3 399 zł4 004 zł3 746 zł4 937 zł
w V roku3 460 zł3 908 zł4 779 zł4 875 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia - UG, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 007 zł1 982 zł1 881 zł2 250 zł2 358 zł2 655 zł3 195 zł2 557 zł
w II roku1 679 zł2 318 zł2 336 zł2 956 zł2 649 zł3 571 zł3 697 zł
w III roku2 471 zł3 002 zł3 567 zł3 373 zł3 778 zł4 261 zł
w IV roku3 090 zł3 613 zł4 295 zł4 256 zł5 239 zł
w V roku3 575 zł4 041 zł4 932 zł5 335 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Chemia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia - UG, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,270,380,360,410,400,420,470,24
w II roku0,410,510,410,440,410,510,51
w III roku0,560,630,620,510,570,58
w IV roku0,670,720,730,630,71
w V roku0,740,770,770,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Chemia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności