aplikacja Matura google play app store

Kierunek Biologia medyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
biologia
1 spośród:matematyka
chemia
fizyka
Dodatkowe informacje o kierunku Biologia medyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:biologiczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-09-20
Nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek pozwalający na zdobycie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauk biologicznych, które mogą być wykorzystane w medycynie. Kształcenie będzie się odbywało w dwóch specjalnościach: neurobiologii oraz diagnostyce molekularno-biochemicznej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w placówkach służby zdrowia, naukowo-badawczych, rehabilitacyjnych, pedagogicznych, resocjalizacyjnych, ośrodkach terapii uzależnień, w szkolnictwie, a także w sporcie, wojsku i policji. Będą mogli współpracować ze specjalistami zajmującymi się chorobami genetycznymi, analitykami i diagnostami medycznymi. Będą przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych, diagnostycznych oraz pracy w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologiczny.
Zakres (ścieżki, specjalności):
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Biologia medyczna UG

Przykłady zawodów

biolog
Biolog
Bada, obserwuje i poznaje organizmy roślinne i zwierzęce, ich budowę, funkcje życiowe, rozwój, rozmieszczenie geograficzne oraz zależności między nimi a środowiskiem naturalnym; klasyfikuje organizmy żywe w różne jednostki systematyczne; doskonali lub opracowuje koncepcje, teorie i metody działania w dziedzinie botaniki, zoologii, mikologii, biologii molekularnej, anatomii, morfologii, fizjologii, histologii, cytologii i innych lub stosuje w praktyce wiedzę naukową z tych obszarów w dziedzinie medycyny, weterynarii i zootechniki, rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa.
Nauczyciel akademicki – nauki biologiczne
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów biologii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; wykonuje badania naukowe w zakresie biochemii, biologii, biotechnologii i ekologii; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biologia medyczna - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201765
rok 201861
rok 201966
rok 202056
rok 202156
rok 202244
Liczba absolwentów
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biologia medyczna - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201789,2%
absolwenci z roku 201893,4%
absolwenci z roku 201993,9%
absolwenci z roku 202091,1%
absolwenci z roku 202192,9%
absolwenci z roku 202293,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Biologia medyczna - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201783,1%69,2%
absolwenci z roku 201888,5%75,4%
absolwenci z roku 201992,4%83,3%
absolwenci z roku 202087,5%71,4%
absolwenci z roku 202180,4%23,2%
absolwenci z roku 202284,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia medyczna - UG, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,4%1,5%0,0%1,5%0,3%0,6%
w II roku0,1%0,0%0,1%1,2%0,3%
w III roku4,2%2,5%2,9%6,2%
w IV roku2,8%0,5%4,7%
w V roku4,0%5,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia medyczna - UG, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,080,280,000,170,060,14
w II roku0,010,000,020,100,04
w III roku0,620,380,481,11
w IV roku0,380,110,90
w V roku0,781,15
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biologia medyczna - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201717,7817,94
absolwenci z roku 201822,8429,24
absolwenci z roku 201920,6224,11
absolwenci z roku 202015,3317,50
absolwenci z roku 202112,3413,78
absolwenci z roku 20227,238,20
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia medyczna - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201740,0%36,9%0,0%
abs. z roku 201832,8%18,0%1,6%
abs. z roku 201927,3%19,7%1,5%
abs. z roku 202041,1%25,0%0,0%
abs. z roku 202132,1%19,6%0,0%
abs. z roku 202227,3%11,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biologia medyczna - UG, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca25,9%16,7%15,9%23,8%18,8%11,4%
umowa o pracę24,0%10,0%12,0%16,4%13,8%2,8%
samo­zatrudnienie0,0%1,6%0,6%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia medyczna - UG, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 087 zł1 956 zł1 602 zł1 908 zł2 581 zł2 053 zł
w II roku2 199 zł2 011 zł2 117 zł2 471 zł2 773 zł
w III roku3 095 zł2 595 zł3 311 zł4 005 zł
w IV roku3 645 zł3 815 zł4 901 zł
w V roku4 160 zł4 721 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia medyczna - UG, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 167 zł2 480 zł1 743 zł2 386 zł2 772 zł2 837 zł
w II roku2 404 zł2 560 zł2 607 zł2 926 zł2 987 zł
w III roku3 379 zł3 411 zł3 547 zł4 481 zł
w IV roku4 044 zł4 396 zł5 160 zł
w V roku4 649 zł5 570 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biologia medyczna - UG, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,440,410,300,360,380,25
w II roku0,440,410,360,410,38
w III roku0,590,480,530,58
w IV roku0,650,640,70
w V roku0,660,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UG, Biologia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności