aplikacja Matura google play app store

Kierunek Etnofilologia kaszubska

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
lub
przedmioty
język polski
2 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Etnofilologia kaszubska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU

Nauczycielska - nauczyciel języka kaszubskiego w klasach IV-VI;
UWAGA! Dyplom licencjata uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej.
Animacyjno-medialna - zdobycie poszerzonej wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania instytucji kultury i współczesnych mediów, podstaw komunikacji społecznej i międzykulturowej, mechanizmów animowania aktywności kulturalnej mieszkańców regionu.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

Student etnofilologii kaszubskiej pozna m.in. historyczne procesy kształtowania się społeczności kaszubskiej, zmiany w niej zachodzące, specyfikę kultury materialnej i duchowej Pomorza, ideowy i organizacyjny wymiar kaszubskiego ruchu regionalnego.
W PROGRAMIE STUDIÓW przewidziano ponad 600 godzin nauki języka kaszubskiego, przedmioty językoznawcze i literaturoznawcze, historia Kaszub i Pomorza, kaszubszczyzna w świecie języków Słowian, polityka językowa i etniczna w Polsce i Europie, ćwiczenia i praktyki zawodowe odpowiednie dla specjalności.

ATUTY KIERUNKU

Ubogacając ofertę kształcenia na kierunku filologicznym o wiedzę z zakresu nauk społecznych, tworzy się unikatowy produkt edukacyjny. Biegła znajomość języka kaszubskiego (w mowie i w piśmie), swobodna wymiana poglądów na tematy związane z regionem i statusem języka w kształtowaniu tożsamości stworzą fundamet kształcenia kompetencji profesjonalnych. Z uczelnią współpracują: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubski Uniwersytet Ludowy w Wieżycy, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Radio Gdańsk, Media Kaszëbë. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia m.in. na kierunkach filologicznych, kulturoznawstwie, pedagogice, socjologii, politologii, historii, etnologii, filozofii.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Etnofilologia kaszubska - UG, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201810
Liczba absolwentów
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Etnofilologia kaszubska - UG, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201870,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Etnofilologia kaszubska - UG, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201860,0%50,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnofilologia kaszubska - UG, studia I stopnia
abs.
2018
w I roku1,7%
w II roku9,2%
w III roku10,0%
w IV roku10,0%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnofilologia kaszubska - UG, studia I stopnia
abs.
2018
w I roku0,33
w II roku2,43
w III roku2,58
w IV roku2,88
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Etnofilologia kaszubska - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20185,887,14
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnofilologia kaszubska - UG, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201860,0%50,0%10,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Etnofilologia kaszubska - UG, studia I stopnia
abs.
2018
jakakolwiek praca49,2%
umowa o pracę41,7%
samo­zatrudnienie1,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnofilologia kaszubska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2018
w I roku2 398 zł
w II roku3 238 zł
w III roku3 721 zł
w IV roku4 168 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnofilologia kaszubska - UG, studia I stopnia
absolwenci
2018
w I roku2 675 zł
w II roku3 158 zł
w III roku4 189 zł
w IV roku4 680 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnofilologia kaszubska - UG, studia I stopnia
abs.
2018
w I roku0,54
w II roku0,73
w III roku0,77
w IV roku0,78
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UG, Etnofilologia kaszubska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kryteria przyjęć:

» UG - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk

Biuro Rekrutacji
(budynek Rektoratu):
tel. +48 58 523 25 32
Polityka Prywatności