dlamaturzysty.info

Kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-05-23

Program studiów I stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) realizowany jest z uwzględnieniem systemu punktów kredytowych ECTS. Obejmuje grupę przedmiotów ogólnych (przewidzianych dla studentów wszystkich kierunków studiów) oraz treści podstawowe i kierunkowe mające na celu przygotowanie zawodowe i fakultatywne. Do przedmiotów ogólnych należą: język angielski (obowiązkowy ze względu na konieczność obsługi zagranicznych baz danych), wychowanie fizyczne, technologie informacyjne, przedmioty fakultatywne, które należy wybrać z grupy: historia filozofii, socjologia, historia Polski i historia powszechna. Do treści podstawowych zalicza się kształcenie w zakresie: komunikacji społecznej, systemów komunikowania w nauce (metody badawcze nauk humanistycznych, naukoznawstwo, podstawy wiedzy o prawie i ochrona własności intelektualnej, statystyka, podstawy zarządzania, teoria i historia kultury, dzieje piśmiennictwa polskiego, dzieje literatury powszechnej, czytelnictwo); nauki o książce, bibliotece i informacji (nauka o bibliotece, bibliologia, nauka o informacji, terminologia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w języku angielskim i inne). Na grupę treści kierunkowych składają się: historia książki, historia bibliotek, zagadnienia wydawnicze i księgarskie, bibliografia i inne źródła informacji, organizacja i metody działalności informacyjnej, elektroniczne pakiety programów składające się na systemy informacyjne; podstawy bibliotekarstwa (zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, automatyzacja bibliotek, organizacja i zarządzanie biblioteką, ochrona zbiorów bibliotecznych); zastosowanie międzynarodowych i polskich norm w wykonywaniu analizy i opracowania dokumentów w celu ich komputerowego i sieciowego udostępniania oraz informowania o ich dostępności i treści (formalne opracowanie dokumentów - formaty danych, języki informacyjno-wyszukiwawcze, rzeczowe opracowanie dokumentów). W ramach każdego z wymienionych bloków uwzględnia się aspekty międzynarodowe (uniwersalne bądź specyficzne dla wybranych krajów) oraz polską i regionalną specyfikę.

Student studiów I stopnia może dokonać wyboru jednej z dwóch specjalizacji:

  • nauczycielskiej, przygotowującej do zawodu jednej z dwóch bądź obu specjalizacji: nauczyciela bibliotekarza i/lub nauczyciela technologii informacyjnej; uzyskanie uprawnień nauczycielskich potwierdza zaświadczenie wydawane wraz z dyplomem licencjata,
  • nienauczycielskiej, przygotowującej do pracy w bibliotekach naukowych oraz publicznych, księgarniach, innych instytucjach gromadzących dokumenty oraz dane o tych dokumentach w zbiorach (katalogach, bazach danych tworzonych w bibliotekach, archiwach, muzeach, księgarniach, przedsiębiorstwach).

Studenci studiów I stopnia odbywają wakacyjne praktyki zawodowe w placówkach bibliotecznych, księgarniach lub ośrodkach informacji naukowej w czasie I i II roku studiów, a także po II roku ciągłą praktykę pedagogiczną.
Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu dyplomowego. Absolwenci uzyskują dyplom licencjata z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa wraz z suplementem zawierającym szczegółową informację o studiowanych przedmiotach oraz ich wymiarze. Każdy przedmiot (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria, seminaria) kończy się oceną. Wynik ostateczny na dyplom składa się z ½ średniej oceny studiów, ¼ oceny pracy dyplomowej, ¼ egzaminu dyplomowego.

PERSPEKTYWY zawodowe

Absolwent studiów I stopnia kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo uzyskuje przygotowanie do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki, administracji, zajmujących się gromadzeniem oraz opracowywaniem dokumentów, baz danych o dokumentach oraz udostępnianiem informacji o zbiorach, ich zawartości. Do możliwych miejsc zatrudnienia absolwenta zaliczają się w szczególności: biblioteki publiczne, szkolne, pedagogiczne, ośrodki informacji naukowej, księgarnie, archiwa, firmy wydawnicze. Absolwent, który zrealizował jeden z dwu lub dwa fakultatywne bloki treści do uprawnień nauczyciela bibliotekarza i/lub nauczyciela technologii informacyjnej oraz odbył praktykę pedagogiczną, może podjąć pracę w szkole podstawowej lub gimnazjalnej. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach II stopnia.
Strona www uczelni:
us.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo UŚ

Przykłady zawodów

Bibliotekoznawca
Gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne za pomocą metod, form i środków dostosowanych do typu biblioteki oraz potrzeb jej użytkowników; zajmuje się upowszechnianiem czytelnictwa.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201454
rok 201527
rok 201627
rok 201732
rok 201842
rok 201922
Liczba absolwentów
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201592,6%
absolwenci z roku 201696,3%
absolwenci z roku 201775,0%
absolwenci z roku 201885,7%
absolwenci z roku 201968,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,9%63,0%
absolwenci z roku 201692,6%74,1%
absolwenci z roku 201771,9%53,2%
absolwenci z roku 201885,7%71,4%
absolwenci z roku 201963,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku7,9%1,5%1,2%7,0%3,6%2,3%
w II roku4,2%1,9%0,0%6,8%1,6%
w III roku5,6%6,5%0,9%7,3%
w IV roku2,5%6,5%0,3%
w V roku1,8%2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,750,220,311,381,040,52
w II roku0,450,320,001,470,43
w III roku0,941,340,271,75
w IV roku0,351,320,06
w V roku0,370,45
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201411,2815,28
absolwenci z roku 201515,7016,44
absolwenci z roku 201615,5417,50
absolwenci z roku 201712,3016,25
absolwenci z roku 20189,3710,06
absolwenci z roku 20193,433,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201457,4%46,3%0,0%
abs. z roku 201540,7%37,0%0,0%
abs. z roku 201644,4%40,7%3,7%
abs. z roku 201759,4%37,5%3,1%
abs. z roku 201850,0%47,6%0,0%
abs. z roku 201931,8%31,8%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca39,0%33,6%28,4%41,7%42,4%16,7%
umowa o pracę34,4%30,2%21,3%27,1%40,1%16,7%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%3,1%3,1%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 445 zł1 830 zł993 zł1 601 zł2 952 zł2 699 zł
w II roku1 663 zł1 980 zł1 601 zł2 047 zł3 194 zł
w III roku2 033 zł2 213 zł2 405 zł2 243 zł
w IV roku2 535 zł2 495 zł3 115 zł
w V roku2 947 zł2 905 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 731 zł2 029 zł1 177 zł1 882 zł3 137 zł2 643 zł
w II roku1 963 zł2 218 zł1 666 zł2 217 zł3 205 zł
w III roku2 206 zł2 386 zł2 535 zł2 623 zł
w IV roku2 596 zł2 741 zł3 099 zł
w V roku2 990 zł3 103 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,380,420,250,370,630,56
w II roku0,420,440,370,440,65
w III roku0,490,490,510,44
w IV roku0,570,540,62
w V roku0,620,58
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UŚ, Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności