dlamaturzysty.info

Kierunek Filologia słowiańska

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia słowiańska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:językowe
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Studia realizowane na wydziale w Sosnowcu

Filologia słowiańska jako kierunek studiów odpowiada na zapisane w strategii rozwoju uczelni na lata 2012-2020 zadania kluczowe, polegające na prowadzeniu kształcenia innowacyjnego i kształtowaniu nowoczesnej oferty dydaktycznej, dostosowanej do potrzeb rynku pracy, a także na zwiększaniu mobilności studentów i kadry oraz na umiędzynarodowieniu studiów i indywidualizacji kształcenia dla studentów szczególnie uzdolnionych. Filologia słowiańska jako kierunek studiów o unikatowych specjalnościach w pełni realizuje misję Uniwersytetu Śląskiego

Ze względu na swoją specyfikę, metodologię i przedmiot badań oferta dydaktyczna kierunku filologia słowiańska mieści się w obszarze nauk humanistycznych. Podstawę procesu dydaktycznego stanowi kształtowanie kompetencji komunikacyjnych w zakresie jednego lub dwóch języków słowiańskich wraz z niezbędnymi elementami kulturowymi. Obok udoskonalania umiejętności językowych kształcenie obejmuje również wiedzę językoznawczą, literaturoznawczą, przekładoznawczą i kulturoznawczą w określonym obszarze słowiańskim. Absolwenci legitymują się dobrą znajomością co najmniej jednego języka słowiańskiego oraz wiedzą o charakterze kulturowym obejmującą znajomość reprezentatywnych dzieł literatur słowiańskich i realiów słowiańskiego obszaru językowego. Celem procesu kształcenia jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami badawczymi w zakresie języka, kultury i literatury wybranego obszaru Słowiańszczyzny południowej lub zachodniej oraz wykształcenie podstawowych umiejętności, przygotowujących studentów do podjęcia pracy w obszarach wymagających znajomości języka i przygotowania ogólnofilologicznego.

Strona www uczelni:
us.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia słowiańska UŚ

Przykłady zawodów

Filolog języka nowożytnego
Prowadzi badania nad językiem, literaturą oraz kulturą określonego narodu lub kręgu cywilizacyjnego; opracowuje materiały do nauki danego języka obcego, jak też dokonuje przekładów z tego języka na język polski i odwrotnie.
Lektor języka obcego
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia słowiańska - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201525
rok 201616
rok 201722
rok 201825
rok 201923
Liczba absolwentów
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia słowiańska - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201588,0%
absolwenci z roku 201693,8%
absolwenci z roku 201777,3%
absolwenci z roku 201880,0%
absolwenci z roku 201991,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filologia słowiańska - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201584,0%52,0%
absolwenci z roku 201681,2%56,2%
absolwenci z roku 201772,7%27,3%
absolwenci z roku 201868,0%44,0%
absolwenci z roku 201991,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia słowiańska - UŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku3,7%5,2%0,0%0,0%1,1%
w II roku4,7%0,0%0,0%0,7%
w III roku5,0%0,5%0,0%
w IV roku0,7%2,1%
w V roku1,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia słowiańska - UŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,540,820,000,000,13
w II roku0,740,000,000,56
w III roku0,930,070,00
w IV roku0,190,37
w V roku0,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia słowiańska - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201521,7124,84
absolwenci z roku 201615,3822,75
absolwenci z roku 201718,3220,13
absolwenci z roku 201812,3811,32
absolwenci z roku 20195,151,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia słowiańska - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201524,0%16,0%0,0%
abs. z roku 201637,5%18,8%0,0%
abs. z roku 201731,8%18,2%0,0%
abs. z roku 201852,0%52,0%0,0%
abs. z roku 201947,8%26,1%4,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia słowiańska - UŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca15,7%22,9%20,1%27,0%32,6%
umowa o pracę14,3%17,2%15,9%25,0%23,9%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%4,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia słowiańska - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 296 zł1 482 zł1 620 zł2 298 zł2 436 zł
w II roku2 842 zł1 660 zł3 126 zł3 053 zł
w III roku2 410 zł2 451 zł2 732 zł
w IV roku3 334 zł3 840 zł
w V roku4 161 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia słowiańska - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku3 181 zł2 778 zł2 340 zł2 374 zł3 664 zł
w II roku3 067 zł1 997 zł3 052 zł3 542 zł
w III roku2 906 zł3 039 zł3 158 zł
w IV roku3 692 zł4 404 zł
w V roku4 558 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia słowiańska - UŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,550,340,380,490,46
w II roku0,670,360,660,62
w III roku0,520,490,55
w IV roku0,690,71
w V roku0,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UŚ, Filologia słowiańska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności