dlamaturzysty.info

Kierunek Geologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Geologia
Geologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2010-09-02

Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata, w trakcie których student zdobywa podstawową wiedzę geologiczną. Program tych studiów obejmuje przedmioty stanowiące podstawę geologii (chemia, fizyka, matematyka, informatyka), kilkanaście geologicznych przedmiotów kierunkowych, przedmioty ogólne (filozofia przyrody, ochrona i kształtowanie środowiska, prawo geologiczne), języki obce (do wyboru: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) oraz zajęcia terenowe. Zajęcia kameralne obejmują wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz seminaria.

Natomiast zajęcia terenowe odbywają się w okresach wakacyjnych i trwają około 30 dni rocznie. Realizowane są w przyrodniczo atrakcyjnych regionach Polski w formie ćwiczeń polowych i wycieczek, podczas których studenci poznają budowę geologiczną, dokonują obserwacji i rejestracji zjawisk geologicznych, zapoznają się z metodami specjalistycznych pomiarów, technik robót geologicznych i geofizycznych oraz sporządzają mapy i szkice geologiczne.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom licencjata, który upoważnia ich do ubiegania się o przyjęcie na dwuletnie studia magisterskie uzupełniające (drugiego stopnia).

PERSPEKTYWY zawodowe

Absolwent geologicznych i geofizycznych studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu przedmiotów objętych programem studiów, umożliwiającą wykonywanie pomocniczych prac geologicznych i geofizycznych, umiejętność uczestniczenia w pracy grupowej i jest przygotowany do podjęcia specjalistycznych studiów na poziomie magisterskim.

Strona www uczelni:
us.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Geologia UŚ

Przykłady zawodów

Geolog
Prowadzi badania podstawowe dotyczące budowy, własności i historii Ziemi, procesów zachodzących w jej wnętrzu i na powierzchni powodujących jej przeobrażenia lub stosuje w praktyce wiedzę naukową z tego zakresu w takich dziedzinach, jak: wydobycie surowców naturalnych, wykorzystanie wód, inżynieria lądowa i wodna, ochrona środowiska itp.
Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi
Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z różnych działów nauk o Ziemi na poziomie wyższym; przygotowuje książki i skrypty do zajęć dydaktycznych; prowadzi badania w ramach swojej dyscypliny lub specjalności - określa stosunki ilościowe pierwiastków chemicznych oraz cechy geometryczne globu ziemskiego; opracowuje mapy geologiczne czy też klasyfikuje struktury sedymentacyjne; sprawuje opiekę nad młodszymi pracownikami nauki i studentami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geologia - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201461
rok 201532
rok 201646
rok 201735
rok 201811
Liczba absolwentów
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Geologia - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201691,3%
absolwenci z roku 201791,4%
absolwenci z roku 201845,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Geologia - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%78,1%
absolwenci z roku 201689,1%58,7%
absolwenci z roku 201791,4%74,3%
absolwenci z roku 201845,5%45,5%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku2,6%2,1%2,9%2,1%3,8%
w II roku1,4%1,6%3,1%2,4%0,0%
w III roku8,3%6,5%8,9%17,1%
w IV roku5,6%5,5%6,0%
w V roku1,9%8,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,300,260,440,410,64
w II roku0,150,380,350,520,00
w III roku1,211,411,403,70
w IV roku1,551,070,89
w V roku0,561,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Geologia - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,5825,91
absolwenci z roku 201524,5528,28
absolwenci z roku 201616,8918,02
absolwenci z roku 201718,0018,89
absolwenci z roku 20189,0010,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201427,9%18,0%0,0%
abs. z roku 201512,5%6,2%0,0%
abs. z roku 201639,1%32,6%2,2%
abs. z roku 201725,7%22,9%0,0%
abs. z roku 201845,5%45,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Geologia - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
jakakolwiek praca13,9%5,7%25,5%16,9%38,6%
umowa o pracę9,8%3,1%20,5%13,6%33,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%1,6%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku1 537 zł947 zł1 556 zł1 686 zł2 864 zł
w II roku1 700 zł1 197 zł2 312 zł1 415 zł3 341 zł
w III roku2 065 zł2 289 zł3 156 zł2 013 zł
w IV roku2 773 zł3 095 zł3 438 zł
w V roku3 400 zł3 853 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku1 695 zł1 728 zł1 717 zł3 155 zł
w II roku1 750 zł1 312 zł2 332 zł1 668 zł3 341 zł
w III roku2 197 zł2 414 zł3 201 zł1 945 zł
w IV roku2 864 zł3 285 zł3 685 zł
w V roku3 527 zł4 287 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,410,220,380,380,65
w II roku0,430,270,510,300,71
w III roku0,490,510,650,40
w IV roku0,610,640,67
w V roku0,700,77
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UŚ, Geologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności