dlamaturzysty.info

Kierunek Filologia polska

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-07-11

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury ojczystej oraz współczesnym życiu literackim. Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, głębokiego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Przygotowują do czynnego uczestnictwa w kulturze literackiej oraz do refleksyjnego postrzegania przemian dokonujących się we współczesnym języku. W ramach specjalności nauczycielskiej student może zdobyć uprawnienia zawodowe do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (specjalność nauczycielska na I stopniu studiów) oraz ponadgimnazjalnych (specjalność nauczycielska na II stopniu studiów).

Inne proponowane w ramach kierunku specjalności/specjalizacje pozwalają zdobyć wiedzę oraz umiejętności przydatne w zawodzie redaktora i korektora, sekretarza prasowego, kopyrajtera, dziennikarza i krytyka literackiego, pracownika placówek kulturalnych oraz wydziałów kultury w administracji lokalnej, badacza literatury i języka polskiego.
Maturzyści mogą studiować filologię polską w ramach studiów I stopnia, kontynuować kształcenie w ramach studiów II stopnia, a najzdolniejsi absolwenci studiów II stopnia mają możliwość podjęcia studiów doktoranckich (III stopnia). Dodatkowe kształcenie umożliwiają studia podyplomowe i różnorodne kursy oraz warsztaty.

Od roku akademickiego 2000/2001 filologia polska jest kierunkiem akredytowanym (PKA, UKA) i działa w systemie punktów kredytowych ECTS (the European Credit Transfer System), co studentom naszego kierunku umożliwia zaliczenie jednego lub dwóch semestrów w innym wybranym ośrodku polonistycznym w kraju (program MOST) lub zagranicą (program ERASMUS/SOCRATES).

Od roku akademickiego 2007/2008 na polonistyce obowiązują nowe, elastyczne i nowoczesne programy studiów, których treści podstawowe i kierunkowe są zgodne ze standardami kształcenia na kierunku filologia polska.

Studia polonistyczne stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone są w trzech specjalnościach: nauczycielskiej, literaturoznawczej oraz dyskursu publicznego. W ramach specjalności literaturoznawczej każdy student wybiera jedną z następujących specjalizacji: dziennikarstwo i krytyka literacka, teorie i praktyka literaturoznawcza. edytorstwo i redakcja tekstu (tylko w Katowicach), kultura literacka regionu (tylko w Ośrodku Dydaktycznym UŚ w Rybniku). Wyboru specjalności/specjalizacji dokonuje się po zakończeniu pierwszego semestru studiów. Po czwartym semestrze studiów studenci wszystkich specjalności zobowiązani są do zaliczenia praktyki zawodowej.

Studia polonistyczne stacjonarne drugiego stopnia prowadzone są w ramach tych samych trzech specjalności (nauczycielska, literaturoznawcza, dyskurs publiczny). Zmianie ulega jednak charakter specjalności literaturoznawczej, która na tym szczeblu kształcenia nabiera charakteru w pełni akademickiego, dostarczając studentom specjalistycznej wiedzy w ramach wybranego zakresu. W ramach tej specjalności w najbliższym roku akademickim proponujemy następujące specjalizacje: Tradycje kultury polskiej, Dialog między kulturami (w literaturze), Feminizm - gender - queer.

Studia z zakresu filologii polskiej prowadzone są w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz w Rybniku. W Katowicach na podkreślenie zasługuje dogodna lokalizacja obiektu dydaktycznego - budynek znajduje się w ścisłym centrum miasta, w pobliżu przystanków autobusowych i tramwajowych oraz dworca PKP, mieszczą się w nim bufet, kawiarnia i księgarnia. W pobliżu znajduje się m.in. Biblioteka Śląska, Górnośląskie Centrum Kultury, Teatr Korez, Kinoteatr Rialto. Nowoczesny Ośrodek Działalności Dydaktycznej w Rybniku oferuje trzyletnie studia I stopnia o profilu podstawowym. Po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów I stopnia student może kontynuować naukę na dwuletnich studiach II stopnia.


Kierunek filologia polska prowadzony jest także w trybie studiów niestacjonarnych, podobnie jak studia dzienne w systemie 3+2 - funkcjonują 3-letnie studia I stopnia oraz 2-letnie studia II stopnia. Studia I stopnia, czyli studia licencjackie zawodowe, przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej (specjalność nauczycielska) lub do pracy w charakterze korektora, edytora tekstów w mediach (specjalności: edytorstwo i redakcja tekstu). Studentów obu specjalności obowiązują praktyki w rocznym wymiarze 150 godzin.
Studenci mogą kontynuować kształcenie na poziomie 2-letnich studiów magisterskich. Obecnie na tym poziomie poza specjalnością nauczycielską proponujemy specjalności: komunikacja społeczna, dającą polonistyczne przygotowanie zawodowe do pracy w instytucjach publicznych.
Obiekty w Katowicach i Rybniku dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

PERSPEKTYWY zawodowe

Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia polska (studia stacjonarne/studia niestacjonarne) otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Wiedza ogólnohumanistyczna oraz specjalistyczna w zakresie przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych przygotowuje absolwenta do wykonywania zawodu nauczyciela (w szkole podstawowej) oraz kontynuowania studiów II stopnia. Absolwent winien poznać nowożytny język obcy w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się oraz czytanie podstawowych tekstów w tym języku. Istotną częścią kompetencji absolwenta (dodajmy: filologa) jest znajomość w zakresie podstawowym języka i kultury łacińskiej. Studia trzyletnie dają absolwentom propedeutyczne przygotowanie do pracy w mediach, wydawnictwach, działach PR i innych instytucjach kultury. Absolwent winien ponadto nabyć umiejętności animowania działań w szeroko pojętym upowszechnianiu kultury w swoim środowisku oraz kontynuowania studiów II stopnia.

W trakcie studiów studenci filologii polskiej mogą realizować swoje pasje, uczestniczyć w spotkaniach literackich, redagując gazety i czasopisma, uczestnicząc w pracach kół naukowych, dyskutując na nieoficjalnym forum studentów kierunku.

Strona www uczelni:
us.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia polska UŚ

Przykłady zawodów

Filolog polski
Zajmuje się poznawaniem i badaniem rozwoju i struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), historii literatury i kultury polskiej, przemian twórczości literackiej, klasyfikacją tekstów i zjawisk literackich; opracowuje lub doskonali teorie literatury, tworzy i doskonali metodologię badania języka i literatury oraz metodykę nauczania języka i literatury polskiej; stosuje wiedzę naukową w praktyce.
Nauczyciel języka polskiego
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu język polski w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia polska - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014195
rok 2015148
rok 201672
rok 201760
rok 201891
rok 201965
Liczba absolwentów
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia polska - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201578,7%
absolwenci z roku 201693,1%
absolwenci z roku 201785,0%
absolwenci z roku 201886,8%
absolwenci z roku 201984,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filologia polska - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,5%53,1%
absolwenci z roku 201690,3%70,8%
absolwenci z roku 201781,7%58,3%
absolwenci z roku 201884,6%58,2%
absolwenci z roku 201975,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,7%4,0%0,7%1,8%1,0%1,7%
w II roku1,0%1,0%0,5%2,6%0,4%
w III roku6,3%3,2%4,4%5,4%
w IV roku4,4%0,4%4,7%
w V roku1,9%1,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,320,420,090,290,220,31
w II roku0,130,130,070,630,08
w III roku0,830,540,771,21
w IV roku0,890,130,95
w V roku0,460,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia polska - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201419,3323,24
absolwenci z roku 201514,1420,80
absolwenci z roku 201621,7523,09
absolwenci z roku 201715,2916,98
absolwenci z roku 201812,5412,28
absolwenci z roku 20193,033,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201431,8%25,2%0,5%
abs. z roku 201547,2%30,7%5,5%
abs. z roku 201622,2%16,7%4,2%
abs. z roku 201738,3%35,0%1,7%
abs. z roku 201838,5%31,9%1,1%
abs. z roku 201943,1%36,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia polska - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca19,3%37,7%11,6%30,4%29,0%31,3%
umowa o pracę16,7%18,7%6,4%24,9%23,7%27,6%
samo­zatrudnienie0,1%5,2%2,5%1,7%0,4%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 313 zł4 120 zł1 069 zł2 087 zł2 151 zł2 240 zł
w II roku1 491 zł1 605 zł1 869 zł2 278 zł2 323 zł
w III roku1 928 zł2 322 zł2 289 zł2 792 zł
w IV roku2 570 zł2 986 zł2 635 zł
w V roku3 098 zł3 376 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 460 zł5 995 zł1 291 zł2 209 zł2 597 zł2 573 zł
w II roku1 725 zł2 246 zł1 857 zł2 555 zł2 532 zł
w III roku2 114 zł2 545 zł2 559 zł3 152 zł
w IV roku2 724 zł3 228 zł2 976 zł
w V roku3 185 zł3 450 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,351,050,280,470,450,44
w II roku0,390,390,440,480,46
w III roku0,470,540,490,56
w IV roku0,580,650,53
w V roku0,650,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UŚ, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności