dlamaturzysty.info

Kierunek Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:ochrona i bezpieczeństwo
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-11-28
Celem studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Międzynarodowe jest wykształcenie u absolwentów umiejętności trafnego identyfikowania zagrożeń dla szeroko pojętego bezpieczeństwa, a także właściwego wyboru środków w celu ich eliminowania bądź ograniczania, tak z perspektywy uwarunkowań wewnętrznych poszczególnych państw (bezpieczeństwo wewnętrzne), jak i ewolucji bliższego lub dalszego środowiska międzynarodowego (bezpieczeństwo zewnętrzne). W ramach bezpieczeństwa wewnętrznego chodzi nie tylko o ukazanie roli służb mundurowych w gwarantowaniu konstytucyjnego porządku państwa, ale również o przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu wszystkich dziedzin bezpieczeństwa państwa:  politycznego, ekonomicznego, społecznego (w tym socjalnego) czy bezpieczeństwa kulturowego. Drugim wymiarem bezpieczeństwa eksponowanym w ramach kierunku jest bezpieczeństwo zewnętrzne, ujmowane w kontekście zjawisk i procesów występujących w środowisku międzynarodowym.
Strona www uczelni:
us.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201773
rok 201881
rok 201998
Liczba absolwentów
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201791,8%
absolwenci z roku 201880,2%
absolwenci z roku 201967,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201790,4%71,3%
absolwenci z roku 201876,6%43,2%
absolwenci z roku 201964,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - UŚ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,5%6,4%4,1%
w II roku0,9%5,6%
w III roku3,8%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - UŚ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,261,351,27
w II roku0,201,19
w III roku0,73
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201712,4615,73
absolwenci z roku 20185,666,75
absolwenci z roku 20191,872,39
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201748,0%37,0%1,4%
abs. z roku 201869,1%56,8%5,0%
abs. z roku 201958,2%51,0%1,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - UŚ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca32,8%48,4%50,4%
umowa o pracę25,8%38,6%42,3%
samo­zatrudnienie0,1%3,0%1,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 657 zł2 212 zł2 734 zł
w II roku2 378 zł2 845 zł
w III roku3 006 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 929 zł2 484 zł2 871 zł
w II roku2 477 zł3 300 zł
w III roku3 224 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe - UŚ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,370,470,55
w II roku0,500,58
w III roku0,61
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności