dlamaturzysty.info

Kierunek Geografia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Geografia
Geografia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2009-09-02
Na studiach I stopnia studenci zdobywają podstawową wiedzę geograficzną. Program studiów obejmuje przedmioty kierunkowe geograficzne, przedmioty humanistyczne do wyboru oraz blok przedmiotów pedagogicznych (do wyboru) uprawniających do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela. Ponadto student uczy się korzystać z baz danych, programów komputerowych, poznaje Systemy Informacji Geograficznej (GIS). Integralną częścią studiów są ćwiczenia terenowe odbywające się w miesiącach wakacyjnych.
PERSPEKTYWY zawodowe
Absolwent studiów geograficznych posiada:
  • umiejętności w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie,
  • niezbędną wiedzę do uzyskania uprawnień w zakresie prognozowania, programowania, projektowania oraz planowania zmian w środowisku przyrodniczym i społeczno-ekonomicznym,
  • umiejętności uprawniające do waloryzacji przestrzeni geograficznej, przygotowania opracowań ekofizjograficznych do planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzania raportów i ocen oddziaływania na środowisko,
  • umiejętności w zakresie systemów informacji geograficznej (GIS),
  • umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania ruchem turystycznym,
  • przygotowanie do prowadzenia działalności edukacyjnej,
  • biegłość w odpowiedniej specjalności geograficznej, dającej przygotowanie do pracy dydaktycznej, naukowej i zawodowej w zakresie zjawisk i procesów w skali globalnej, regionalnej i lokalnej.
Absolwent studiów na kierunku geografia może pracować w instytucjach zajmujących się ochroną, kształtowaniem i monitorowaniem środowiska geograficznego, w służbach państwowych: meteorologicznej, hydrologicznej, geologicznej, a także Agencjach Rozwoju Regionalnego, Urzędach Statystycznych i Kartograficznych, w instytucjach zajmujących się organizacją i prowadzeniem usług turystycznych - biurach podróży i izbach turystycznych, biurach parków narodowych i krajobrazowych, w wydziałach promocji i turystyki urzędów administracji terytorialnej wszystkich poziomów. Tytuł magistra geografii po realizacji zajęć bloku pedagogicznego uprawnia absolwenta do wykonywania zawodu nauczyciela w placówkach na wszystkich szczeblach szkolnictwa oraz umożliwia pod jęcie studiów III stopnia.
Strona www uczelni:
us.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Geografia UŚ

Przykłady zawodów

Geograf
Zajmuje się poznawaniem i interpretacją zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie; bada współzależności między elementami środowiska geograficznego, dokonuje oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków.
Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi
Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z różnych działów nauk o Ziemi na poziomie wyższym; przygotowuje książki i skrypty do zajęć dydaktycznych; prowadzi badania w ramach swojej dyscypliny lub specjalności - określa stosunki ilościowe pierwiastków chemicznych oraz cechy geometryczne globu ziemskiego; opracowuje mapy geologiczne czy też klasyfikuje struktury sedymentacyjne; sprawuje opiekę nad młodszymi pracownikami nauki i studentami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Nauczyciel geografii
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając geografii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geografia - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201469
rok 201580
rok 201645
rok 201744
rok 201843
rok 201931
Liczba absolwentów
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Geografia - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,0%
absolwenci z roku 201693,3%
absolwenci z roku 201790,9%
absolwenci z roku 201881,4%
absolwenci z roku 201983,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Geografia - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201595,0%73,8%
absolwenci z roku 201693,3%68,9%
absolwenci z roku 201788,6%52,3%
absolwenci z roku 201881,4%65,1%
absolwenci z roku 201977,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geografia - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,0%1,9%0,6%2,3%2,1%1,1%
w II roku1,3%0,9%0,0%0,0%6,2%
w III roku10,0%2,6%5,7%7,4%
w IV roku6,4%4,0%3,1%
w V roku4,5%4,4%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geografia - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,070,180,110,440,670,43
w II roku0,160,130,000,002,02
w III roku1,450,381,391,47
w IV roku1,460,890,62
w V roku1,810,80
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Geografia - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,5126,64
absolwenci z roku 201519,8622,76
absolwenci z roku 201617,7119,32
absolwenci z roku 201715,2815,70
absolwenci z roku 201810,4212,03
absolwenci z roku 20194,945,81
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geografia - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201423,2%18,8%1,4%
abs. z roku 201533,8%27,5%1,2%
abs. z roku 201635,6%28,9%0,0%
abs. z roku 201743,2%40,9%0,0%
abs. z roku 201844,2%37,2%0,0%
abs. z roku 201938,7%38,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Geografia - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca15,2%19,0%18,3%29,5%31,0%31,2%
umowa o pracę12,0%16,2%16,7%27,5%24,4%27,4%
samo­zatrudnienie0,1%0,5%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geografia - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 038 zł1 161 zł1 807 zł1 887 zł1 842 zł2 531 zł
w II roku1 864 zł1 546 zł1 848 zł2 243 zł2 139 zł
w III roku2 129 zł2 255 zł2 730 zł2 768 zł
w IV roku2 795 zł2 949 zł3 162 zł
w V roku3 220 zł3 302 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geografia - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 061 zł1 335 zł2 126 zł1 883 zł1 834 zł2 585 zł
w II roku2 062 zł1 718 zł2 010 zł2 254 zł2 435 zł
w III roku2 354 zł2 436 zł2 841 zł2 953 zł
w IV roku2 924 zł2 955 zł3 084 zł
w V roku3 270 zł3 304 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geografia - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,260,280,440,420,380,51
w II roku0,460,360,430,490,43
w III roku0,490,510,590,56
w IV roku0,610,630,64
w V roku0,660,67
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UŚ, Geografia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności